Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902361B УДК 811.163.41'38 Оригинални научни рад

  • Ivana Bašić Етнографски институт САНУ, Београд
    xeliot@gmail.com

Сажетак

Роман Дан шести Растка Петровића, иако је дуго био неправедно запостављен, према бројним доцнијим оценама књижевне критике, најбољи je роман српске књижевности о Првом светском рату. У фокусу овог романа, са елементима аутобиографије, налази се процес дехуманизације човека, а рат се приказује као пурпурно циклично путовање до огољене суштине људског бића у сусрету са пресудним историјским, колективним и дубоко интимним збивањима. Рат, иако традиционално „мушка ствар”, приказује се као део циклуса материнске природе, која тежи обнови и почелима, а историјска фактографија је на више равни замењена сугестивним митским сликама. Велико проливање крви у Петровићевој визији постаје „циклус женствености у природи” која из себе избацује „полунатрулу клицу” ради стварања нове. „Ратни“ роман Растка Петровића, интерпретиран у кључу Нојманове идеје о прамистеријама женског, разоткрива се као антрополошка и психолошка студија матријархалне свести у уметничкој форми.
Кључне речи: Растко Петровић, Дан шести, књижевност о Првом светском рату, матријархална свест, антропологија књижевности

Reference

Bašić, Ivana. 2016. Slike u rečima. Beograd: Etnografski institut SANU.
Bril, Žak. 1993. Lilit ili mračna majka. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Frezer, Džejms. 1992. Zlatna grana, proučavanje magije i religije. Zemun: Alfa – Draganić.
Gligorić, Velibor. 1972. „Rastko Petrović.“ U Književnost između dva rata, ur S. Velmar Janković, 372–399. Beograd: Nolit.
Jović, Bojan. 2005. Poetika Rastka Petrovića: struktura; kontekst. Beograd: Narodna knjiga Alfa.
Jung, Karl Gustav & Karl Kerenji. 2007.Uvod u suštinu mitologije. Beograd: Fedon.
Jung, Karl Gustav. 1984. Psihologija i alkemija. Zagreb: Naprijed.
Karanović, Zoja. 2008. „Pesme o ovčaru čije su srce izele veštice, tekst i obrednomitski kontekst pesme.“ Zbornik Matice srpske za slavistiku 73: 153–165.
Konstantinović, Radomir. 1983. Biće i jezik u iskustvu srpskih pesnika XX veka 2. Beograd: Prosveta–Rad–Matica srpska.
Konstatinović, Radomir..1983. Biće i jezik u iskustvu srpskih pesnika XX veka 1. Beograd: Prosveta–Rad–Matica srpska.
Milenković, Pavle. 2010. „Etnološki romantizam Rastka Petrovića.“ Sociologija LII (01): 55–74.
Mišić, Zoran. 1972. „Rastko Petrović.“ U Književnost između dva rata, ur. S. Velmar Janković, 447–456. Beograd: Nolit.
Nedić, Marko. 1972. „Dan šesti Rastka Petrovića.“ U Književnost između dva rata, ur. S. Velmar Janković, 399 – 447. Beograd: Nolit.
Nojman, Erih. 2015. Velika majka. Fenomenologija ženskih oblika nesvesnog. Beograd: Fedon.
Petrović, Predrag. 2012. Enciklopedičnost kao poetički model romana Rastka Petrovića. Beograd: doktorska disertacija.
Petrović, Predrag. 2014. Predgovor. Romaneskna epopeja novog sveta. U R. Petrović, Dan šesti (7–23). Beograd: Plato.
Petrović, Rastko. 1974. Dela Rastka Petrovića II. Poezija–Sabinjanke. Beograd: Nolit.
Petrović, Rastko. 2014. Dan šesti. Beograd: Plato.
Rosić, Tatjana. 2003. „Rastko: skandal i ekstaza tela.“ U Otkrivanje drugog naba: Rastko Petrović, ur. M. P. Stošić, 103–116. Beograd: Kulturni centar Beograda.
Tolstoj, Svetlana M. & Ljubinko Radenković, ur. 2001. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter Book World.
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
BAŠIĆ, Ivana. Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 361–376, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/821>.
Датум приступа: 07 dec. 2022