Увод у антропологију фотографије у Србији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2101151N УДК 39:77(497.11) Прегледни рад

  • Slobodan Naumović Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    slobodan.naumovic@gmail.com
  • Marija Brujić Институт за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    marija.brujic@f.bg.ac.rs
  • Katarina Mitrović Институт за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    kmmitrovic@gmail.com

Сажетак
Упркос значајним искорацима са почетка 20. века, све до осамдесетих година истог века није постојало систематско и институционализовано етнолошко-антрополошко промишљање фотографије у Србији. До тада, фотографија је коришћена првенствено као помоћно техничко средство за послове теренског бележења, документације и презентације грађе у музејима или научним институцијама. Међутим, од краја 20. а поготову почетком 21. века све већи број друштвених научника укључује овај медиј у своје радове, било кроз историјска и теоријска разматрања, било кроз практичну употребу у конкретним истраживањима. Овај искорак могуће је временски повезати са институционализацијом поддисциплине визуелне антропологије у Србији. У раду се износи претпоставка да су оба тока део ширег процеса који се назива визуелним заокретом (енг. the visual turn), и са њиме повезаног процвата систематског размишљања о визуелној култури (енг. visual culture). Намера нам је да у овом раду реконструишемо главне црте визуелног заокрета у домаћој научној средини и укажемо на неке од његових последица. Такође, циљ нам је да прикажемо важнија достигнућа која се могу повезати са поменутим заокретом и размотримо њихов утицај на новије примере размишљања о фотографији, односно коришћења фотографије у етнолошко- антрополошким истраживањима у Србији. Акценат ће бити стављен на разматрање примера који имају значај у теоријском, методолошком или примењено-научном оквиру.


Кључне речи: антропологија фотографије, етнологија и антропологија фотографије у Србији, визуелни заокрет, визуелна култура, визуелна антропологија
Reference

Banić Grubišić, Ana. 2012. „O slučaju ʻobrnute’ upotrebe ʻfotografskog izmamljivanja’: razmišljanja o značaju i ulozi vizuelne građe u terenskom istraživanju“. Etnološko-antropološke sveske 19 (8): 47–63.
Banks, Marcus. 2001. Visual Methods in Social Research. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications.
Banks, Marcus. 2007. Using Visual Data in Qualitative Research. Los Angeles – London – New Delhi – Singapore: Sage Publications.Barišić, Ranko. 2013. „Tri fotografije Vase Danilovića“. Glasnik Muzeja Banata
15: 188–195.
Benjamin, Valter. 1974 [1936]. „Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukci-
je“. U Eseji, 114–150. Beograd: Nolit.
Binney, Judith & Gillian Chaplin. 2003. “Taking the Photographs Home. The Re- covery of a Māori History”. In Museum & Source Communities: A Routledge Reader, eds. Laura Peers & Alison K. Brown, 100–110. London – New York: Routledge.
Brujić, Marija. 2017. „Kratak uvod u istoriju antropologije fotografije“. Etnoantropološki problemi 12 (1): 129–147.
Collier, John Jr. 1967. Visual Anthropology: Photography as a Research Method. New York – Chicago – San Francisco – Atlanta – Dallas – Montreal – Toronto – London: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Čoko, Igor. 2016. Iza rešetaka. Život osuđenika iz Okružnog zatvora u Beogradu. Beograd: Okružni zatvor u Beogradu.
Čoko, Igor. 2017. Subverzivna estetika ulice: prizori raskošne stvarnosti. Beograd: Grain photo books.
Debeljković, Branibor. 1977. Stara srpska fotografija. Beograd: Muzej primenjene umetnosti.
Dikovitskaya, Margaret. 2005. Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Erdei, Ildiko. „Hor“. 2015. U Plameni pozdravi. Reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji, ur. Ana Adamović, 181–185. Beograd: Kiosk.
Gavrilović, Ljiljana. 2004. „Vizuelni izvori u etnološkim/antropološkim istraživanjima“. U Balkanski kostimi Nikole Arsenovića, prir. Ljiljana Gavrilović, 5–35. Beograd: Etnografski institut SANU.
