Фраземи сагледани кроз призму етнолингвистике: храна као одраз метафорике српског, француског и италијанског језика

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901173M УДК 821'373.7'38:392.8::821.131.1:821.133.1:821.163.41 Оригинални научни рад

  • Jovana Marčeta Филозофски факултет – Универзитет у Новом Саду
    jovanamarceta@gmail.com

Сажетак

У овом раду се путем компаративно-контрастивне анализе фразема чије компоненте означавају називе хране (нпр. срп. дочекати с хлебом и сољу; фр. la crème de la société (*крем друштва); ит. testa di cavolo (*глава купуса)) пореде навике, обичаји, систем вредности и употреба метафора у српском, француском и италијанском језику. Резултати истраживања показују да, упркос очекиваним неподударностима услед различитости националних култура, постоје и бројне сличности у метафоричком језику трију народа (нпр. срп. добар као хлеб, фр. bon comme du (bon) pain, ит. buono come il pane) на шта, између осталог, може да утиче и припадност ових језика европском културном кругу.
Кључне речи: метафоре, фразеологија, Срби, Французи, Италијани

Reference

Bartmiński, Jerzy. 2011. Jezik-slika-svet. Etnolingvističke studije. Beograd: SlovoSlavia.
Belić, Aleksandar. 1951. Oko našeg književnog jezika. Beograd: Srpska književna zadruga.
Božilović, Nikola. 2004. „Kulturni, etnički i regionalni identiteti i odnosi na Balkanu.“ U Kvalitet međuetničkih odnosa, svest o regionalnom identitetu i mogućnosti saradnje i integracije na Balkanu (preliminarni rezultati empirijskog istraživanja u Jugoistočnoj Srbiji), 33–49. Niš: Filozofski fakultet, Institut za sociologiju.
Bugarski, Ranko. 2005. Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek.
Dragićević, Rajna. 2010. Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
Gudurić, Snežana. 2014. „Hleb u francuskoj i srpskoj jezičkoj tradiciji.“ U Jezici i kulture u vremenu i prostoru, tematski zbornik, 47–59. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Kruszec, Agata. 2004. „Vukova trpeza – kulinarska terminologija u prvom izdanju 'Srpskog rječnika' Vuka Stefanovića Karadžića (1818).“ Zbornik Matice
srpske za filologiju i lingvistiku, knj.47, sv. 1–2: 233–296.
Loma, Aleksandar. 1997. „Drvojedi.“ Kodovi slovenskih kultura, god. 2, br. 2: 153–162.
Marčeta, Jovana. 2017. „Kultura ishrane kao osnova frazeološkog izražavanja srpskog, francuskog i italijanskog naroda.“ Kultura, 156: 146–159.
Mršević-Radović, Dragana. 1987. Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet.
Mršević-Radović, Dragana. 2008. Frazeologija i nacionalna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
Nagórko, Alicja. 2004. „Etnolingvistika i kulturemi u međujezičnom prostoru.“ Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30: 131–143.
Pejović, Anđelka. 2009. „Kulturni i istorijski identitet u ogledalu frazeologije.“ U Jezik, književnost, identitet: jezička istraživanja. Zbornik radova, prvi tom, sa Treće međunarodne multidisciplinarne konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu, 86–93. Niš: SVEN.
Pejović, Anđelka. 2014. „Paremije kao deo etnolingvističkog nasleđa.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 62/2: 201–214.
Pejović, Anđelka. 2015. Kontrastivna frazeologija španskog i srpskog jezika. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.
Petrović, Sonja. 2016. „Motiv teških zadataka i biljni kod u srpskom i južnoslovenskom folkloru.“ U Gora ljiljanova. Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Srba. Zbornik radova, 57–67. Beograd: Udruženje folklorista Srbije - Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“.
Radenković, Ljubinko. 1997. „Hleb u narodnoj magiji Balkanskih Slovena.“ In Hljab''t v slavjanskata kultura, 145–155. Sofia: Etnografski institut s muzej - BAN.
Radojičić, Dragana. 2015. Dijalozi za trpezom: antropološki ogledi o kulturi ishrane. Beograd: Službeni glasnik – Etnografski institut SANU.
Sikimić, Biljana. 1997. „Jedna srpsko-rumunska folklorna izoglosa.“ Radovi simpozijuma jugoslovenski Banat, kulturna i istorijska prošlost 1: 160–176.
Sikimić, Biljana. 2014. „Istraživač je prisutan: hrana kao tema i povod za razgovor i razmišljanje.“ U Obredna praksa – rečima o hrani. Na materijalu iz srpskih govora Vojvodine, 97–111. Novi Sad: Matica srpska.
Silaški, Nadežda & Tatjana Đurović. 2013. “The FOOD metaphor in structuring the global financial crisis in Serbian – magazine covers as multimodal discourse.” In Communication, Cognition and Media (CICOM 2012), 507–519. Braga: Catholic University of Portugal.

Извори/Scource
DAC: Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition, version informatisée. http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm. Accessed April 10, 2018.
Klajn, Ivan i Milan Šipka. 2006. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej.
Matešić, Josip. 1982. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Pittàno, Giuseppe. 2008. Frase fatta capo ha, Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni di italiano. Bologna: Zanichelli.
Quartu, Monica. 2010. Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. Hoepli. http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire Accessed September 12, 2017.
Rey, Alain, and Sophie Chantreau. 2007. Dictionnaire des expressions et locutions. Paris: Le Robert.
RMS: Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. I–III: 1967–1969. Novi Sad –Zagreb: Matica srpska – Matica hrvatska; IV–VI: 1971–1976. Novi Sad: Matica srpska.
Stefanović Karadžić, Vuk. 1849. Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi – izdao ih Vuk Stef. Karadžić. Beč: Štamparija
Jermenskoga manastira.
Stefanović Karadžić, Vuk. 1852. Srpski rječnik: istumačen njemačkijem i latinskijem riječima – skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić (Lexicon serbico-germanico latinum). Beč: Štamparija Jermenskoga namastira.
TLF: Trésor de la langue française informatisé. http://atilf.atilf.fr Accessed November 22, 2016.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
MARČETA, Jovana. Фраземи сагледани кроз призму етнолингвистике: храна као одраз метафорике српског, француског и италијанског језика. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 173-185, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/800>.
Датум приступа: 20 apr. 2024