Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002295L УДК 001-055.2:305(497.11) Оригинални научни рад

  • Karolina Lendák-Kabók Филозофски факултет Универзитетa у Новом Саду
    karolina.lendak@uns.ac.rs

Сажетак

Иако је суочавање жена са неопходношћу да траже баланс између каријере и породице у академским круговима постало предмет изучавања, структурално решење за овај феномен још увек не постоји. Овај рад има за циљ да утврди да ли су род и етницитет у интерсекцији када је у питању проблем балансирања између каријере и породице, и то на основу приказа наратива жена из мањинске (мађарске) заједнице и већинске (српске) заједнице запослених на универзитетима у Новом Саду и Београду. Квалитативно истраживање засновано је на двадесет полуструктурираних интервјуа, снимљених 2014. и 2015. године. Резултати показују да жене приликом балансирања између каријере и породице користе одређене стратегије да би образложиле своје ставове и одлуке. Оне се ослањају на своје микроокружење, своју породицу и на сопствени начин да би одржале корак са обавезама. Иако се ради о женама које имају исти социо-економски статус, интерсекционална анализа показала је да постоји разлика између стратегија којима се испитанице различитих националности служе како би избалансирале каријеру и породицу, те да њихове различите породичне и животне околности, укључујући и порекло из различитих социјалних слојева, доводе до тога да се у оквиру ове професионалне категорије жена успоставе разлике. Наведене разлике стварају нову неједнакост међу женама у академском свету.
Кључне речи: жене, етницитет, социјално порекло, каријера и породицa, академска заједница у Србији

Reference

Acker, Joan. 2006. “Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in
Organizations.“ Gender & Society 20 (4): 441–464.
Acker, Sandra & Carmen Armenti. 2004. “Sleepless in Academia.” Gender and Education 16 (1): 3–24.
Anthias, Floya & Nira Yuval-Davis. 1983. “Contextualizing Feminism – Gender, Ethnic and Class divisions.” Feminist Review 15 (1): 62–75.
Bagilhole, Barbara. 1994. “Being Different is a Very Difficult Row to Hoe: Survival Strategies of Women Academics.” In Changing the Subject: Women in Higher Education, eds. Sue Davies, Cathy Lubelska & Jocey Quinn, 15–28. London: Taylor & Francis.
Ballón, Estela Godinez, Christina Chavez, Terri Gomez & Sandra Mizumoto Posey. 2006. “Are You Oppressed if You don’t Think You are? Defining and Defending Prosperity Among Working-Class Students in a Public University.” Women’s Studies 35 (6): 595–604.
Benschop, Yvonne & Margo Brouns. 2003. “Crumbling Ivory Towers: Academic Organizing and its Gender Effects”. Gender, Work and Organization 10 (2): 194–212.
Bianchi, Suzanne, Liana C. Sayer, Melissa A. Milkie & John P Robinson. 2012. “Housework: Who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?” Social Forces 91 (1): 55–63.
Blagojević, Marina. 1992. Žene izvan kruga: profesija i porodica. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.
Blagojević, Marina. 2009. Knowledge Production at the Semiperiphery. Belgrade: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
Blagojević Hjuson, Marina. 2015. Sutra je bilo juče: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji. Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.
Bolčić, Silvano. 2002. „Post-socijalistička transformacija i društvene nejednakosti u Srbiji u komparativnoj perspektivi.“ U Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život, prir. Silvano Bolčić & Anđelka Milić, 49–65. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. John G. Richardson, 241–258. New York: Greenwood Press.
Brah, Avtar & Ann Phoenix. 2004. “Ain’t I A Woman? Revisiting Intersectionality.” Journal of International Women’s Studies 5 (3): 75–86.
Carastathis, Anna. 2014. “The Concept of Intersectionality in Feminist Theory.” Philosophy Compass 9 (5): 304–314.
Cohen, Philip. 1988. “The Perversions of Inheritance: Studies in the Making of Multi-Racist Britain.“ In Multi-Racist Britain, eds. Phillip Cohen & Harvant S. Bains, 9–118. London: Palgrave Macmillan.
Côté, Stéphane. 2011. “How Social Class Shapes Thoughts and Actions in Organizations.” Research in Organizational Behavior 31: 43–71.
Cotteril, Pamela & Gayle Letherby. 2005. “Women in Higher Education: Issues and Challenges.” Women’s Studies International Forum 28: 109–113.
Crenshaw, Kimberle. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review 43 (2): 1241–1299.
Cvetković, Jasna. 1982. „Sukob zaposlene žene.“ Sociološki pregled 16 (4): 3–20.
Davila, Erica. R. & Ann M. Aviles. 2018. “Afro-Puerto Rican Primas: Identity, Pedagogy, and Solidarity.” In Feminism and Intersectionality in Academia, eds. Stephanie Anne Shelton, Jill Ewig Flynn & Tanetha Jamay Grosland, 117−130. Cham: Palgrave Macmillan,.
Davis, Kathy. 2014. “Intersectionality as a Critical Methodology. ” In Writing Academic Texts Differently: Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of Writing, ed. Nina Lykke, 17−29. New York: Routledge.
Dickson, Martina. 2019. “Academic Motherhood in the United Arab Emirates.” Gender, Place & Culture 26 (5): 1−21.
Dubois-Shaik, Farah & Bernard Fusulier. 2017. “Understanding Gender Inequality and the Role of the Work/Family Interface in Contemporary Academia: An Introduction.” European Educational Research Journal 16 (2–3): 99–105.
Esterberg, Kristin G. 2011. Qualitative Methods in Social Research. Brantford. Ont.: W. Ross MacDonald School Resource Services Library.
European Commission. 2004. Waste of Talents: Turning Private Struggles into a Public Issue. Women and Science in the ENWISE Countries.
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/enwisereport_en.pdf (pristupljeno 10. 03. 2020).
Evertsson, Marie & Magnus Nermo. 2004. “Dependence Within Families and the Division of Labor: Comparing Sweden and the United States.” Journal of Marriage and Family 66 (5): 1272–1286.
Fairweather, James. 2002. “The Mythologies of Faculty Productivity: Implications for Institutional Policy and Decision Making.” The Journal of Higher Education 73 (1): 26–48.
Fiket, Irena. 2018. „(I dalje) dupli teret na leđima (akademskih) radnica?“. U Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, prir. Jelena Ćeriman, Irena Fiket & Krisztina Rácz, 25−44. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju.
Forster, Nick. 2001. “Case Study of Women Academics’ Views on Equal Opportunities, Career Prospects and Work-Family Conflicts in a UK University.” Career Development International 6 (1): 28–38. DOI:10.1108/13620430110381016.
Franken, Martha. 2009. Teaching Intersectionality: Putting Gender at the Centre. Stockholm: Centre for Gender Studies, Stockholm University.
Gachago Daniela. 2018. “Lessons on Humility: White Women’s Racial Allyship in Academia.” In Feminism and Intersectionality in Academia, eds. Stephaie Anne Shelton, Jill Ewing Flynn & Tanetha Jamay Grosland, 131–144. P Cham: Palgrave Macmillan.
Huopalainen, Astrid S. & Suvi T. Satama. 2001. “Mothers and Researchers in the Making: Negotiating ‘New’motherhood within the ‘New’academia.” Human Relations 72 (1): 98–121.
Jašarević, Senad. 2012. „Fleksibilizacija rada – rešenje ili zabluda?“ Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 46 (4): 173–192.
Jenkins, Katharine. 2014. ‘That's not Philosophy’: Feminism, Academia and the Double Bind.” Journal of Gender Studies 23 (3): 262–274.
Jirón-King, Shimberlee. 2005. La estudiante caminante: My Motherwork is Here, My Otherwork is There. Parenting and Professing: Balancing Family Work with an Academic Career. Nashville: Vanderbilt University Press.
Kandiyoti, Deniz. 1988. “Bargaining with Patriarchy.” Gender and Society 2 (3): 274–290.
Kóczé, Angela & Raluca Maria Popa. 2009. Missing Intersectionality: Race/Ethnicity, Gender, and Class in Current Research and Policies on Romani Women in Europe. Center for Policy Studies Working Papers.
Krstić Marković, Suzana & Lela Milošević Radulović. 2015. „Socijalno poreklo i obrazovne orijentacije studentske omladine.“ Sociološki Pregled 49 (4): 469–512.
Lendák-Kabók, Karolina. 2016. „Az interszekcionalitás vajdasági vonatkozásai.” Létünk 46 (4): 73–87.
Lendák-Kabók, Karolina. 2018. „Visoke akademske pozicije u Srbiji: mogućnosti za pripadnice nacionalnih zajednica?“ Sociologija 60 (1): 330–346.
Lendák-Kabók, Karolina. 2019a. “Status of Women form National Minorities in the Serbian Higher Education System – Focus on Women from the Hungarian
National Minority.” Doktorska disertacija, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu.
Lendák-Kabók, Karolina. 2019b. „Etnicitet i rod: (ne)vidljive predrasude u akademskoj zajednici u Srbiji.“ U Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: koncepti, prakse i izazovi, prir. Dragica Vujadinović & Zorana Antonijević, 173–185. Novi Sad: Akademska knjiga.
Leonard, Pauline & Danusia Malina. 1994. “Caught Between Two Worlds: Mothers as Academics.” U Changing the Subject: Women in Higher Education, eds.
Sue Davies, Cathy Lubelska & Jocey Quinn, 29–41. London: Taylor and Francis.
Lykke, Nina. 2013. Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge.
MacQueen, Kathleen M., Eleanor McLellan, Kelly Kay & Bobby Milstein. 1998. “Codebook Development for Team-based Qualitative Analysis.” Cam Journal 10 (2): 31–36.
Murray, Rowena. 2013. “’It’s not a Hobby’: Reconceptualizing the Place of Writing in Academic Work.” Higher Education 66 (1): 79–91.
O’Brien, Katherine R & Karen K. Hapgood. 2012. “The Academic Jungle: Ecosystem Modelling Reveals Why Women are Driven Out of Research.” Oikos 121 (7): 999–1004.
Perista, Heloísa & Pedro Perista. 2014. Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Degree Graduates in the Social Sciences and Humanities (POCARIM). Policy Report, 12: The Impact of Partnering, Parenting and other Caring Responsibilities on SSH Work and Careers. CESIS and the University of Salford.
https://www.salford.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0020/532640/PR12_caring_november-HP-PP.pdf (pristupljeno 10. 03. 2020).
Ponterotto, Joseph G. 1990. “Racial/Ethnic Minority and Women Students in Higher Education: A Status Report.” New Directions for Student Services 52: 45–59.
Reay, Diane, Jacqueline Davies, Miriam David & Stephen J. Ball. 2001. “Choices of Degree or Degrees of Choice? Class,‘Race’and the Higher Education Choice Process.” Sociology 35 (4): 855–874.
Regnö, Klara. 2017. “Challenges to Feminist Solidarity in the Era of New Public Management.” U Being an Early Career Feminist Academic, eds. Rachel Thwaites & Amy Pressland, 169–194. Palgrave Studies in Gender and Education. London: Palgrave Macmillan.
Rhoads, Stephen E. & Christopher H. Rhoads. 2012. “Gender Roles and Infant/Toddler Care: Male and Female Professors on the Tenure Track.” Journal of Social, Evolutionary and Cultural Psychology 6 (1): 13–31.
Sakaluk, Laurel, Rhonda Breitkreuz & Kaysi Eastlick Kushner. 2019. “It All Comes Out in the Wash: Family Policy, Ideology and the Pathway to Contemporary Mothering.” Journal of Family Studies. DOI: 10.1080/13229400.2019.1705875
Saldana, Johnny. 2013. The Coding Manual for Qualitative Researchers. Los Angeles: Sage publications.
Sallee, Margaret, Kelly Ward & Lisa Wolf-Wendel. 2016. “Can Anyone Have it All? Gendered Views on Parenting and Academic Careers.” Innovative Higher Education 41 (3): 187–202.
Stevanović, Lada. 2019. „Rod i red. Rodni režimi u kulturi – kroz istoriju i danas.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 67 (2): 223–230.
Ward, Kelly & Lisa Wolf-Wendel. 2012. Academic Motherhood: How Faculty Manage Work and Family. London: Rutgers.
Žarkov, Dubravka. 2015. “On Intellectual Labour and Neoliberalism in Academia – Or, in Praise of Reviewers.” European Journal of Women’s Studies 22 (3): 269–273.
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
LENDÁK-KABÓK, Karolina. Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 295–317, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/898>.
Датум приступа: 28 feb. 2024