Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – други део

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002379V УДК 39(437)"1918/1938" Прегледни чланак

  • Miroslav Válka Одељење за европску етнологију, Филозофски Факултет, Универзитет Масарик , Брно
    valka@phil.muni.cz

Сажетак

Наш циљ је оцена развоја чешке и словачке етнографије у периоду прве Чехословачке републике (1918–1938) – да ли је испољавала интернационалне тенденције и у којој је мери била усклађена са општим европским развојем дисциплине. Истраживачки контакти међу словенским етнографима и географима утицали су на једну од етнографских истраживачких линија у Чехословачкој, што доказује примена приступа антропогеографске школе Јована Цвијића, те примена културне и географске истраживачке линије у међуратној чехословачкој науци. У периоду између два светска рата чехословачки етнографи су усмеравали пажњу на Словачку и Карпатску Рутенију, где су форме традиционалне народне културе још увек активно живеле. Етнографија у међуратној Чехословачкој може се сматрати важним делом европске етнологије у развоју. Нажалост, овај напредак прекинула су политичка кретања после Другог светског рата.


Кључне речи: Чехословачка (1918–1938), етнографија, антропогеографија, Словачка и Карпатска Рутенија, историја науке

Reference

Altman, Karel. 2016. “Antonín Václavík a jeho škola” [Antonín Václavík and His School]. In Etnologie v zúženém prostoru, eds. Jiří Woitsch & Adéla Jůnová Macková, 93–105. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Botík, Ján, 2001. Slovenskí Chorváti. Etnokultúrny vývin z pohľadu spoločenskovedných poznatkov [Slovak Croatians. The Ethno-Cultural Development from the Perspective of Social-Science Knowledge]. Bratislava: Lúč.
Ducháček, Milan. 2014. “Československý národ jako ideál a jako touha” [The Czechoslovak Nation as an Ideal and as a Desire]. In Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, eds. Martin Hrdina & Kateřina Piorecká, 185–197. Praha: Academia.
Ducháček, Milan. 2016. “Deset tezí k (dis)kontinuitě československé etnografie před rokem 1945” [Ten Assertions on the (Dis)Continuity of Czechoslovak
Ethnography before 1945]. In Etnologie v zúženém prostoru, eds. Jiří Woitsch & Adéla Jůnová Macková, 37–67. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Fasora, Lukáš & Jiří Hanuš. 2010. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohled na dějiny a současnost [The Faculty of Arts of Masaryk University. A View of the History and the Present]. Brno: Masarykova univerzita.
Horák, Jiří. 1933. “Národopis československý. Přehledný nástin” [Czechoslovak Ethnography. A Synoptic Indication]. In Československá vlastivěda II. Člověk, 305–472. Praha: Sfinx Bohumil Janda.
Chotek, Karel. 1914. Program soupisu národopisného [The Programme of Ethnographic Inventory]. Praha: Nákladem vlastním.
Chotek, Karel. 1924. Program slovenského národopisného súpisu [The Programme of Slovak Ethnographic Inventory]. Turčianský Sv. Martin: Matica slovenská.
Chotek, Karel & Drahomíra Stránská. 1936. Československá vlastivěda. Řada II. Národopis [Czechoslovakia in All Its Aspects. Series II. Ethnography]. Praha: Sfinx.
Jeřábek, Richard, ed. 2007. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1. Biografická část [Folk Culture. Ethnographic Encyclopaedia of Bohemia, Moravia, and Silesia. Vol. I. Biographic Section ]. Praha: Mladá fronta.
Jeřábek, Richard. 2013. Biografický slovník evropské etnologie [Biographic Dictionary of European Ethnology]. Brno: Masarykova univerzita.
Kožmínová, Amalie. 1922. Podkarpatská Rus. Práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné [Carpathian Ruthenia. The Work and Life of the People in Terms of Culture, Economy, and Ethnography]. Praha: vlastním nákladem.
