Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2001171V УДК 39(437)"1918/1938" Прегледни чланак

  • Miroslav Válka Одељење за европску етнологију, Филозофски Факултет, Универзитет Масарик , Брно
    valka@phil.muni.cz

Сажетак

Стогодишњица формирања Чехословачке (1918) омогућава процену – уз предности које пружа поглед уназад – историјске улоге ове државе чија је основна идеја била обнова чешке државности, ослобођење од „старе Аустрије“ и формирање модерног грађанског друштва заснованог на демократским принципима. Потребно је такође имати у виду креирање новог идентитета државе, о чему наша дисциплина – етнологија, може да дâ релевантно мишљење. Из тог разлога, у овом тексту разматрамо етничке односе у међуратној Чехословачкој, с обзиром на то да су они значајно утицали на будућу егзистенцију Чехословачке Републике; објашњавамо идеју чехословакизма, централну политичку доктрину нове државе, и посматрамо улогу народне културе и њених етно-идентификацијских функција.
Кључне речи: Чехословачка (1918–1938), становништво, идеја чехословакизма, народна култура, историја науке

Reference

Bláha, Inocenc Arnošt. 1925. Sociologie sedláka a dělníka [The Sociology of the Farmer and the Labourer]. Praha: Orbis.
Boháč, Antonín. 1926. Národopisná mapa Republiky československé. Podrobný popis národnostních hranic, ostrovů a menšin [The Ethnographic Map of the Czechoslovak Republic. A Thorough Description of Ethnic Boundaries, Islands, and Minorities]. Praha: Národopisná společnost českoslovanská.
Botík, Ján. 2011. Dolnozemskí Slováci [Lower-Land Slovaks]. Nadlak: Ivan Krasko.
Brouček, Stanislav. 1979. České národopisné hnutí na konci 19. století [Czech Ethnographic Movement in the late 19th Century]. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.
Brouček, Stanislav. 2015. “Účast Slováků a Slovenska na přípravách Národopisné výstavy českoslovanské 1895ˮ [Participation of Slovaks and Slovakia in the Preparations for the Czechoslavic Ethnographic Exhibition in 1895]. Prameny a studie 56: 45–58.
Chotek, Karel. 1925. “Československá kultura národopisnáˮ [Czechoslovak Ethnographic Culture]. In Politika. Co má věděti o Československé republice každý občan 2/II. Státní národ. Jeho duchovní kultura, 197–206. Praha: Československý kompas.
Chotek, Karel. 1937. Lidová kultura a kroje v Československu [Folk Culture and Folk Costumes in Czechoslovakia]. Praha: Novina.
Chotek, Karel & Drahomíra Stránská. 1936. Československá vlastivěda. Řada II. Národopis [Czechoslovakia in All Its Aspects. Series II. Ethnography]. Praha: Sfinx.
Čapek, Josef. 1920. Nejskromnější umění [The Most Modest Art]. Praha: Aventinum.
Dejmek, Jindřich et al. 2011. Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému [The Birth of New Europe. Versailles,
St.-Germain, Trianon, and the Finalization of Post-War Peace System]. Praha: Historický ústav AV ČR.
Dejmek, Jindřich. 2018. Československo. Dějiny státu [Czechoslovakia. A History of the State]. Praha: Libri.
Doušek, Roman, Petr Holub, Zuzana Holubová, Petr Janeček & Jan Obrovský. 2014. Úvod do etnologického výzkumu [Introduction to the Ethnological Research]. Brno: Masarykova univerzita.
Ducháček, Milan. 2017. “Dilemata čechoslovakismu: etnograf Karel Chotek mezi vědou a propagandou” [The Dilemmas of Czechoslovakism: the Ethnographer
Karel Chotek between the Science and the Propaganda]. In Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, eds. Milena Bartlová et al., 28–54. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová.
Dvorský, Viktor. 1920. Hranice československé republiky [Borders of the Czechoslovak Republic]. Praha: Státovědecká společnost.
Hájková, Dagmar & Pavel Horák. eds. 2018. Republika Československá 1918–1939 [The Czechoslovak Republic 1918–1939]. Praha: Lidové noviny.
Hájková, Dagmar, Pavel Horák, Vojtěch Kessler & Miroslav Michela. 2018. Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu [Glory Be to the Republic! Official holidays and celebration in the interwar Czechoslovakia]. Praha: Academia.
Horák, Jiří. 1933. “Národopis československý. Přehledný nástinˮ [Czechoslovak Ethnography. A Synoptic Indication]. In Československá vlastivěda II. Člověk, 305–472. Praha: Sfinx Bohumil Janda.
Húsek, Jan. 1925. Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy [The Ethnographic Boundary between Slovaks and Carpathian Russians]. Bratislava: Prúdy.
