Ко, где, како и зашто – аспекти савремених миграција у иностраној и домаћој етнолошкој/ антрополошкој литератури (2)

Сажетак

Наслов темата указује на то да постоје различити аспекти миграција, као и на то да се миграције могу истраживати са различитих аспеката. Избор аспекта са којег ће се истраживати одређена миграција или више њих истовремено условљен је разноврсним факторима. У том погледу постоје извесне разлике између научних дисциплина у теоријском и методолошком приступу. Такође, избор аспекта који ће се истраживати, као и теоријско-методолошког апарат који ће се примењивати у истраживању, не представља константу. Он у знатној мери кореспондира са научном политиком и дискурсом који у датом периоду фигурира као mainstream у оквиру одређене дисциплине.

Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jаdrаnkа Đorđević-Crnobrnjа. Ко, где, како и зашто – аспекти савремених миграција у иностраној и домаћој етнолошкој/ антрополошкој литератури (2). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 11-12, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/303>.
Датум приступа: 21 apr. 2024
Секција
Тема броја