Král, Jiří, Volodymyr Kubijovyč & Miloslav Maloch. 1932–1936. Boržava v Podkarpatské Rusi / La région de la Boržava en Russie Subcarpathique I–III. Bratislava: nákladem vlastním.
Král, Jiří. 1935. Die anthropologische Durchforschung der Slowakei und Karpathosrussland in den Jahren 1919–1934. Bratislava: vlastním nákladem.
Lozoviuk, Petr. 2006. “Dějiny německy psaného národopisu v Čechách” [The History of the German-Written Ethnography in Bohemia]. In Kultura – společnost – tradice II, ed. Zdeněk Uherek, 13–52. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Magocsi, Paul Robert, ed. 1982. Holzkirchen in den Karpaten / Wooden churches in the Carpatians. Wien: W. Braumüller.
Magocsi, Paul Robert. 2014. Národ odnikud. Ilustrované dějiny karpatských Rusínů [A Folk from Nowhere. The Illustrated History of Carpathian Ruthenians]. Užhorod: Vydavatelství V. Paďaka.
Makovský, Sergej Konstantinovič. 1925. Lidové umění Podkarpatské Rusi [Folk Art in Carpathian Ruthenia]. Praha: Plamja.
Martínek, Jiří. 2017. Geograf a cestovatel Jiří Daneš [Jiří Daneš, a Geographer and Traveller]. Praha: Historický ústav AV ČR.
Mevaldová, Helena & Monika Tauberová. 2011. Drahomíra Stránská. Osobnost evropské etnologie [Drahomíra Stránská. A Signficant Person of European Ethnology]. Praha: Národní muzeum.
Moravcová, Miriam. 2006. “Politický národopis v pojetí Lubora Niederla a Karla Chotka” [Political Ethnography as Interpreted by Lubor Niederle and Karel Chotek]. In Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, eds. Jana Pospíšilová & Jana Nosková, 101–112. Brno: Etnologický ústav AV ČR.
Nahodil, Otakar & Jaroslav Kramařík. 1952. “J. V. Stalin a národopisná věda. Příspěvky k diskusi o díle ‘Marxismus a otázky jazykovědy’ ” [J. V. Stalin and the Ethnographic Science. Contributions to the Discussion about the Work “Marxism and Issues of Linguistics”]. Praha: Nakladatelství Československo-sovětského Institutu.
Niederle, Lubor, ed. 1918, 1922. Moravské Slovensko I, II [Moravian Slovakia I, II] Praha: Národopisná společnost českoslovanská.
Paríková, Magdaléna, ed. 2011. “Katedra etnológie a kultúrnej antropológie. Dejiny oboru a katedry” [The Department of Ethnology and Cultural Anthropology.
The History of the Discipline and Department]. Ethnologia slovaca et slavica 34.
Pavlicová, Martina. 1993. “Slovesná folkloristika na Masarykově univerzitě v letech 1919–1939” [Literary Folkloristics at Masaryk University in 1919–1939]. Národopisná revue 3: 81–84.
Petráňová, Lydia. 2016. “Karel Chotek a jeho škola” [Karel Chotek and His School]. In Etnologie v zúženém prostoru, eds. Jiří Woitsch & Adéla Jůnová Macková, 71–92. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Podolák, Ján. 1991. “Jubileum národopisu na Univerzite Komenského v Bratislave” [The Jubilee of Ethnography at Comenius University in Bratislava]. Český lid 78 (3) 222–226.
Pospíšilová, Jana & Miroslav Válka. 2016. “Reflection of Jovan Cvijić’s Anthropogeographic Work in the Czech Interwar Ethnology“. In 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth, eds. Vidojko Jović & Ana M. Petrović, 723–735. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts.
Sičynśkyj, Vladimír. 1940. Dřevěné stavby v Karpatské oblasti [Timber Constructions in the Carpathian Region]. Praha: Slovanský ústav.
