Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1903573S УДК 314.742:061.235(497.11)"2016/..." Претходно саопштење

Сажетак

У овом тексту изложићемо наративе представника верских хуманитарних организација које су активне при Српској православној цркви, Римокатоличкој цркви и Хришћанској адвентистичкој цркви. Наративи дају опис активности ових организација у вези са едукацијом миграната у Србији после 2016. године када – након затварања формализованог миграцијског коридора и секуритарног заокрета миграцијске политике – програми интеграције миграната добијају превагу над онима који се фокусирају на ургентни прихват. Грађа је добијена полуструктурираним интервјуима и биће подељена у два дела – активности верских хуманитарних организација у образовању деце основношколског узраста, као и активности верских хуманитарних организација у образовању средњошколаца и одраслих.
Кључне речи: верске хуманитарне организације, едукација миграната, Србија, наративи

Reference

Ager, Alistair & Strang Alison. 2008. “Understanding Integration: A Conceptual Framework.” Journal of Refugee Studies 21 (2): 166–191.
Beznec, Barbara, Marc Speer & Marta Stojić Mitrović. 2016. Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia, and the European Border Regime. Belgrade:
Rosa Luxemburg Stiftung for Southeast Europe. CZA & CIJP (Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika). 2018. Migracije i obrazovanje. Izazovi integracije dece migranata/azilanata u obrazovni sistem u Republici Srbiji.
http://apc-cza.org/images/publikacije/MIGRACIJE%20I%20OBRAZOVA
NJE.pdf (pristupljeno 20. 06. 2019).
Kozma, Robert. 2018. Obrazovanje dece migranata u Srbiji (osnovnoškolsko obrazovanje). Grupa 484. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/15003.pdf (pristuplјeno 20. 06. 2019).
Stojić Mitrović, Marta & Aleksandra Djurić Milovanović. 2019. “The Humanitarian Engagement of Faith-Based Organizations in Serbia: Balancing between the Vulnerable Human and the (In)Secure (Nation)State.” In Forced Migration and human security in the Eastern Orthodox World, ed. Lucian Leaustean, 207–228 . London: Routledge.
Stojić Mitrović, Marta & Ana Vilenica. 2019. “Enforcing and Disrupting Circular Movement in an EU Borderscape: Housingscaping in Serbia.” Citizenship Studies 23 (6): 540–558.
Stojić Mitrović, Marta. 2018 (online first). “The Reception of Migrants in Serbia: Policies, Practices and Concepts.” In The Challenges of Migration in Southeast Europe: Social Workers as Promotors of Human Rights in the Times of Rising Antimigration Sentiment in the Countries of South East Europe, eds. Zaviršek, Darja and Watkins Julia M., Journal of Human Rights and Social Work 4(1): 17–27.
Save the Children. 2018. Sigurno i podržavajuće osnovnoškolsko okruženje za učenike i učenice izbeglice i tražioce azila. Sažetak izveštaja.
https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/
Sigurno%20i%20podrzavajuce%20osnovnoskolsko%20okruzenje%
20za%20ucenike%20izbeglice%20u%20Srbiji_SAZETAK%20IZVESTAJ
A_web.pdf (pristupljeno 20. 06. 2019).
Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
STOJIĆ MITROVIĆ, Marta; ĐURIĆ MILOVANOVIĆ, Aleksandra. Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 573–587, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/842>.
Датум приступа: 13 june 2024
Секција
Тема броја