Антропогеографски метод и његово место у развоју чешке/чехословачке етнологије

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801089V УДК 39(437.3)

  • Miroslav Válka (Czech Republic) Ústav evropské etnologie Masarykovy university v Brně
    valka@phil.muni.cz
  • Jana Pospíšilová (Czech Republic) Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – pracoviště v Brně
    jana.pospisilova@iach.cz

Сажетак

Модерну чешко-словачку етнологију формирали су својим делом, између осталих,
Карел Хотек (Karel Chotek, 1881–1967) и Драхомира Странска (Drahomíra Stránská,
1899–1964). Томе је својим радовима снажно допринео географ Јиржи Крал (Jiří Král,
1893–1975). Методолошку основу за њихова истраживања представљао је
антропогеографски метод Јована Цвијића, као и инспирација његовим делом.
Наведена истраживачка оријентација била је усмерена у појединим земљама на израду
етнографског атласа. У бившој Чехословачкој припремне радње је организовала Д.
Странска, али јој ондашње политичке околности нису дозволиле да заврши задатак
израде атласа. То није успело ни њеним наследницима – научним радницима
Института за етнографију и фолклористику Чехословачке академије наука – зато што
је у периоду такозване „нормализације политичких односа“ после 1970. године рад на
Етнографском атласу био уклоњен из програма основних научних истраживања. Рад
на Етнографском атласу био је обновљен после 1989. године у Етнолошком институту
Академије наука Чешке Републике, наравно у концепцији којa је предмет дискусија и
полемика.Кључне речи: етнологија, антропогеографија, етнографски атлас, Чешка, Србија

Reference

Ducháček, Milan. 2017. „Co zůstal etnograf Karel Chotek dlužen Balkánu?“ U Etnické
komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu, prir. Dana
Bittnerová i Mirjam Moravcová, 339–352. Praha: Fakulta humanitních
studií UK.
Ducháček, Milan. 2017. „Deset tezí k (dis)kontinuitě československé etnografie
před rokem 1945“. U Etnologie v zúženém prostoru, prir. Jiří Woitsch i
Adéla Macková Jůnová, 37–67. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Frolec, Václav. 1970–1971. „Směry a metody v evropském bádání o lidovém stavitelství“.
Národopisný věstník československý 5–6: 141–173.
Húsek, Jan. 1930. „Kongres slovanských geografů a etnografů v Jugoslávii.“ Lidové
noviny, 38, 17. maj: 9.
Chotek, Karel. 1906. „Cerovo. Národopisná studie.“ Národopisný věstník českoslovanský
1: 65–73, 97–102,129–135, 161–167, 200–209, 225–234, 273–281.
Jeřábek, Richard. 2013. Biografický slovník evropské etnologie. Brno: Masarykova
univerzita.
Johnová, Helena. 1965. „In memoriam doc. dr. Drahomíry Stránské.“ Český lid 52
(1): 55–59.
Kandert, Josef. 2005. „Nad Etnografickým atlasem Čech, Moravy a Slezska.“ Ethnologia
Europea Centralis 7: 106–107.
Komárek, Stanislav. 2008. Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha:
Academia.
Kovačevičová, Soňa, prir. 1990. Etnografický atlas Slovenska. Bratislava: Veda.
Král, Jiří. 1930. Zpráva o činnosti československé sekce Komise slovanské pro
výzkum salašnictví v Karpatech a na Balkáně. Bratislava: nákladem vlastním.
Král, Jiří. 1935. Die anthropogeographische Durchforschung der Slovakei und
Karpathorusslands in den Jahren 1919–1934. Bratislava: nákladem vlastním.
Král, Jiří. 1923. Čorná hora v Podkarpatské Rusi. Praha: Přírodovědecká fakulta
UK.
Král, Jiří. 1925. Polonina Rivna v Podkarpatské Rusi. Praha: Přírodovědecká fakulta
UK.
Král, Jiří. 1927. Svidovec v Podkarpatské Rusi. Sídla obyvatelstva. Hospodářské
využití. Praha: nákladem vlastním.
Král, Jiří. 1932–1936. Boržava v Podkarpatské Rusi I–III. Bratislava: A. Hilitzer.
Král, Jiří. 1928. „Die Almwirtschaft in Karpathorussland.“ Mitteilungen der Geographischen
Gesellschaft in Wien 71: 112–122.
Král, Jiří. 1926. Vysokohorské salašnictví v Podkarpatské Rusi. Praha: [s.n.],
Král, Jiří. 1929. „Příspěvek k salašnictví Huculů v Podkarpatské Rusi.“ Bratislava 3
(2): 294–298.
Král, Jiří. 1925. „Velikonoční svěcení paschy u Huculů v Podkarpatské Rusi.“
Český lid 25: 276–277.
Langer, Jiří. 2011. „Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Etnografický
atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Praha 2009“. Ethnologia Europae Centralis
10:181.
Moravcová, Mirjam. 2006. „Politický národopis v pojetí Lubora Niederla a Karla
Chotka.“ U Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického
ústavu Akademie věd České republiky, prir. Jana Pospíšilová i Jana Nosková,
101-112. Brno: Etnologický ústav AV ČR.
Mevaldová, Helena i Monika Tauberová. 2011. Drahomíra Stránská. Osobnost
evropské etnografie. Praha: Národní muzeum.
Niederle, Lubor. 1903. Národopisná Mapa uherských Slováků na základě sčítání
lidu z roku 1900. Praha: Nákladem Národopisné společnosti českoslovanské.
Pospíšilová, Jana i Miroslav Válka. 2016. „Reflection of Jovan Cvijić´s anthropogeographic
work in the Czech inter-war ethnology.“ U 150th Anniversary
of Jovan Cvijić´s Birth, prir. Vidojko Jović i Ana M. Petrović, 723-736.
Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts.
Stránská, Drahomíra. 1934–1935. „O soupis a atlas lidových staveb
v Československu.“ Národopisný věstník českoslovanský 27–28: 85–98.
Stránská, Drahomíra. 1956. „Historicko-národopisný atlas Československa.“
Národopisný věstník českoslovanský 33: 300–321.
Stránská, Drahomíra. 1936. Příručka lidopisného pracovníka. Praha: Národopisná
společnost českoslovanská.
Štěpánová, Irena 1999. „Život a dílo Drahomíry Stránské.“ Národopisný věstník
Tkalčić, Vladimir 1930. „III. Kongres slovenskih geografa i etnografa.“ Narodna
Starina 22, 9: 187–189.
Václavík, Antonín. 1952. Příspěvek k diskusi o některých otázkách naší ethnografie.“
Český lid 39 (5-6): 137–143.
Vácha, Zdeněk. 2012. Žádám Vás jako vynikajícího odborníka... Organizace
odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v
Paříži v letech 1918-1919. Praha: Masarykův ústav AV ČR.
Válka, Miroslav. 1999. „Přínos Drahomíry Stránské k výzkumu lidové architektury.“
Národopisný věstník 15–16, (57–58): 62–68.
Válka, Miroslav. 2017. „Josef Vařeka a etnografická kartografie.“ Národopisný
věstník. Supplementum 34 (76): 47–50.
Woitsch, Jiří. 2012. „Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. Stav a perspektivy
výzkumu.“ Český lid. Etnologický časopis 99 (1): 67–83.
Woitsch, Jiří i Adéla Jůnová Macková, prir. 2016. Etnologie v zúženém prostoru.
Praha: Etnologický ústav AV ČR.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
30.05.2018.
Како цитирати
VÁLKA (CZECH REPUBLIC), Miroslav; POSPÍŠILOVÁ (CZECH REPUBLIC), Jana. Антропогеографски метод и његово место у развоју чешке/чехословачке етнологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 89-100, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/270>.
Датум приступа: 28 feb. 2024