Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2001221P УДК 316:572.028 Прегледни рад

  • Ana Petrov Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд
    ana.petrov@fmk.edu.rs

Сажетак

У овом раду анализирам носталгију као социо-антрополошку категорију. Овде се носталгија третира као друштвена и културна појава, која се формирала од 17. до 21. века и у том периоду значајно се трансформисала, од болести до производа на тржишту. Тврдим да се носталгија показује као „метаконцепт“: транстемпорална категорија која омогућава варијације током времена и места док, ипак, задржава довољно заједничких карактеристика да бисмо о њој говорили као о једној појави. Приступајући носталгији као социо-антрополошком проблему, овде ћу разматрати извесну типологију носталгије, тврдећи да се она може сагледавати као: 1. болест, 2. стање, осећање и сећање, и 3. искуство. Коначно, посебно ћу указати на актуелност проблема носталгије у савременим дискурсима о друштву и култури.
Кључне речи: носталгија, социологија, антропологија, култура

Reference

Angé, Olivia & David Berliner. 2015. “Afterword.ˮ In Anthropology and Nostalgia, eds. Olivia Angé & David Berliner, 213–224. New York & Oxford: Berghahn.
Bojm, Svetlana. 2005. Budućnost nostalgije. Beograd: Geopoetika.
Brown, Teresa. 1989. “Rewriting the Nostalgic Story: Women, Desire, Narrative.ˮ PhD dissertation, University of Florida.
Combs, James. 1993. The Reagan Range: The Nostalgic Myth in American Politics. Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press.
Davis, Fred. 1979. Yearning for Yesterday. Sociology of Nostalgia. New York: Free Press.
Davis, Mike. 2006. Planet of Slums. London: Verso.
Dodman, Thomas. 2018. What Nostalgia Was. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Freud, Sigmund. 1917. “Mourning and Melancholia”. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914–
1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 237–258. London: The Hogarth Press.
Hobsbom, Erik & Terens Rejndžer, ur. 2011. Izmišljanje tradicije. Beograd: XX vek.
Huyssen, Andreas. 1995. Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia. New York & London: Routledge.
Jameson, Fredric. 1992. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso.
Lasch, Christopher. 1984. “The Politics of Nostalgia.ˮ Harperʼs (November): 65–70.
Lasch, Christopher. 1991. The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. London & New York: W. W. Norton & Co.
Lordon, Frédéric. 2014. Willing Slaves of Capital: Spinoza and Marx on Desire. London: Verso.
Malpas, Jeff. 2011. “Philosophy’s Nostalgia.ˮ In Philosophy’s Moods: The Affective Grounds of Thinking, eds. Hagi Kenaan & Ilit Ferber, 87–101. London: Springer.
Natali, Marcos Piason. 2004. “History and the Politics of Nostalgia.ˮ Iowa Journal of Cultural Studies 5(1): 9–25.
Petrov, Ana. 2016. Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije. Koncerti kao mesta sećanja. Beograd: FMK.
Pickering, Michael & Emily Keightley. 2006. “Modalities of Nostalgia.ˮ Current Sociology 54: 919–941.
Plamper, Jan. 2015. The History of Emotions. An introduction. Oxford: Oxford University Press.
Santesso, Aaron. 2006. A Careful Longing: The Poetics and Problems of Nostalgia. Newark: University of Delaware Press.
Scanlan, Sean. 2004. “Introduction: Nostalgia.” Iowa Journal of Cultural Studies 5: 3–9.
Smart, Berry. 1990. “Modernity, Postmodernity and the Present.ˮ In Theories of Modernity and Postmodernity, ed. Bryan S. Turner, 14–30. London: Sage.
Starobin, Paul. 1996. “Politics of the Past.ˮ National Journal 28(7): 354–358.
Stewart, Susan. 1992. On Longing. Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Durham: Duke University Press.
Suttles, Gerald D. 1972. The Social Construction of Communities. Chicago: The Universtity of Chicago Press.
Tannock, Staurt. 1995. “Nostalgia Critique.ˮ Cultural Studies 9(3): 453–454.
Turner, Bryan S. 1987. “A Note on Nostalgia.ˮ Theory, Culture and Society 4(1): 147–156.
Velikonja, Mitja. 2009. „Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije.“ U Zid je mrtav, živeli zidovi. Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije, ur. Ivan Čolović, 366–398. Beograd: XX vek.
Williams, Raymond. 1974. The Country and the City. New York: Oxford University Press.
Wilson, Janelle L. 2005. Nostalgia, Sanctuary of Meaning. Lewisburg: Bucknell University Press.
Zimel, Georg. 2008. „Metropolis i duhovni život.” In Georg Zimel, 1858–2008, prir. Dušan Marinković, 280–290. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
PETROV, Ana. Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 221–236, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/865>.
Датум приступа: 16 oct. 2021