Божански геније, субверзивни херој или креативни предузетник? Истраживање различитих аспеката уметника као митске фигуре

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2301099M УДК 39:7.01:7.046.1 Оригинални научни рад

  • Vera Mevorah Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
    vera.mevorah@ifdt.bg.ac.rs
  • Jelena Guga Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
    jelena.guga@ifdt.bg.ac.rs
  • Čedomir Markov Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
    cedomir.markov@ifdt.bg.ac.rs

Сажетак
Људи су уметност одувек повезивали са стварањем и преношењем мито­ва. Док је мит као тема у уметности детаљно обрађен, истраживања о „мит­ској“ природи личности уметника су далеко ређа. XX и XXI век донели су изазове статусу уметности и уметника у друштву, a историјски лоцира­ни архетипови и стереотипи које повезујемо са фигуром „уметника“ и да­нас опстају (нпр. „генијалност“, „субверзивни уметници“, „чудо од детета“, „ексцентрични“ итд.). У овом раду анализирамо различите тропе који се упорно користе за описивање уметника и истражујемо колико су митови који из тога произилазе релевантни у (само)перцепцији српских савреме­них уметника. Наш мултидисциплинарни приступ овој теми комбинује историјско­-теоријску и емпиријску перспективу. Истражујући релевант­ну литературу, описали смо и мапирали кључне тропе (митске) личности уметника и њихов развој у западној култури. У теоријској анализи се бави­мо неодвојивошћу дигиталне културе од свакодневног живота људи данас, који називамо постдигиталним. Испитујемо како прелазак у савременост утиче на одређивање „фигуре уметника“, односно како утиче на савреме­ни процес стварања митова. Пратећи нашу историјско­-теоријску анализу, урадили смо пет дубинских интервјуа са савременим српским уметници­ма како бисмо боље разумели колико су тропи уметника и мита релевант­ни за њихову самоперцепцију.  

Кључне речи: мит, идентитет уметника, историја уметника, постдигитал­на култура, СрбијаReference

