Лого и семиоза

DOI: 10.2298/GEI111110002B УДК: 008:004.738.1]:316.773.2; 776:316.773.2 ID: 190801932

Сажетак

Рад испитује комуникативне могућности дизајна као својеврсног универзалног језика. Анализирајући лого за дигитални Појмовник срске културе, аутори разматрају његову семиотичку природу и идентификују елементе дизајна који би требало да представе одређене вредности и пренесу жељену поруку.


Кључне речи: дизајн, лого, код, комуникација, семиологија, српска култура

Reference

Barthes, Roland. The Rhetoric of the Image. http://98.131.80.43/home/wpcontent/uploads/2011/06/barthes_rhetoricofimage.pdf.
Eко, Умберто. 1995. Симбол. Београд: Народна књига–Алфа.
Eко, Umberto. 2004. Kod. Beograd: Narodna knjiga–Alfa.
Lucie-Smith, Edward. 1995.The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms.
London: Thames & Hudson.
Morris, Charles. 1938. “Foundations of the Theory of Signs”. International Encyclopedia
of Unified Science, vol. I, t. II. Chicago: University of Chicago
Press. http://www.scribd.com/doc/51866596/Morris-1938-Foundations-ofTheory-of-Signs.
Павловић, Миливоје. 2004. Односи са јавношћу. Београд: Мегатренд универзитет.
Peirce, Charles Sanders. 1868. On a New List of Categories. Proceedings of the
American Academy of Arts and Sciences 7,
http://www.peirce.org/writings.html.
Peirce, Charles Sanders. 1992. The essential Peirce: selected philosophical writings.
Vol. 1 (ed. Nathan Houser, Christian J. W. Kloesel). Bloomington:
Indiana University Press.
СМ: 2001. Словенска митологија. Енциклопедијски речник (ред. Светлана M.
Toлстој, Љубинко Раденковић). Београд: Zepter Book World.
Shanon, Claude, Weaver,Warren. 1949. The Mathematical Theory of Communication.
Urbana: The University of Illinois Press.
Skinner, S. J. Marketing, 1990. Boston: Houghton Miffling Company.
Foster, Hal. 2006. Dizajn i zločin - i druge polemike. Zagreb: VBZ.
Chevalier, J., Gheerbrant, A. 1983. Rječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod Matice
hrvatske.
Објављено
22.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivana Bašić; (SERBIA), Branislav Pantović. Лого и семиоза. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 49-64, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/420>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови