Родна равноправност у науци – једнаке могућности и посебне мере у правним прописима

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002261P УДК 001-055:305:347.156 Прегледни чланак

Сажетак

Текст је фокусиран на истраживање извора који дефинишу јавне политике и на оне који чине правни оквир унутар кога постоје (или не постоје) једнаке могућности за жене и мушкарце да остваре своја права под једнаким условима, укључујући и право да се баве научним радом. Предмет пажње су документи (стратегије и акциони планови) у областима образовања, науке, родне равноправности и забране дискриминације. Ослонац за истраживање су и правни прописи којима се јавне политике позитивирају обавезујућим нормама, који укључују међународне правне изворе који садрже стандарде људских права и стандарде родне равноправности у области научног рада, као и прописе унутрашњег права (Устав и закони). Устав Републике Србије у основним начелима гарантује равноправност жена и мушкараца и обавезује државу да води политику једнаких могућности и предузима посебне мере како би се и у пракси постигла уставом прокламована родна равноправност. Наша су питања да ли држава испуњава ову уставну обавезу, да ли води политику једнаких могућности и у области науке, да ли предузима посебне мере као инструменте вођења политике једнаких могућности, да ли су посебне мере које се предузимају довољне и какви су њихови ефекти.
Кључне речи: родна равноправност, једнаке могућности, посебне мере, родно заснована дискриминација, научнице

Reference

Sources
Action Plan for the Implementation of the National Strategy for Gender Equality (2016–2018) // Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategija za rodnu
ravnopravnost (2016–2018). Službeni glasnik Republike Srbije 4/2016.
Budget System Act // Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik Republike Srbije no. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – corrected, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – other act and 103/2015.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women // Konvencija o eliminisanju svih vidova diskriminacije žena. Službeni list
SFRJ – Međunarodni ugovori 11/1981.
Constitution of the Republic of Serbia // Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije 98/2006.
Gender Equality Act // Zakon o ravnopravnosti polova. Službeni glasnik Republike Srbije 104/2009.
Higher Education Act // Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik Republike Srbije 88/2017, 73/2018, 27/2018 – other act and 67/2019.
National Strategy for Gender Equality (2016–2020) // Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost (2016–2020). Službeni glasnik Republike Srbije 4/2016.
Prohibition of Discrimination Act // Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik Republike Srbije 22/2009.
Science and Research Act // Zakon o nauci i istraživanjima. Službeni glasnik Republike Srbije 49/2019.
Strategy of scientific and technological development (2016–2020) // Strategija naučnog i tehnološkog razvoja (2016–2020). Službeni glasnik Republike Srbije 4/ 2016.

Internet sources
#ACTonGender https://www.act-on-gender.eu/ (Accessed December 2, 2019).
Convention against Discrimination in Education. 1960.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
(Accessed December 2, 2019).
Council Conclusions on Advancing Gender Equality in the European Research Area. Council of the European Union. Brussels, 1. December 2015
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf (Accessed November 24, 2019).
Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023. Council of Europe.
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb (Accessed December 2, 2019).
Council Resolution on Women and Science. Official Journal of the European Communities 1999/C 201: 1–2.
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/councilresolution-may-1999_en.pdf (Accessed November 24, 2019).
Council Resolution on Science and Society and Women in Science. Official Journal of the European Communities 2001/C 199: 1–2.
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/councilresolution-june-2001_en.pdf (Accessed November 24, 2019).
EPWS – European Platform for Women Scientists, https://epws.org/eu-documentson-women-and-science/ (Accessed November 25, 2019).
ERA Portal Austria. 2015. https://era.gv.at/object/news/1600 (Accessed November 27, 2019).
European Commission. Advancing Gender Equality in Research and Innovation
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49944 (Accessed November 25, 2019).
European Commission / Policy, Gender Equality. 2019.
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender (Accessed November 25, 2019).
European Commission. Science with and for Society.
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm (Accessed November 25, 2019).
European Commission. 2016. She Figures 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf (Accessed November 25, 2019).
GENDER-NET Plus. 2017. http://gender-net-plus.eu/ (Accessed November 27, 2019).
Guidelines for the Introduction of Gender Responsive Budgeting. Ministry of Finance of the Republic of Serbia // Uputstvo za uvođenje rodno odgovornog
budžetiranja. Ministarstvo finansija Republike Srbije
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2018/Uputstvo%20za%20uvodjenje%20ROB%20za%202019_%20godinu.pdf (Accessed November 28, 2019).
Helsinki Call for Action. Advancing gender equality in research and innovation in Europe. 2019.
https://genderinsite.net/sites/default/files/Helsinki%20Call%20for%20Action_FINAL.pdf (Accessed November 24, 2019).
Horizont 2020. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en (Accessed November 27, 2019).
Science and Society Action Plan. Commission of the European Communities.
/COM/2001/ 0714 final. Brussels. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0714&from=EN (Accessed November 24, 2019).
UNESCO. 1998. World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century, Vision and Action. Paris: UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345/PDF/116345eng.pdf. multi (Accessed December 24, 2019)
UNESCO. 2010. World Conference on Higher Education 2009. Final Report. Paris, UNESCO Headquarters, 5–8 July 2009. Paris: UNESCO.
https://ukznextendedlearning.com/wp-content/uploads/2018/08/unesco-2009.pdf (Accessed December 24, 2019).
Universal Declaration of Human Rights. 1948. http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wpcontent/
uploads/2013/02/Univerzalna-deklaracija-o-ljudskim-pravima-1948.pdf (Accessed December 24, 2019).
Women and Science: Networking the Networks – Declaration of Networks Active in Europe. 1999. https://cordis.europa.eu/article/id/13260-women-andscience-
networking-the-networks-conference-1999 (Accessed December 2, 2019).

Literature
Daudet, Ives & Kishore Singh. 2001. The Right to Education: An Analysis of UNESCO’s Standard-setting Instruments. Education Policies and Strategies 2. Paris: UNESCO.
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNESCO_RTE_Analysis_of_ UNESCO%27s_ Standard_
Setting_Instruments_2001_En.pdf (Accessed November 24, 2019).
Dokmanović, Mirjana & Tatjana Đurić Kuzmanović. 2012. Smernice za rodno odgovorno budžetiranje [Guidelines for Gender Responsible Budgeting]. Beograd:
Uprava za rodnu ravnopravnost.
Pajvančić, Marijana. 2010. Ustavni okvir ravnopravnosti polova [Constitutional Framework for Gender Equality]. Novi Sad: Pravni fakultet.
Nikolin, Sanja & Aleksandra Vladisavlјević. 2017. Rodno odgovorno budžetiranje – nova praksa i zakonska obaveza u sistemu upravlјanja javnim finansijama
u Republici Srbiji [Gender Responsible Budgeting – New Practice and Legal Obligation in the Public Financial Management System in the Republic of Serbia]. Beograd: UN Women.
http://www.skgo.org/storage/app/media/dobro-upravljanje/pubs/Prirucnik%20za%20uvodjenje%20ROB.pdf (Accessed November 25, 2019).
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
PAJVANČIĆ, Marijana. Родна равноправност у науци – једнаке могућности и посебне мере у правним прописима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 261–276, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/896>.
Датум приступа: 28 feb. 2024