Настава урбане антропологије на терену: проучавање расељавања Рома у Београду

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2001013V УДК 371:316.334.56:572.028:911.375.1(497.11) Оригинални научни рад

  • Vesna Vučinić Nešković Одељење за етнологију и антропологију Филозофски факултет Универзитета у Београду
    vvucinic@f.bg.ac.rs

Сажетак

Овај рад обухвата и у једну целину повезује урбану антропологију, методологију теренског истраживања и антропологију образовања. Рад има за циљ да представи структуру, динамику и главне резултате спровођења наставе урбане антропологије на начин на који је она реализована у јесењем семестру 2012–2013. школске године, када је предмет био посвећен присилном расељавању ромске популације услед великих инфраструктурних радова који су се одвијали на београдским мостовима. Обрада ове теме на предмету Национална етнологија/антропологија – град и култура, на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, представља прву у низу обрадa акутних социо-културних проблема у градовима Србије посредством истраживачких пројеката у којима су учествовали студенти. Настава је подразумевала групно истраживање у које је било укључено двадесет троје студената четврте године основних академских студија. Студенти су формирали пројекат под руководством предметног наставника са задатком да проуче ситуацију у којој су се нашли расељени Роми. Проучавање је фокусирано на расељавање два неформална ромска насеља на Новом Београду, и то испод моста Газела и поред насеља Белвил. Закључци и дискусија се баве анализом педагошко-сазнајних исхода интегрално конципиране и истраживачки оријентисане наставе.
Кључне речи: урбана антропологија, интегрална истраживачка настава, групно теренско истраживање, принудно расељавање Рома, Србија

Reference

Bandić, Dušan (ur). 1984. Etnološke sveske 5. Zbornik radova VIII savetovanja Etnološkog društva SR Srbije održanog aprila 1984. godine u Smederevu.
Bestor, Theodore C. 2006. „Veleprodaja sušija: kultura i prodajni artikli na tokijskoj tržnici Tsukiji“. U Promišljanje grada: studije iz nove urbane antropologije, ur. Setha M. Low, 125–179. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Bloome, David, Faythe Beauchemin, John Brady, Eileen Buescher, Min‐Young Kim & Ryan Schey. 2018. “Anthropology of Education, Anthropology in Education, and Anthropology for Educationˮ. In The International Encyclopedia of Anthropology, ed. by Hilary Callan. John Wiley & Sons, Ltd.
Gmelch, George, Robert V. Kemper & Wlater P. Zenner. 1996. Urban Life: Readings in Urban Anthropology. Prospect Heights, IL: Waveland Press Inc.
Jaffe, Rivke & Anouk De Koning. 2015. Introducing Urban Anthropology. London: Routledge.
Kovačević, Ivan. 2015. Istorija srpske antropologije. Beograd: Filozofski fakultet – Odeljenje za etnologiju i antropologiju & Studio Dosije.
Kovačević, Ivan. 2005. „Iz etnologije u antropologiju (Srpska etnologija u poslednje tri decenije 1975–2005)“. U Etnologija i antropologija – stanje i perspektive, Zbornik Etnografskog instituta SANU 21, ur. Dragana Radojičić, 11–18. Beograd: Etnografski institut SANU.
Law, Setha. 2006. Smještanje kulture u prostoru: društvena proizvodnja i društveno oblikovanje javnog prostora u Kostarici. U Promišljanje grada: studije iz nove urbane antropologije, ur. Setha M. Low, 91–123. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Ljuboja, Gordana. 1984. Pravci urbane antropologije. Etnološke sveske 5: 5–10.
Ože, Mark. 2005. Nemesta: uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: Biblioteka XX vek.
Pavković, Nikola. 1991. „Etnološka proučavanja gradova u Srbiji. Etnologischeuntersuchung der Stadte in Serbien.“ Časopis za zgodovino in narodopisje 1: 54–60.
Radović, Srđan. 2017. „Urbana istraživanja u etnologiji i antropologiji u Srbiji – od ʻ’udaljenog pogleda’ do ʻsubdiscipline’“. Etnoantropološki problemi, n. s. god. 12(2): 583–601.
Vučinić, Vesna. 1985. „Kada se rodila civilizacija u Kini?“ Kulture Istoka 3: 21–25.
Vučinić, Vesna. 1986. “Chinese Official Debates about the Use and Value of Urban Land in China’s Major Cities, 1980–1986.” MA paper submitted as part of the requirements for MA Program in Regional Studies – East Asia, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University.
Vučinić, Vesna. 1986a. „Aktuelne rasprave o zemljišnoj politici u tri kineske metropole.“ Sociološki pregled 20 (3–4): 51–69.
Vučinić, Vesna. 1993. “Ideology and Pragmatism in China’s Urban Land Reform during the 1980s.” In Urban Anthropology in China, eds. Greg Guldin & Aidan Southall, 216–242. Leiden: E. J. Brill.
Vučinić, Vesna. 1993. „Antropološka analiza starog jezgra Dubrovnika.“ Doktorska teza, Odeljenje za etnologiju i antropologiju. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Vučinić, Vesna. 1994. „Stradun kao korzo i njegova socijalna segmentacija.“ U Zbornik Filozofskog fakulteta, Serija A: Istorijske nauke 18, 423–442. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu.
Vučinić, Vesna. 1995. „Antropologija u ʻdivljim’ naseljima: pogled na Staro sajmište u Beogradu.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 44: 168–184.
Vučinić, Vesna & Jasmina Matić. 1996. „Etnička i teritorijalna distanca izmedju srpske i romske dece školskog uzrasta“. U Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ur. Miloš Macura & Vojislav Stanovčić, 367–382. Beograd: Naučni skupovi SANU 84.
Vučinić, Vesna. 1999. Prostorno ponašanje u Dubrovniku: antropološka studija grada sa ortogonalnom strukturom. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Vučinić, Vesna & Smiljana Antonijević. 1998. „Društvena funkcija i simbolika beogradskog korza u vreme Kraljevine Jugoslavije (1931–1941).“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 47: 85–101.
Vučinić-Nešković, Vesna & Jelena Miloradović. 2006. “Corso as а Total Social Phenomenon: The Case of Smederevska Palanka, Serbia.” Ethnologia Balkanica 10: 229–251.
Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
VUČINIĆ NEŠKOVIĆ, Vesna. Настава урбане антропологије на терену: проучавање расељавања Рома у Београду. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 13–51, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/855>.
Датум приступа: 16 oct. 2021