Еманципација и феминизација учитељског позива у Србији и Југославији после Другог светског рата

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002467P УДК 37.012:305(497.11)'194/...' Оригинални научни рад

  • Sanja Petrović Todosijević Институт за новију историју Србије, Београд
    uransp@gmail.com

Сажетак

Рад представља покушај да се укаже на проблеме са којима се у годинама након победе у Рату и Револуцији суочавала нова комунистичка власт у Југославији у процесу еманципације али и додатне феминизације учитељског позива, са посебним акцентом на период до доношења Општег закона о школству 1958. године. Посебно ће бити анализирана политика, као и конкретне мере које су довеле до другачијег профилисања улоге учитељице у послератном друштву. Са једне стране, указаће се на државне мере мотивисања што већег броја жена да се определе за учитељски посао. Са друге стране, указаће се на бројне проблеме са којима су се суочавале многе учитељице чија су се стручна и професионална својства, у оцени квалитета рада, не тако ретко подређивала њиховим „моралним карактеристикама“.
Кључне речи: учитељица, социјализам, Југославија, Србија, Комунистичка партија Југославије, Општи закон о школству, еманципација, феминизација, дете, родитељ, патријархат

Reference

Sources:
Архив Југославије, Архив Јосипа Броза Тита, Кабинет Маршала Југославије
Архив Србије, Министарство просвете Народне Републике Србије
Политика 1946, 1948, 1949, 1953.

Literature:
Allbisetti, James C. 1993. “The Feminization of Teaching in the Nineteenth Century: a Comparative Perspective.” History of Education 22 (3): 253–263.
Petrović Todosijević, Sanja. 2016. „Odnos komunističke vlasti u Srbiji prema starom učitelјskom kadru posle Drugog svetskog rata.“ Tokovi istorije 2: 121–150.
Petrović Todosijević, Sanja. 2017. „Socijalizam u školskoj klupi i oko nje. Dometi reforme osnovnoškolskog sistema u Jugoslaviji 1949–1958“. Socijalizam: izgradnja i razgradnja. Zbornik odabranih radova sa Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Socijalizam: izgradnja i razgradnja, ur. Chijara Bonfiglioli & Boris Koroman, 45–70. Pula–Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile.
Petrović Todosijević, Sanja. 2018. Otećemo svetlost bučnom vodopadu. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944–1959. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Petrović Todosijević, Sanja. 2019. „Slika oca u jugoslovenskim časopisima za decu od kraja Drugog svetskog rata do kraja pedesetih godina 20. veka“. U Časopisi za decu: jugoslovensko nasleđe (1918–1991), ur. Stanislava Barać & Tijana Tropin, 263–285. Beograd: Institut za književnost i umetnost.
Stolić, Ana. 2003. „Mesto učitelјskog poziva u sistemu obrazovanja u Srbiji 19. veka“. U Obrazovanje kod Srba kroz vekove, prir. Radoslav Petković, Petar V. Krestić & Tibor Živković, 89–100. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, Društvo istoričara Srbije & Istorijski institut.
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ, Sanja. Еманципација и феминизација учитељског позива у Србији и Југославији после Другог светског рата. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 467–485, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/908>.
Датум приступа: 28 feb. 2024