Barolsky, Paul. 2010. A Brief History of the Artist from God to Picasso. Pennsylvania: Penn State University Press.
Barthes, Roland. 1977. “The death of the author”. In Image, Music, Text, trans. Stephen Heath. London: Fontana.
Becker, Carol. 1995. “The Artist as Public Intellectual”. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies 17 (4): 385–395.
Berger, Arthur Asa. 2013. Media, Myth, and Society. New York; Palgrave Macmillan.
Berger, Arthur Asa. 2016. “Myths: The Myth Model.” In Applied Discourse Analysis: Popular Culture, Media, and Everyday Life. Cham: Palgrave Macmillan: 91­98.
Berry, David M. & Michael Dieter. 2015. “Thinking Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design“. In Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design, eds. Berry, David M. & Michael Dieter. London, New York: Palgrave Macmillan.
Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London & New York: Routledge.
Bourriaud, Nicolas. 1998. Relational Aesthetics. Dijon: Les Presse Du Réel.
Bourriaud, Nicolas. 2009. The Radicant. Berlin: Sternberg Press.
“Budžet za kulturu za narednu godinu nominalno veći, ali procentualno isti kao ovogodišnji [The culture budget for next year is nominally higher, but percentage­wise the same as this year’s]”. 2021. Danas, November 24. https://www.danas.rs/kultura/budzet­za­kulturu­za­narednu­godinu­ nominalno­veci­ali­procentualno­isti­kao­ovogodisnji/ (Accessed October 20, 2022)
Cramer, Florian. 2015. “What Is ‘Post­digital’?”. In Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design, eds. Berry, David M. & Michael Dieter. London, New York: Palgrave Macmillan.
Cuenca, Alberto López. 2012. “Artistic Labour, Enclosure, and the New Economy”, Afterall 30 (Summer): http://www.afterall.org/journal/issue.30/artistic­ labour­enclosure­and­the­neweconomy (Accessed February 11, 2023)
Deresiewicz, William. 2015. “The Death of the Artist – and the Birth of the Creative Entrepreneur”. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/ magazine/archive/2015/01/the­death­of­the­artist­and­the­birth­of­the­ creative­entrepreneur/383497/ (Accessed October 17, 2022)
Emison, A. Patricia. 2004. Creating The “Divine” Artist: From Dante to Michelangelo. Leiden, Boston: Brill.
Feldman, B. Edmund. 1982. The Artist, New Jersey: Prentice­Hall Inc.
Félix­-Jäger, Steven. 2020. Art Theory for a Global Pluralistic Age: The Glocal Artist. London: Palgrave Macmillan.
Folkenflik, Robert. 1982. “The Artist as Hero in the Eighteenth Century”. The Yearbook of English Studies 12, “Heroes and the Heroic Special Number”: 91–108.
Foucault, Michel. 1977. “What is an author?”. In Language, countermemory, practice: Selected essays and interviews by Michel Foucault, ed. Donald F. Bouchard. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Gaztambide­-Fernandez, A. Ruben. 2008. “The Artist in Society: Understandings, Expectations, and Curriculum Implications”. Curriculum Inquiry 38 (3): 233–265. https://doi.org/10.1111/j.1467­873X.2008.00408.x
Hall, Stuart. 2000. “Who Needs ‘Identity’?”. In Identity: A Reader, eds. Paul du Gay, Jessica Evans & Peter Redman. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Karttunen, Sari. 1998. “How to identify artists? Defining the population for ‘status­of­the­artist’ studies”, Poetic 26: 1–19. https://doi.org/10.1016/S0304­422X(98)00007­2
Kemp, Martin. 1977. “From Mimesis to Fantasia: The Quattrocento Vocabulary of Creation, Inspiration and Genius in the Visual Arts”. Viator 8: 347–398.
Kurz, Otto & Erns Kris. 1979. Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist: A Historical Experiment. New Haven and London: Yale University Press.
Lena, C. Jennifer & Danielle J. Lindemann. 2014. “Who is an artist? New data for an old question”, Poetics 43: 70–85. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2014.01.001
McMahon, M. Darrin. 2013. Divine Fury: A History of Genius. New York: Basic Books.
Michael, Mike. 1996. Constructing Identities: The Social, the Nonhuman and Change, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Mitchell, Ritva & Sari Karttunen. 1992. “Why and How to Define an Artist: Types of Definitions and Their Implications for Empirical Research Results”. In Cultural Economics, eds. Towse, Ruth & Abdul Khakee Berlin, Heidelberg: Springer­Verlag: 175–185.
Nadini, Matthieu, Laura Alessandretti, Flavio Di Giacinto, Mauro Martino, Luca Maria Aiello & Andrea Baronchelli. 2021. “Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual features”. Sci Rep 11: 20902. https://doi.org/10.1038/s41598­021­00053­8
Novaković, Jelena. 2021. “Instagram and artistic platforms as revenue streams for artists in Serbia”. INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (1): 103–113. 10.51191/issn.2637­1898.2021.4.6.103
Rank, Otto. 1932. Art and Artist: Creative Urge and Personality Development, New York: Agathon Press.
Rengers, Merijn. 2002. Economic Lives of Artists: Studies into Careers and the Labor Market in the Cultural Sector. University of Utrecht.
Sarapik, Virve. 2000. “Artist and Myth”. Folklore: Electronic Journal of Folklore 15: 39–59. 10.7592/FEJF2000.15.myth
Savin­-Baden, Maggi, ed. 2021. Postdigital Humans. Springer International Publishing.
Segal, Robert Alan. 2004. Myth: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Soussloff, M. Catherine. 1997. The Absolute Artist: The Historiography of a Concept. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
Sturgis, Alexander. 2006. Rebels and Martyrs: The Image of the Artist in the Nineteenth Century. London: National Gallery Company.
Towse, Ruth. 2010. A Textbook of Cultural Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Van Haaften-­Schick, Lauren & Amy Whitaker. 2020. “From the Artist’s Contract to the Blockchain Ledger: New Forms of Artists’ Funding Using NFTs, Fractional Equity, and Resale Royalties”. Journal of Cultural Economics 46 (2): 287–315. DOI 10.1007/s10824­022­09445­8
Vasari, Giorgio. 1991. The Lives of the Artists, Tran. Julia Conaway Bondanella and Peter Bondanella. Oxford: Oxford University Press.
Whitaker, Amy. 2019. “Art and Blockchain: A Primer, History, and Taxonomy of Blockchain Use Cases in the Arts”. Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts 8 (2): 21–46. https://doi.org/10.34053/artivate.8.2.2
Wittkower, Rudolf & Margot Wittkower. 1963. Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: a Documented History from Antiquity to the French Revolution. New York: Random House.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
MEVORAH, Vera; GUGA, Jelena; MARKOV, Čedomir. Божански геније, субверзивни херој или креативни предузетник? Истраживање различитих аспеката уметника као митске фигуре. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 99-121, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1060>.
Датум приступа: 29 may 2024