Родно засновано партнерско насиље: конструкције наратива жена осуђених на казну затвора

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902265R УДК 305-055.2:343.6 Оригинални научни рад

  • Lidija B. Radulović Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет – Универзитет у Београду
    lradulov@f.bg.ac.rs

Сажетак

У раду се износе разултати ширег емпиријског истраживања питања родно заснованог насиља и насиља над женама као проблема укорењеног у структуралним системима патријархата и идеологији родне неједнакости. Циљ истраживања, спроведеног у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу, јесте да се на основу животних прича жена које су убиле партнере насилнике преиспитају теоријски концепти „структурног насиља“, „културног насиља“ и „патријархалног тероризма“. Пресипитује се родна и патријархална идеологија, која даје легитимитет директном и структуралном насиљу тако да оно постаје прихватљиво и непрепознатљиво као насиље. Систематско насиље од стране партнера укорењено је у патријархалној традицији која мушкарцима даје за право да контролишу своје жене тако што користе не само физичко насиље, већ, можда чак и присутније облике насиља као што су: економско насиље, емоционално насиље, изолација, претње и многи други облици контроле. Наративи жена које су трпеле насиље и убиле партнере насилнике откривају њихове перцепције проблема и конструишу одређену стварност у којој су живеле пре доласка у затвор. Боравак у затвору је несумњиво посебна врста искуства, а сам иницијални догађај испитанице изнова преживљавају и „прерађују“ у настојању да нађу смисао у новим животним околностима боравка у затвору. У њиховим наративима, између осталог, препознатљиви су одређени друштвени конструкти и дискурси.
Кључне речи: родно заснованог насиља, хомицид, структурно насиље, културно насиље, патријархални тероризам.

Reference

Babović, Marija. 2015. „Teorijski i istraživački pristupi u proučavanju strukturnog, kulturnog i direktnog nasilja.“ Sociologija 57 (2): 332–352.
Carline, Anna. 2005. ”Women Who Kill Their Abusive Partners: From Semeness to Gender Construction.“ Liverpool Law Review 26: 13–44.
Čičkarić, Ljiljana. 2018. „Feministički pristup diksurzivnoj kritici rodne ravnopravnosti.“ Sociologija 60 (1): 288–298.
Dobash R. Emerson & Russell P. Dobash. 1997. “Men’s Violence and Programs Focused on Change.“ Current Issues in Criminal Justice 8 (3): 243–262.
Dobash R. Emerson & Russell P. Dobash. 2010. “What Were They Thinking? Men Who Murder an Intimate Partner.“ Violence Against Women 17: 111–134.
Dobash, Russell P., R. Emerson Dobash, Amrgo Wilson, & Martin Daly. 1992. “The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence.“ Social Problems, 39 (1): 71–91.
Farmer, Paul. 2004. “An Anthropology of Structural violence.“ Current Anthropology 45 (3): 305–325.
Farmer, Paul. 2010. Partner to the Poor: A Paul Farmer Reader, edited by Haun Saussy. Berkeley: University of California Press.
Follingstad, Diane R, Michael J. Brondino, & Kathryn J. Kelinfelter. 1996. “Reputation and Behavior of Battered Women Who Kill Their Partners: Do These Variables Negate Self-Defense?“ Journal od Family Violence 11 (3): 251–267.
Galtung, Johan. 1990. “Cultural Violence.“ Journal of Peace Research 27 (3): 21–305.
Harway, Michele & James M. O’Neill, eds. 1999. What causes men’s violence against women? Thousand Oaks, London: Sage Publications.
Harway, Michele & James M. O’Neill. 1999. “Preliminary Multivariate Model Explaining the Causes of Men’s Violence Against Women.“ In What causes men’s violence against women?, eds. Harway, Michele & James M. O’Neill, 12–17. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
Harway, Michele & James M. O’Neill. 1999. “What Causes Men to Be Violent Against Women? The Unanswered and Controversial Question.“ In What causes men’s violence against women?, eds. Harway, Michele & James M. O’Neill, 5–11. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
Ignjatović, Tanja. 2011. Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: model koordiniranog odgovora zajednice. Beograd: Rekonstrukcija Ženski fond.
Johnson, Michael P. 1995. “Patriarchal terrorism and common couple violence:Two forms of violence against women.“ Journal of Marriage and the Family 57 (2): 283–294.
Johnson, Michael P. 2008. Typology of domestic violence: Intimate Terrorism, Violent Resistence, and Situational Couple Violence. Boston: Northeastern University Press.
Johnson, Michael P. & Janel M. Leone. 2005. “The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence: Findings From the National.“ Journal of Family Issues 26: 322–349.
Karadžić, Vuk S. 1986. Srpski rječnik (1852). Beograd: Prosveta.
Kimmel, Michael S. 2002. “’Gender Symmetry’ in Domestic Violence: A Substantive and Methodological Research Review.“ Violence Against Women 8: 1332–1363.
Lehrner, Amy & Nicole E. Allen. 2008. “Social Change Movements and the Struggle Over Meaning-Making: A Case Study of Domestic Violence Narratives.“ Am J Community Psychol. 42: 220–234.
Ljubičić, Milana. 2014. „“Viktimizacija i siromaštvo: o žrtvama i žrtvovanima u Srbiji.“ Sociloški pregled 48 (4): 565–582. Nijedna žena manje. 2018. Pregled izveštaja nastalih u okviru projekta „Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijim utvrđivanjima bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“. Beograd: Autonomni ženski centar.
Nikolić-Ristanović, Vesna. 2000. Od žrtve do zatvorenice: nasilje u porodici i kriminalitet žena. Beograd: Viktimološko društvo Srbije; Institut za sociološka i kriminološka istraživanja.
Nikolić-Ristanović, Vesna. 2013. Praćenje primene zakonskih rešenja o nasilju u porodici u Srbiji: nalazi pilot istraživanja. UN Women.
Roberts, Albert. 1996. Helping Battered Women: New Perspectives and Remedies. New York, Oxford: Oxford University Press.
Schneider, H.J. 2001. “Victimological Developments in the World During the Past Three Decades I: A Study of Comparative Victimology.“ International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 45 (4): 449–468.
Snively, H. 1994. The New Zealand Economic Cost od Family Violence. Wellington: Family Violence Unit, Department of Social Welfare.
Straus, Murray A. & Richard J. Gelles. 1986. „Societal Change and Change in Family Violence from 1975 to 1985 as Revealed by Two National Surveys.“ Journal of Marriage and Family 48 (3):465-479.
Straus, Murray A. & Richard J. Gelles. 1990. „How violent are American families? Estimates from the National Family Violence Resurvey and other studies.“ In Physical Violence in American Families, ed. Murray A. & Richard J. Gelle, 95–112. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
Walker , Lenore E. 2009. The battered women syndrome. New York: Springer Publishing Company.
Wies, Jennifer R. & Hillary J. Haldane, eds. 2011. Anthropology at the Front Lines of Gender-Based Violence. Nashville: Vanderbilt University Press.
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
RADULOVIĆ, Lidija B.. Родно засновано партнерско насиље: конструкције наратива жена осуђених на казну затвора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 265–287, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/810>.
Датум приступа: 29 jan. 2023