'Хулиган' – 'народни непријатељ' или 'патриотски јунак'. Медијска конструкција фудбалских навијача у Србији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902463D УДК 39:343.343.3(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак

У овом раду настојаћу да покажем на који начин се у савременој Србији конструише медијска слика о фудбалским навијачима као хулиганима, чије деловање производи изразито негативне последице по ширу друштвену заједницу. Основна претпоставка од које полазим јесте постојање терминолошког неспоразума у локалним медијима и међу креаторима јавних политика око дефинисања појма фудбалског навијача. Са једне стране, присутно насиље на фудбалским утакмицама, како вербално тако и конкретно, често се пренебрегава у медијском извештавању. Са друге, о особама из криминалног миљеа, које се често представљају као вође навијача, говори се у сензационалистичким терминима, истовремено их поистовећујући са целим навијачким покретом. Из оваквог парадокса проистиче пре свега креирање таквог дискурса у коме се обрачуни криминалних група поистовећују са насиљем навијача-хулигана. Тако креирани дискурс се из јавности прелива и на поље јавних политика, где се решавање проблема насиља на спортским примедбама суштински перципира као безбедносни проблем који државне институције нису у стању да реше.
Кључне речи: фудбал, Србија, навијачи, медији, јавне политике

Reference

Andjelić, Neven. 2014. „”The Rise and Fall of Yugoslavia: Politics and Football in the Service of the Nation(s).“ Südosteuropa 62, no. 2: 99–125.
Armstrong, Gary & Rosbrook-Thompson, J. 2016. "Football Hooliganism."In The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. Malden, MA and Oxford: Wiley and Blackwell.
Barker, Chris. 2004. The Sage Dictionary of Cultural Studies. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
Bishop, Hywel, & Adam Jaworski. 2003. "‘We beat ’em’: Nationalism and the Hegemony of Homogeneity in the British Press Reportage of Germany versus England during Euro 2000." Discourse & Society no. 14 (3):243–271.
Brentin, Dario. 2013. "'A lofty battle for the nation': the social roles of sport in Tudjman's Croatia" Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics no. 16 (8): 993–1008.
Brubaker, Rogers. 2004. Ethnicity without groups. New York and London: Harvard University Press.
Cohen, Stanley. 2011. Folk Devils and Moral Panics the Creation of the Mods and Rockers. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
Čolović, Ivan. 2000. Politika simbola. Beograd: Biblioteka XX vek.
Čolović, Ivan. 2014. Rastanak sa identitetom. Beograd: XX Vek.
Đerić, Gordana. 2007. "O čemu govorimo kada čutimo i o čemu ćutimo kada govorimo?" Filozofija i društvo no. 18 (3): 43-57.
Djordjević, Ivan & Relja Pekić. 2018. „Is there space for the left? Football fans and political positioning in Serbia.“ Soccer & Society 19(3): 355-372.
Đorđević, Ivan. 2012. “O fudbalu, antropologiji i tranziciji. Narativi o nasilju i bezbednosti u savremenoj Srbiji.” Etnoantropološki problemi 7 (2): 431-446.
Đorđević, Ivan. 2015. Antropolog među navijačima. Beograd: XX vek.
Đorđević, Ivan. 2015b. „Između ponosa i srama. Antropološka analiza narativa o ’Paradi ponosa’ u savremenoj Srbiji.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (2): 351–366.
Dunning Eric. 2000. „Towards a sociological understanding of football hooliganism as a world phenomenon.“ European Journal on Criminal Policy and Research 8 (2): 141–162.
Fairclough, Norman, & Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis." In Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Discourse as Social Interaction, edited by T.A van Dijk. London: SAGE.
Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold.
Foer, Franklin. 2004. How soccer explains the world: an unlikely theory of globalization. New York: HarperCollins.
Foucault, Michel. 1980. Power / Knowledge. New York: Pantheon Books.
Goldblatt, David. 2008. The ball is round: a global history of football. 1st Riverhead trade pbk. ed. New York: Riverhead Books.
Hodges, Andrew. 2016. 'The hooligan as ‘internal’ other? Football fans, ultras culture and nesting intra-orientalisms.“ International Review for the Sociology of Sport 51 (4): 410-427.
Hodges, Andrew. 2018. Fan Activism, Protest and Politics. Ultras in Post-Socialist Croatia. London and New York: Routledge.
Kahlina, Katja. 2013. „Contested terrain of sexual citizenship: EU accession and the changing position of sexual minorities in the post-Yugoslav context.“ In
CITSEE Working Paper Series 2013/33. Edinburgh: University of Edinburgh, School of Law, The Europeanisation of Citizenship in the Successor States of the Former Yugoslavia (CITSEE).
Mikuš, Marek. 2011. „’State Pride’: Politics of LGBT Rights and Democratisation in ’European Serbia’“ East European Politics and Societies 25 (4): 704–19.
Mills, Richard 2009. "’It All Ended in an Unsporting Way': Serbian Football and the Disintegration of Yugoslavia, 1989-2006.." International Journal of the History of Sport no. 26 (9): 1187-1217.
Nielsen, Christian Axboe. 2010. "The goalposts of transition: football as a metaphor for Serbia's long journey to the rule of law." Nationalities Papers 38 (1):
87-103.
Nielsen, Christian Axboe. 2013. “Stronger than the State? Football Hooliganism, Political Extremism and the Gay Pride Parades in Serbia.“ Sport in Society 16 (8): 1038–1053.
Pavasovic Trost, Tamara, & Nikola Kovacevic 2013. „Football, Hooliganism and Nationalism: The Reaction to Serbia’s Gay Parade in Reader Commentary Online.“ Sport in Society 16 (8): 1054–1076.
Poulton, Emma. 2005. "English Media Representation of Football-related Disorder: ‘Brutal, Short-hand and Simplifying’?" Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics 8 (1):27-47.
Savković, Marko & Saša Đorđević. 2010. Na putu prevencije nasilja na sportskim priredbama: predlog regionalnog okvira saradnje. Beograd: Beogradski centar za bezbedonosnu politiku.
Savković, Marko. 2010. „Kontekst i implikacije huliganskog nasilja u Srbiji.“ Bezbednost Zapadnog Balkana 5 (18): 91-99.
Spaaij Ramon. 2007. „Football hooliganism as a transnational phenomenon: Past and present analysis: A critique – More specificity and less generality.“ International Journal of the History of Sport 24 (4): 411–431.
Spaiij, Ramon. 2006. Understanding football hooliganism: A comparison of six Western European football clubs. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Spasić, Ivana. 2011. „Smrt Bricea Tatona i uslovni kosmopolitizam socijalističke Jugoslavije.“ In Horror, Porno, Ennui. Kulturne prakse postsocijalizma, ed. Prica, I. and T. Škokić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Van Dijk, T.A. 1998. News as Discourse. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.
Vrcan, Srđan. 2003. Nogomet – politika - nasilje: ogledi iz sociologije nogometa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Wilson, Jonathan. 2006. Behind the Curtain: Football in Eastern Europe: Travels in Eastern European Football. London: Orion.
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ, Ivan. 'Хулиган' – 'народни непријатељ' или 'патриотски јунак'. Медијска конструкција фудбалских навијача у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 463–479, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/827>.
Датум приступа: 07 dec. 2022