Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2001113J УДК 316.334.56:39:811.163.41'37 Оригинални научни рад

  • Tijana Jakovlјević Šević Регионалнo-интернационални музеј женске културе, Фирт, СР Немачка
    tijanaj@europe.com

Сажетак

Посматрање града као система знаковa – назива улица, споменичког наслеђa, архитектонских елемената и целина, посредством којих држава и друге институције моћи рефлектују жељене друштвене наративе, укључило је и родно читање јавног градског простора. Фокусирајући се на дискурсе представљања жена у урбаном простору, оно анализира како се поменутим системом знакова родна моћ уписује у мапу града. Ослањајући се на тај концепт, овај текст испитује називе улица као један од индикатора присуства жена и женске историје у сећању града и урбаним идентитетским политикама. Стога су анализом обухваћени: квантитативан удео женских антропонима у укупној градској одонимији, структура уличног називља, улоге и друштвени доприноси жена чија су имена уписана у урбани јавни простор, положај и флуктуација посматраних улица, те присуство жена у  јавном сећању. Подаци на којима се заснива дискусија о родном идентитету града добијени су истраживањем писаних извора, јавног простора, уличног називља и јавности у Новом Саду.
Кључне речи: град, одоними, антропоними, oродњавање простора, женска историја, Нови Сад

Reference

Alderman, Derek H. 2002. “Street Names as Memorial Arenas: The Reputational Politics of Commemorating Martin Luther King, Jr. in a Georgia County.ˮ Historical Geography 30: 99–120.
Azaryahu, Maoz. 1986. “Street Names and Political Identity: The Case of East Berlin.ˮ Journal of Contemporary History 21(4): 581–604.
Azaryahu, Maoz. 2011. “The Politics of Commemorative Street Renaming. Berlin: 1945–1948.ˮ Journal of Historical Geography 37: 483–492.
Banarjee, Arpita & Saraswati Raju. 2009. “Gendered Mobility: Women Migrants and Work in Urban India.ˮ Economic & Political Weekly 44: 115–123.
Belić, Uglješa. 2018. Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost. Novi Sad: VANU i Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.
David, Jaroslav. 2013. “Street Names Between Ideology and Cultural Heritage.ˮ Actа onomastica LIV: 1–8.
https://www.academia.edu/8958763/STREET_NAMES_BETWEEN_IDEOLOGY_AND_CUL-TURAL_HERITAGE (preuzeto 1. novembra 2019).
Еvđić, Željko. 2017. „Bulevar kraljice Marije posle 1941. godine.“ Godišnjak Arhiva grada Novog Sada 11: 207–221.
Fenster, Tovi. 2005. “The Right to the Gendered City: Different Formations of Belonging in Everyday Life.ˮ Journal of Gender Studies 14(3): 217–231.
Novas Ferradás, Maria. 2018. “Commemorative Urban Practices and Gender Equality: The Case of Santiago de Compostela’s Urban Anthroponymy.” Hábitat y Sociedad 11: 109–129.
https://www.academia.edu/37895692/Commemorative_Urban_
Practices_and_Gender_Equality_The_Case_of_Santiago_de_Compostela_s_Urban_Anthroponymy (preuzeto 1. novembra 2019).
Jakovljević-Šević, Tijana. 2019. “How a City Remembers. A Museums Discussion on Gender Mapping of a City.ˮ In Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance, eds. Akkent Meral & S. Nehir Kovar, 74–81. Istanbul: ISTOS Publishing House.
Kodrnja, Jasenka. 2006. „Rodna/spolna hijerarhija javnog prostora ili žene u nazivima ulica i trgova.“ U Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena
u Hrvatskoj, prir. Jasenka Kodrnja, 74–11. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
Listerborn, Carina. 2016. “Feminist Struggle Over Urben Safety and the Politics of Space.ˮ European Journal of Women’s Studies 23: 251–264. Low, Setha. 1996. “The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City.ˮ Annual Review of Anthropology 25: 383–409.
Novas, Maria. 2018. “Commemorative Urban Practices and Gender Equality: The Case of Santiago de Compostela’s Urban Anthroponymy.ˮ Habitat y Sociedad 11: 109–129.
Obšust, Kristijan. 2014. „Odonimi Novog Sada: kratak pregled imena ulica u kontekstu istorijskog pamćenja i kolektivne memorije grada.“
https://kulturasecanjabiblioteka.wordpress.com/odonimi-novog-sadakratak-
pregled-imena-ulica-u-kontekstu-istorijskog-pamcenja-i-kolektivnememorije-grada/ (preuzeto 1. novembra 2019).
Puškar, Vojislav. 2001. Ulice Novog Sada. Novi Sad: Prometej.
Puškar, Vojislav. 2008. Novi Sad priče varoških ulica. Novi Sad: Prometej.
Radović, Srđan. 2014. Beogradski odonimi. Beograd: Etnografski Institut SANU.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek.
Rihtman-Auguštin, Dunja. 2000. Ulice moga grada. Beograd: Biblioteka XX vek.
Sandberg, Linda & Malin Rönnblom. 2016. “Imagining the Ideal City, Planning the Gender-Equal City in Umeå, Sweden.ˮ Gender, Place & Culture 23/12: 1750–1762.
Stojaković, Gordana & Svetlana Kresoja. 2014. Ženka imena Novog Sada. Vodič za ljubitelje alternativnih tura. Novi Sad: Turistička organizacija grada Novog Sada.
Sklevicky, Lydia. 1996. „Konji, žene, ratovi, itd: Problem utemeljenja historije žena u Jugoslaviji.“ U Konji, žene, ratovi, prir. Dunja Rihtman-Auguštin, 13–26. Zagreb: Ženska infoteka.
Vacchelli Elena, 2014. “Gender and the city: intergenerational spatial practices and women’s collective action in Milan.ˮ Les cahiers du CEDREF 21: 1–14.
http://journals.openedition.org/cedref/1001 (preuzeto 1. novembra 2019).
Veselinović, Bojana. 2006. „Žene po kojima su nazvane ulice Beograda.“ U Feminominalni Beograd Beograd iz ženskog ugla, prir. D. Vukadinović & N. Teofilović, 9-21. Beograd: Indok centar.
Victoria, Maria & Lina Buchely. 2019. “Cities and the City: Spatio–Temporal Imaginaries of Class and Gender in Barranquilla and Cali, Colombia.ˮ Gender, Place & Culture. A Journal of Feminist Geography 26(2): 2–19.

Sources:
Akkent Meral & S. Nehir Kovar. Internet mapa Novog Sada:
https://www.planplus.rs/novi-sad/novi-sad/ulice (pristupljeno 25. aprila 2019).
Frauen.Biographieforschung. http://www.fembio.org/ (pristupljeno 2. maja 2019).
Voxfeminae. https://voxfeminae.net/ (pristupljeno 3. maja 2019).
Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
JAKOVLЈEVIĆ ŠEVIĆ, Tijana. Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 113–129, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/859>.
Датум приступа: 16 oct. 2021