Међународност баштињења и нова музеологија

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902377K УДК 39:069.01 Оригинални научни рад

  • Nikola Krstović Центар за музеологију и херитологију, Филозофски факултет - Универзитет у Београду
    nkrstovic2012@gmail.com

Сажетак

У раду се преиспитује однос концепта међународне сарадње и баштинских процеса у светлу изворних принципа нове музеологије и њених каснијих музеолошких и музејских деривата. Образлажући формативне идеје које су направиле радикалну дистанцу од до тада (а често и данас видљивих) устаљених модела музеализације и принципа активирања памћења уопште, рад позиционира „неуралгичне“ тачке успостављања било ког облика сарадње на институционалном и ванинституционалном нивоу, па тако и оне сарадње која се административно назива међународном. Баштински процеси, схваћени као јавни сервиси за активирање друштвене интроспекције, оперишу симултано на различитим идентитетским нивоима и, по својој суштини, не подразумевају концепте граница, јер су они, свакако, нестални и променљиви, те и сами предмет музеализације. Пратећи начела која је донела нова музеологија, у раду се истовремено и афирмише сваки облик (међународне) сарадње на практичном нивоу, али и опомиње на апсурдност њеног позиционирања као квалитативне категорије.
Кључне речи: Нова музеологија, међународна сарадња, баштина, музеји

Reference

Babović, Dunja & Milan Đorđević. 2016. „#takeoverovanjekolarca #mission impossible?“ U Razvoj publike, prir. Nina Mihaljinac i Dimitrije Tadić, 26- 28. Beograd: Desk Kreativna Evropa Srbija.
Benjamin, Walter. 1986. Estetički ogledi. Zagreb: Školska knjiga.
Božić Marojević, Milica. 2014. „Izazovi nove muzeologije u prezentaciji i interpretaciji disonantnog nasleđa.“ Kultura 144: 38–54.
Booth, Nicholas J. 2012. „Should the title curator be used outside a museum.“ Blog postavljen 31. oktobra. Preuzet 11. novembra 2018.godine. https://blogs. ucl.ac.uk/museums/2012/10/31/should-the-title-curator-be-used-outside-amuseum
Bulatović, Dragan. 2014. Umetnost i muzealnost. Istorijsko-umetnički govor i njegovi muzeološki ishodi. Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bulatović, Dragan. 2009. „Muzealizacija stvarnije budućnosti. Baština i resurs.“ Muzeji br. 2 (n.s.): 7–15.
Cisnero, Kristina. 2018. „A Beginner’s Guide to Content Curation.“ Blog postavljen 22.oktobra. Preuzet 27.novembra. https://blog.hootsuite.com /beginners-guide-to-content-curation
Clifford, Sue & Angela King. 1993. „Losing your place.“ In Local Distinctiveness: Place, Particularity and Identity, ed. Mark Cocker. London: Common Ground. Cultural Heritage Counts for Europe: final report. 2015. Krakow: International Cultural Centre. Pristupljeno 15.oktobra 2018. http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope//wpcontent/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
Eriksen, Thomas Hylland. 2001. “Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concepts of culture.” In Culture and Rights: Anthropological Perspectives, eds. Jane Cowan, Marie-Bénéicte Dembour and Richard Wilson, 127–48. Cambridge: Cambridge University Press.
European Cultural Heritage Strategy for the 21st century. Pristupljeno: 09.decembra 2018.godine. http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
Hear Me. Bringing youth and museums together. 2017. Pristupljeno 23.novembra 2018. http://projecthearme.org/
Krstović, Nikola. 2012. Muzeji na otvorenom: Živeti ili oživeti svakodnevicu. Sirogojno - Beograd: Muzej na otvorenom „Staro selo“ – Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta.
Krstović, Nikola. 2014. „Zanati: gde posle muzeja? (Ekonomuzeji: izazov muzejima (na otvorenom) ili `nova realnost` u očuvanju kulturnog nasleđa).“ Glasnik Etnografskog instituta SANU LX/1: 79–105.
Krstović, Nikola. 2016. „Mir! U muzeju ste.“ Glasnik Etnografskog muzeja 79: 9– 27.
Krstović Nikola. 2017. „Cultural Heritage: Interdisciplinarity, Intersectoral Cooperation and Participation.“ In Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, ed. Milena Dragićević Šešić, 291-300. Belgrade: University of Arts – Faculty of Dramatic Arts, Creative Europe Desk Serbia, Institute for Theatre Film Radio and Television and Ministry of Culture and Information of Republic of Serbia.
Logan, Dave. John King & Halee Fischer-Wright. 2008. Tribal Leadership, Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization. New York: Harper Collins.
Milosavljević Ault, Angelina. 2014. „Nova muzeologija kao činjenica savremenosti.“ Kultura 144: 11–37.
Popadić, Milan. 2016. „Pogovor.“ U Knjiga o svemu što ste želeli da znate o muzejima na otvorenom“, prir. Nikola Krstović, 269–272. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Rentzhog, Sten. 2014. Open Air Museums: The history and future of a visionary idea, Östersund: Jamtli Förlag. Risk Change. 2017. Pristupljeno 23.novembra 2018. http://www.msuv.org/program/2016-05-04-risk-changes-eng.php
Šola, Tomislav. 2011. Prema totalnom muzeju. Beograd–Kruševac: Narodni muzej. Beograd, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta.
Šola, Tomislav S. 2012. Eternity does not live here any more. A glossary of museum sins. Zagreb: European Heritage Association.
Šola, Tomislav S. 2014. Javno pamćenje. Čuvanje različitosti i mogući projekti. Zagreb: Zavod za informacijske studije, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu.
Vadel Lamarche, Rebecca. 2015. Les Bordes du Mond, exhibition guide. Paris: Palais de Tokyo.
Varan, Ig de. 2016. „Baština – kad ljudi rešavaju svoje probleme.“ U Knjiga o svemu što ste želeli da znate o muzejima na otvorenom, prir. Nikola Krstović, 261–273. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
KRSTOVIĆ, Nikola. Међународност баштињења и нова музеологија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 377–391, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/822>.
Датум приступа: 07 dec. 2022