Ислам ante portas: примена Бауманове теорије о странцу на анализу социјалне дистанце према муслиманским мигрантима у Србији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2003749J УДК 28:314.74(497.11) Оригинални научни рад

  • Nataša Jovanović Ajzenhamer Филозофски факултет Универзитета у Београду
    natasa.jovanovic@f.bg.ac.rs

Сажетак

Бауманова теорија о односу западног становништва према мигрантима почива на анализи неколико аспеката: онтолошком, етичком, економском, социјалном, политичком и безбедносном. Ради се о сложеној теорији која се надовезује на његова ранија истраживања о флуидном животу, глобализацији и (пост)модерности. У овом раду најпре ћу представити основне Бауманове хипотезе о односу према странцима који долазе „на наша врата“, а потом ћу те хипотезе применити на анализу тзв. „мигрантске кризе“ у Србији. Иако Бауман своју теорију заснива на искуствима земаља Западне Европе, настојаћу да покажем зашто његови закључци могу да се прошире и на земље полупериферије светског капитализма, каква је Србија. Да бих проверила неке од Бауманових хипотеза анализираћу истраживања јавног мњења у Србији. Будући да не анализирам истраживање које је резултат директне операционализације Бауманове теорије, те стога не могу говорити о потврђивању или оповргавању његових претпоставки, анализа секундарне грађе послужиће ми као почетна оријентација и хеуристичка извидница за нека будућа истраживања у том правцу.
Кључне речи: Зигмунт Бауман, ислам, миграције с Блиског истока, социолошка теорија, социјална дистанца

