Сива зона закона и праксе – пример дечјег додатка

DOI: 10.2298/GEI1301091D УДК: 364.38:316.7(497.11)

Сажетак

У раду се анализира утицај института дечјег додатка на обликовање наследно-имовинских односа током периода социјализма и постсоцијализма. Упоредо се сагледавају односи између појединаца и појединих друштвених и државних институција у два назначена периода, и то кроз призму социоекономске несигурности. У том смислу, у раду показујемо на који начин појединци користе институт дечјег додатка као стратегију за превазилажење несигурности. Показало се да услед недовољне асистенције државних институција дечји додатак постаје прагматична стратегија превазилажења несигурности. Уједно закључујемо да постоји диспаритет између закона који се одосе на дечји додатак и њихове примене у пракси, што отвара могућност да дечји додатак утиче на регулисање наследно-имовинских односа.


Кључне речи: институт дечјег додатка, неаследно-имовински односи, социоекономска несигурност, стратегије сналажења.

Reference

Boholm, Asa. 2003. “The cultural nature of risk: Can there be an anthropology of
uncertainty?” in: Ethnos, Vol 68. No. 2. Routledge. Str. 159-178.
Boholm, Åsa. 2008. “The cultural construction of risk: A relational approach”. Rad je
predstavljen na konferenciji First ISA Forum of Sociology, Sociological Research
and Public Debate: Thematic Group on Sociology of Risk and Uncertainty TG04.
Barcelona, Spain (September 5 - 8). Str. 1-23.
Болчић, Силвано. 1995. Друштвене промене и свакодневни живот: Србија
почетком деведесетих. Београд: Институт за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Београду.
Ђорђевић Црнобрња Јадранка. 2011. Наслеђивање између обичаја и закона,
Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 75.
Hamilton Sarah, Billie R. Dewalt and David Barkin. 2003. “Household Welfare in Four
Rural Mexican Communities: The Economic and Social Dynamics of Surviving
National Crises”. In: Mexican Studies/Estudios Mexicanos, Vol. 19, No. 2. Str.
433-462
Hollos, Marida and Laura Bernardi. 2009. “Post-Socialist Uncertainty: Childbearing
Decisions in Hungary”. Ethnology, Vol. 48, No. 4. Str. 315-336.
Johnson‐Hanks, Jennifer. 2005. “When the Future Decides: Uncertainty and Intentional
Action in Contemporary Cameroon”. Current Anthropology, Vol. 46, No. 3. Str.
363-385.
Lipsky, Michael. 1980. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public
Services. New York: Russell Sage Foundation.
Матковић, Гордана. 2006. Децентрализација социјалне заштите у Србији. Београд:
Центар за либерално-демократске студије.
Пејановић, Радован. 2009. „Развојни проблеми пољопривреде Републике Србије“.
Агроекономика, бр. 41-42, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду и
Пољопривредни факултет. Стр. 5-23.
Поповић В, Михаило (ур). 1991. Србија крајем осамдесетих: социолошко
истраживање друштвених неједнакости и неусклађености. Београд:
Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.
Стаменковић, Србољуб. 1995. Врање. Генеза и насеобинска еволуција. Београд:
Посебна издања Географског факултета у Београду 7.
Станковић, Сања и Нина Арсић. 2011. „Социолошко-правни осврт на неке
проблеме у реформи система социјалне заштите“. Социјална мисао, но. 3,
Београд. Стр. 181-190.
Vuković, Drenka and Natalija Perišić. 2011. “Social Security in Serbia – Twenty Years
Later” in: Welfare States in Transition – 20 Years after the Yugoslav Welfare
Model. Sofia: Friedrich Ebert Foundation. Str. 228-262.

Извори:

Закон о дечјој заштити и самоуправним интересним заједницама дечије заштите,
„Службени Гласник СРС“ бр. 48/74; 30/79; 30/86; 6/89; 49/92; 25/96; 31/01.
Закон о финансијској подршци породици са децом, „Службени гласники РС" бр.
16/2002, 115/2005 и 107/2009.
Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник РС“, бр. 119/2012.
А. Д. 2006. „Врањанци преживљавају на кредитима“. Политика, бр. 33303,
среда 26. jул.
Радовић, З. 2012. „Све више захтева за дечији додатак“. Вечерње новости, 17.
октобар. Преузето 28. новембра 2012.
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:401760-Sve-vise-zahteva-za-decji-dodatak
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jovana Diković; (SERBIA), Jаdrаnkа Đorđević Crnobrnjа. Сива зона закона и праксе – пример дечјег додатка. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 91-105, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/382>.
Датум приступа: 17 apr. 2024
Секција
Varia