Gavrilović, Ljiljana. 2006. Jugoslovenski etnograf Nikola Arsenović. Beograd: Etnografski institut SANU.
Gavrilović, Ljiljana. 2014. „San o lepoti i spasavanje prošlosti: fotografije Petra Aranđelovića“. Glasnik Etnografskog muzeja 78: 9–20.
Gavrilović, Ljiljana. 2019. „Olga Benson: priča o zaturenom blagu“. U Snovi o prošlosti i tradiciji: Olga Benson, ur. Ljiljana Gavrilović, 71–121. Beograd: Etnografski institut SANU.
Gorunović, Gordana. 2013. „Sećanje na profesorku Srebricu Knežević (1930– 2012)“. Antropologija 13 (1): 157–171.
Grimshaw, Anna. 2001. The Ethnographerʼs Eye: Ways of Seeing in Modern Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.Harper, Douglas. 2002. “Talking about Pictures: a Case for Photo Elicitation”. Vis-
ual Studies 17 (1): 13–26.
Hirsch, Robert. 2017. Seizing the Light. A Social & Aesthetic History of Photog-
raphy. Third Edition. New York – London: Routledge.
Jay, Martin. 2002. “Cultural relativism and the visual turn”. Journal of visual cul-
ture 1 (3): 267–278.
Jovanović, Deana. 2013. Bor forward >> zamišljanje budućnosti. Bor: Narodna
biblioteka Bor.
Kaser, Karl. 2013. “Visual Studies: Their Potential for the Comparative Study of the Late Ottoman Empire”. In Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean. The Balkans and the Middle East Compared, eds. Ginio Eyal & Karl Kaser, 41–58. Jerusalem: The European Forum at the Hebrew University.
Knežević, Srebrica. 1982. „Zvučno i filmsko registrovanje u etnološkim istraživan- jima“. Etnološke sveske 4: 109–125.
Kovačević, Ivan. 2005. „Iz etnologije u antropologiju (Srpska etnologija u poslednje tri decenije 1975–2005)“. U Etnologija i antropologija. Stanje i perspektive, ur. Dragana Radojičić, 11–18. Beograd: Etnografski institut SANU.
Krstić, Marija. 2012. “All Roads Lead to Guča: Modes of Representing Serbia and Serbs during the Guča Trumpet Festival”. Etnoantropološki problemi 7 (2): 447–470.
Malić, Goran. 2001. Slike u srebru: Predistorija i tehničko-tehnološka evolucija fotografije u XIX i prvoj polovini XX veka. Beograd: Fotogram.
Malić, Goran. 2009. Letopis srpske fotografije 1839–2008. Beograd: Fotogram.
Mead, Margaret. 2003 [1975]. “Visual Anthropology in a Discipline of Words”. In Principles of Visual Anthropology, ed. Paul Hockings, 3–10. Berlin – New York: Mouton de Gruyter (third edition).
Mihajlović, Mila. 2015. „Fotografija: dokument, izvor i svedok istorije“. Arhiv, časopis Arhiva Jugoslavije 1–2: 37–44.
Mirzoeff, Nicholas. 1999. An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.
Mitrović, Katarina M. 2018. „Srebrica Knežević: okvir naučnog i nastavnog bavljenja etnologijom i antropologijom“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 66 (1): 73–88.
Naumović, Slobodan & Vladimir Radivojević. 2015. Borski almanah. Ulična fotografija kao zajednička antropologija, ur. Slobodan Naumović & Dragan Stojmenović. Bor: Narodna biblioteka Bor.
Naumović, Slobodan. 1988a. „Pitanje vizuelne građe u etnologiji“. Etnološke sveske 9: 113–123.
169
Гласник Етнографског института САНУ LXIX (1); 151–171
Naumović, Slobodan. 1988b. „Primena vizuelnih materijala i video tehnologije u Etnologiji Jugoslavije-socijalnoj kulturi“. Diplomski rad, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Naumović, Slobodan. 1999. “Identity Creator in Identity Crisis: Reflections on the Politics of Serbian Ethnology”. Anthropological Journal on European Cultures 8 (2): 39–128.