Reference

Barlai, Melani, Birte Fähnrich, Christina Griessler & Markus Rhomberg. 2017. The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses. Zürich: Lit Verlag.
Bauman, Zygmunt. 1989. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Zygmunt. 1990. Thinking Sociologically. Cambridge: Basil Blackwell.
Bauman, Zygmunt. 1991. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Zygmunt. 1992. “Soil, Blood and Identity”. Sociological Review 40 (4): 675–701.
Bauman, Zygmunt. 1997. Postmodernity and its Discontens. Oxford: Polity Press.
Bauman, Zygmunt. 1998. Work, Consumerism and the New Poor. Buckingham: Open University Press.
Bauman, Zigmunt. 2009a. Fluidni život. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt. 2009b. Fluidna ljubav: O krhkosti ljudskih veza. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt. 2010. Fluidni strah. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt. 2017a. „Evropa stranaca“. U Stranac u humanističkom nasleđu, prir. Dušan Marinković & Dušan Ristić, 38–54. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt. 2017b. „Stvaranje i prevazilaženje stranca“. U Stranac u humanističkom nasleđu, prir. Dušan Marinković & Dušan Ristić, 62–85. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt. 2018. Stranci pred našim vratima. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt & Stanislav Obirek. 2016. O Bogu i čoveku. Razgovori. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Blaxter, Loraine, Christina Hughes & Malcolm Tight. 2006. How to Research. England: Open University Press.
Bobić, Mirjana. 2013. „Imigracija u Srbiji: Stanje i perspektive, tolerancija i integracija“. Demografija 10: 99–115.
Bobić, Mirjana & Marija Babović. 2013. „Međunarodne migracije u Srbiji – stanje i politike“. Sociologija 55 (2): 209–228.
Buzan, Bаrry, Ole Waever & Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Framework for Analysis. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, Inc.
Đorđević, Biljana. 2017. „Lišeni diskursa legitimacije: zazidane zemlje Centralne Evrope i politički subjektiviteti u nastajanju“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65 (3): 527–541.
Elliott, Anthony. 2007. “The Theory of Liquid Modernity: A Critique of Bauman’s Recent Sociology”. In The Contemporary Bauman, ed. Anthony Elliott, 46–62. London and New York: Routledge.
Eriksen, Tomas Hilan. 2003. Tiranija trenutka: Brzo i sporo vreme u informacionom društvu. Beograd: Biblioteka XX vek.
Fekete, Liz. 2009. A Suitable Enemy – Racism, Migration and Islamophobia in Europe. London: PlutoPress.
Greenberg, Jessica & Ivana Spasić. 2017. “Beyond East and West: Solidarity Politics and the Absent/Present State in the Balkans”. Slavic Review 76 (2): 315–326.
Hol, Stjuart. 2018. Zapad i ostatak sveta: diskurs i moć. Loznica: Karpos.
Johnson, Mary. 2015. The European Migrant Crisis: Unprecedented Displacement on an International Scale. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform.
Jovanović, Nataša. 2017a. „Paradoksi slobode govora: suspenzija ‘političke korektnostiʼ u savremenim diskursima kao katalizator jačanja rasističke i orijentalističke retorike“. U Lica i naličja društvene i lične slobode, prir. Zorica Kuburić, Ljiljana Ćumura & Ana Zotova, 111–134. Novi Sad: CEIR.
Jovanović, Nataša. 2017b. “Contemporary Orientalistic discourse as the framework for the analysis of Islamophobia in Western societies”. In 3rd International
Conference on Human Security, eds. Svetlana Stanarević, Ivica Đorđević & Vanja Rokvić, 269–276. Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Security Studies, Human Security Research Center.
Jovanović Ajzenhamer, Nataša. 2019. „Još jedno čitanje klasičnih koncepata: reaktuelizacija Zimelovog Stranca i Neprijatelja na primeru savremenih migacija sa Bliskog Istoka“. Sociologija LXI: 676–696.
Kant, Imanuel. 1995. Večni mir: filozofski nacrt. Beograd: Gutembergova galaksija.
Lutovac, Zoran. 2016. “Migracije i evropske integracije Srbije”. Stanovništvo 54 (1): 41–63.
Lutovac, Zoran. 2017. „Reč urednika“. U Građani Srbije i populizam. Javno mnjenje Srbije 2017, prir. Zoran Lutovac, 9–11. Beograd: Institut društvenih nauka.
Lutovac, Zoran & Goran Bašić. 2017. „Ljudska prava i ‘opasni drugi’ u percepciji građana“. U Građani Srbije i populizam. Javno mnjenje Srbije 2017, prir. Zoran Lutovac, 41–66. Beograd: Institut društvenih nauka.
Marks, Karl & Fridrih Engels. 1945. Komunistički manifest. Beograd: Biblioteka Marksizma–Lenjinizma.
Marotta, Vince. 2002. “Zygmunt Bauman: Order, Strangerhood and Freedom”. Thesis Eleven 70 (1): 36–54.
Nojman, Iver. 2011. Upotrebe Drugog: „Istok“ u formiranju evropskog ideniteta. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Službeni glasnik.
Petrović, Jelisaveta & Jelena Pešić. 2017. „Između integracije, bezbednosti i humanitarnosti: stavovi građana Srbije o migrantima“. Stanovništvo 55 (2): 25–51.
Petrović Trifunović Tamara & Dunja Poleti Ćosić. 2018. “Discourses of Hospitality, Politics of Hostility: Instrumentalization of the “Refugee Crisis” in the Serbian Press”. In Politics of Enmity, eds. Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović & Eltion Meka, 211–228. Belgrade: Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade.
Radio Slobodna Evropa 2020. „Tužilaštvo: Uhapšen zbog upada u migrantski kamp u Obrenovcu“.
https://www.slobodnaevropa.org/a/30598775.html (pristupljeno 16. septembra 2020).
Ritzer, George 1997. Postmodern Social Theory. USA: The McGraw-Hill Companies.
Said, Edvard. 2008. Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek.
Schneier, Bruce. 2003. Beyond Fear Thinking. Sensibly About Security in an Uncertain World. Copernicus Books (Springer Verlag).
Simmel, Georg. 1996. „O strancu“. Theoria XXXIX (3): 7–11.
Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.
Stojić Mitrović, Marta. 2017. „Koliko su ‘opasna’ tela migranata? Narativi o bolesti i javnom zdravlju i tehnike upravljanja“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65 (3): 593–609.
Šantić, Danica, Claudio Minca & Dragan Umek. 2017. “The Balkan Migrant Route: The Reflection form a Serbian Observatory”. In Towards Understanding of Contemporary Migration. Causes, Consequences, Politics, Reflections, eds. Mirjana Bobić, Stefan Janković, 221–240. Beograd: ISI.
Tester, Keith. 2007. “Bauman’s Irony”. In The Contemporary Bauman, eds. Anthony Elliott, 81–97. London and New York: Routledge.
Wallerstein, Immanuel. 1974. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.

Sources
BBC News. 2020. „Narodne patrole: Ko patrolira Beoradom u potrazi za migrantima“.
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-51761864 (pregledano 16. septembra 2020)
Bjekić, Jovana, Maša Vukčević Marković, Nataša Todorović & Milutin Vračević. 2019. Socijlna inkluzija migranata: Istraživanje stavova prema migrantima
i preporuke za smanjenje diskriminacije. Beograd: Crveni krst.
Beogradski centar za ljudska prava. 2020. Pravo na azil u Republici Srbiji: Izveštaj za period januar – mart 2020. Beograd.
CeSid. 2019. Stavovi građana prema uticaju izbegličke i migracione krize u 19 jedinica lokalne samouprave Srbije. Beograd. CeSid.
Izveštaj 2019. Izveštaj o istraživanju javnog mnjenja: odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji. Beograd: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.
N1 2020. „Ko su ‘narodne patrole’ i od koga štite građane?“
http://rs.n1info.com/Vesti/a572211/Od-koga-narodne-patrole-stitegradjane.html (pristupljeno 16. septembra 2020).
Објављено
20.01.2021.
Како цитирати
JOVANOVIĆ AJZENHAMER, Nataša. Ислам ante portas: примена Бауманове теорије о странцу на анализу социјалне дистанце према муслиманским мигрантима у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 3, p. 749–771, jan. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/936>.
Датум приступа: 26 may 2024