Hvížďala, Karel & Jiří Přibáň. 2018. Hledání dějin. O české státnosti a identitě [The Search for History. On Czech Statehood and Identity]. Praha: Karolinum.
Jeřábek, Richard, ed. 2007. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1. Biografická část [Folk Culture. Ethnographic Encyclopaedia of Bohemia, Moravia, and Silesia. Vol. I. Biographic Section ]. Praha: Mladá fronta.
Jeřábek, Richard. 2013. Biografický slovník evropské etnologie [Biographic Dictionary of European Ethnology]. Brno: Masarykova univerzita.
Kandert, Josef. 2005. “Etnografické výzkumné techniky v českých zemích a důsledky jejich používáníˮ [Ethnographic Research Techniques in the Czech Lands, and the Consequences of Using Them]. Lidé města 15 (1):33–51.
Magocsi, Paul Robert. 2014. Národ odnikud. Ilustrované dějiny karpatských Rusínů [A Folk from Nowhere. The Illustrated History of Carpathian Ruthenians]. Užhorod: Vydavatelství V. Paďaka.
Podoba, Juraj. 2006. “Menší brat strážcom tradície: ʻúděl bílého mužeʼ, českí intelektuáli a slovenský národopis v 20. storočíˮ [The Smaller Brother to Guard the Tradition: “the Destiny of the White Man”, Czech Intellectuals and Slovak Ethnography in the 20th Century]. In Od lidové písně k evropské etnologii, eds. Jana Pospíšilová & Jana Nosková, 269–281. Brno: Etnologický ústav AV ČR.
Pospíšilová, Jana. 2018. “ʻJá tu Bratislavu miluji.ʼ Ze vzpomínek a dokumentů rodiny českého lékařeˮ [“I Love the Bratislava.” Memories and documents of the family of a Czech physician]. Slovenský národopis 66 (3): 318–330.
Rychlík, Jan. 2012. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992 [Czechs and Slovaks in the 20th Century. Cooperation and Conflicts 1914–1992]. Praha: Vyšehrad.
Rychlík, Jan. 2018. 1918. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa [1918. The Disintegration of Austro-Hungary and the Formation of Czechoslovakia]. Praha: Vyšehrad.
Rychlík, Jan & Magdalena Rychlíková. 2016. Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946 [Carpathian Ruthenia in the History of Czechoslovakia 1918–1946]. Praha: Vyšehrad.
Šourek, Karel. 1942. Lidové umění v Čechách a na Moravě. Poznámky k jeho povaze [Folk art in Bohemia and Moravia. Notes on its nature]. Praha: Umělecká beseda.
Štech, Václav Vilém. 1923. “Dekorativní umění československéˮ [Czechoslovak Decorative Art]. Výtvarná práce 2: 116–122.
Štech, Václav Vilém. 1941. “Podstata lidového uměníˮ [Essence of Folk Art]. In Pod povrchem tvaru, 43–51. Praha: Václav Petr.
Teige, Karel. 1921. “Nové umění a lidová tvorbaˮ [New Art and Folk Creation]. In Vlašín, Štěpán, ed. 1971. Avantgarda známá a neznámá I. Od proletářského
umění k poetismu 1919–1924. Praha: Svoboda.
Teige, Karel. 1922. “Umění dnes a zítraˮ [The Art Today and Tomorrow]. In Vlašín, Štěpán, ed. 1971. Avantgarda známá neznámá I. Od proletářského umění k poetismu 1919–1924. Praha: Svoboda.
Uhlíř, Jan Boris. 2017. Protektorát Čechy a Morava 1939–1942 [The Protectorate of Bohemia and Moravia 1939–1942]. Praha: Ottovo nakladatelství.
Václavík, Antonín. 1936. Tradície ľudovej drevorezby [Traditions of Folk Wood-Carving]. Bratislava: Rolnická osveta.
Václavík, Antonín. 1937. Slovenské palice [Slovak Sticks]. T. Sv. Martin: Nákladem vlastním.
Valášková, Naďa. 2015. “Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895 a její ohlas ve východní Haličiˮ [The Czechoslavic Ethnographic Exhibition in 1895 and its Echoes in Eastern Galicia]. Prameny a studie 56: 68–79.
Válka, Miroslav. 2015. “Lidový dům a národní kulturní dědictvíˮ [Folk House and National Cultural Heritage]. In Křížová, Alena, Martina Pavlicová & Miroslav
Válka, eds. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví, 89–164. Brno: Masarykova univerzita.
Wirth, Zdeněk, Antonín Matějček & Ladislav Lábek. 1928. Umění československého lidu [The Art of the Czechoslovak People]. Praha: Vesmír.
Zídek, Petr et al. 2018. Budovatelé státu. Příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa. [Builders of the State. Stories of important persons who influenced the formation of Czechoslovakia] Praha: Universum.
Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
VÁLKA, Miroslav. Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 171–184, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/862>.
Датум приступа: 16 oct. 2021