Naumović, Slobodan. 2013. „Resurs od ključnog značaja: industrijsko nasleđe Bora viđeno iz perspektive industrijske arheologije, etnologije rudarstva, političke antropologije i vizuelne antropologije“. U Dobro je za mišljenje, ali je komplikovano za jelo. Nedovoljno jasni pojmovi i pojave našeg zavičaja tumačeni iz ugla etnologije i antropologije, ur. Dragan Stojmenović, 75–110. Bor: Narodna biblioteka Bor.
Naumović, Slobodan. 2020. „Ljubav u doba kolere: etnografski film i vizuelna antropologija“. Godišnjak za društvenu istoriju XXVII (1): 33–61.
Netaj, Zorica. 2003. „Počeci fotografije 1839–1900“. Arhiv, Časopis Arhiva Srbije i Crne Gore 1–2: 54–61.
Nikolić, Katarina S. 2020. „Vizuelno kodiranje muzike u fotografijama na omotima gramofonskih ploča u produkciji iz ’70-ih i ’80-ih godina u SAD i Velikoj Britaniji“. Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Pajić, Gordana. 2012. „Nemam više vremena“. Prizor, časopis za kulturnu istoriju Jadra: 59–76.
Pavković, Nikola. 2009. Banatsko selo : društvene i kulturne promene : Gaj i Dubovac. Novi Sad: Matica srpska, Odeljenje za društvene nauke.
Pavlović, Aleksandar Saša. 1982. „Prvo snimanje Beograda dagerotipom i Dimitrije Novaković“. Zbornik Istorijskog muzeja Srbije 19: 225–234.
Porempski, Mječislav. 1978. Ikonosfera. Prev. Petar Vujičić. Beograd: Prosveta. Prošić-Dvornić, Mirjana. 1982. „Mogućnosti korišćenja fotografije u proučavanju materijalne kulture“. Etnološke sveske 4: 94–108.
Prošić-Dvornić, Mirjana. 2006. Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka. Beograd: Stubovi kulture.
Radović, Svetlana. 2017. „Korišćenje fotografije kao tehnike istraživanja u sociologiji“. Sociološki pregled 51 (2): 211–235.
Rihtman Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.
Romelić, Živka. 2017. O rudarskoj kulturi u Boru. Tradicija kao podstrek. Bor: Narodna biblioteka Bor.
Scherer, Joanna C. 1992. “The Photographic Document: Photographs as Primary Data in Anthropological Enquiry”. In Anthropology and Photography, 1860-1920, ed. Elizabeth Edwards, 32–41. London: Yale University Press in association with The Royal Anthropological Institute.Šekarić, Bogdan. 2014. Fotografije dr Radivoja Simonovića. Knjiga prva. Srem. Slavonija i zapadni Srem. Baranja. Bačka. Banat. Novi Sad: Muzej Vojvodine.
Šekarić, Bogdan. 2019. Fotografije dr Radivoja Simonovića. Knjiga druga. Velebit. Dalmacija. Novi Sad: Muzej Vojvodine.
Timotijević. Miloš. 2013. Čačak u doba socijalizma (1944–1990). Fotografija kao reprezent političke moći. Čačak: Narodni muzej Čačak.
Todić, Milanka. 1993. Istorija srpske fotografije (1839–1940). Beograd: Prosveta, Muzej primenjene umetnosti.
Todić, Milanka. 2015. Moderno dete i detinjstvo. Beograd: Službeni glasnik.
Trajkov, Jasmina. 2010. „Uloga razglednica s predstavama javnih svečanosti u dinastičkoj propagandi Petra I Karađorđevića“. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti 6: 43–56.
Vučetić, Radina. 2012. Koka-Kola socijalizam. Beograd: Službeni glasnik. Vučković, Borislava. 2014. „Fotografske priče svatovskih rituala“. Glasnik
Etnografskog muzeja 78: 21–56.
Zvijer, Nemanja. 2012. „Sociologija vizuelnog – mogući pravci budućeg razvoja sociologije u Srbiji“. Sociološki pregled 46 (3–4): 1070–1089.
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
NAUMOVIĆ, Slobodan; BRUJIĆ, Marija; MITROVIĆ, Katarina. Увод у антропологију фотографије у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 151–171, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/952>.
Датум приступа: 03 mar. 2024