Skalník, Petr 2002. “Komentář k článku Davida Scheffela a Josefa Kanderta ‘Politika a kultura v české etnologii’” [Comments on the Article by David Scheffel and Josef Kandert “Politics and Culture in Czech Ethnology”]. In Česká etnologie 2000, eds. Markéta Holubová, Lydia Petráňová & Jiří Woitsch, 231–234. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Slavkovský, Peter. 2013. Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odboru [Slovak Ethnography. Compendium of the Discipline’s History]. Bratislava: Veda.
Smrčka, Vít. 2011. Dějiny psané národopisem [The History Written by Ethnography]. Praha: Česká národopisná společnost.
Stránská, Drahomíra. 1934–1935. “O soupis a atlas lidových staveb v Československu” [For the Inventory and Atlas of Vernacular Buildings in Czechoslovakia]. Národopisný věstník českoslovanský 27–28: 85–98.
Stránská, Drahomíra. 1936. Příručka lidopisného pracovníka [Handbook of an Ethnographer]. Praha: Národopisná společnost českoslovanská.
Šalamon, Bedřich & Václav Švambera, eds. 1926. Sborník I. sjezdu slovanských geografů a ethnografů v Praze 1924 [A Proceedings from the 1st Congress of Slavic Geographers and Ethnographers in Prague 1924]. Praha: Geografický ústav Karlovy university.
Štěpánová, Irena. 1999. “Život a dílo Drahomíry Stránské” [The Life and Work of Drahomíra Stránská]. Národopisný věstník 15–16: 7–17.
Václavík, Antonín. 1925. Podunajská dedina v Československu. [The Danubian Village in Czechoslovakia]. Bratislava: Vydavatel'ské Družstvo.
Václavík, Antonín. 1930. Luhačovské Zálesí. Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané [The Ethnographic Area of Luhačovské Zálesí. Contributions to Ethnographic Boundary between Wallachia, Slovakia, and Haná]. Luhačovice: Musejní spolek.
Václavík, Antonín. 1936. Tradície ľudovej drevorezby [Traditions of Folk Wood-Carving]. Bratislava: Rolnická osveta.
Václavík, Antonín. 1937. Slovenské palice [Slovak Sticks]. T. Sv. Martin: Nákladem vlastním.
Václavík, Antonín. 1952. “Příspěvek k diskusi o některých otázkách naší ethnografie” [A Contribution to the Discussion about Several Questions on Our Ethnography]. Český lid 39 (5–6): 137–143.
Válka, Miroslav. 1999. “Přínos Drahomíry Stránské k výzkumu lidové architektury” [Drahomíra Stránská’s Contribution to the Research into Vernacular Architecture]. Národopisný věstník 15 (57)–16 (58): 62–68.
Válka, Miroslav. 2010. “Moravská národopisná škola. Realita či fikce?” [Moravian Ethnographic School. A Fiction or a Reality?]. In Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. ed. Daniel Drápala, 125–133. Brno: Masarykova univerzita.
Válka, Miroslav, Martina Pavlicová, Alena Křížová, Roman Doušek & Daniel Drápala. 2016. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity [From Ethnography to European Ethnology. 70 Years of the Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University]. Brno: Masarykova univerzita.
Vavroušek, Bohumil. 1925. Dědina. 516 fotografií lidových staveb v Republice Československé [The Village. 516 Photographs of Vernacular Buildings in the Czechoslovak Republic]. Praha: Vesmír.
Vavroušek, Bohumil. 1929a. Kostel na dědině a v městečku. 615 fotografií církevních lidových staveb v Republice Československé [The Church in the Village and Small Town. 615 Photographs of Sacral Vernacular Buildings in the Czechoslovak Republic]. Praha: Kvasnička a Hampl.
Vavroušek, Bohumil. 1929b. Církevní památky na Podkarpatské Rusi [Church Monuments in Carpathian Ruthenia]. Praha: Kvasnička a Hampl.
Vydra, Josef. 1925. Lidové stavitelství na Slovensku [Vernacular Architecture in Slovakia]. Praha: Jan Štenc.
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
VÁLKA, Miroslav. Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – други део. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 379–396, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/903>.
Датум приступа: 28 feb. 2024