‘Рекламно’ измештање реалности

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1701191R УДК 659.1:316.7:811.131. Претходно саопштење

Сажетак

Постмодернистичко оглашавање темељи се на употреби постмодернистичких
концепата у комуникацији с потрошачима. Свако од познатих својстава има више
конкретних манифестација које се препознају на вербалном, звучном или сликовном
нивоу интерпретације. У овом раду анализиране су лексичке, синтаксичке и реторичке
одлике рекламних слогана објављених на италијанском језику, у контексту измештања
реалности, што је својство постмодернистичког оглашавања заснованог на
деридијанској идеји децентрализације стварности, деконструкцији и
интертекстуалности.Кључне речи: постмодернистичко оглашавање, италијански језик, измештање
реалности, интертекстуалност.

Reference

Arcangeli, Massimo. 2008. Il linguaggio pubblicitario. Roma: Carocci.
Archivio storico Mediobanca. (2012). "Le principali società italiane (2011)".
http://www.archiviostoricomediobanca.it/documenti/Le_principali_societa
_italiane_2011.pdf. Приступљено 5. новембра 2012.
Bart, Rolan. 1984. „Smrt autora“. Polja 309: 450.
Bahtin, Mihail. 1967. Problemi poetike Dostojevskog, prevela Milica Nikolić,
Beograd: Nolit.
Calabrese, Omar. 1974. "Il marinismo in serie. Una lingua tra neoarcaismo e paleoneologismo."
In Il supernulla. Ideologia e linguaggio della pubblicità, di
Lamberto Pignotti, 57–63. Firenze: Guaraldi.
Chen, Linxia. 2006. "The Memes in Advertising Language". Foreign Languages’
Teaching, 4: 43–46.
Derida, Žak. 1988. „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka.“ U
Strukturalistička kontroverza, jezici kritike & nauke o čoveku, prir. Ričard
Meksi i Euđenio Donato, 290–291. Beograd: Prosveta.
Derida, Žak. 2004. „Šta je dekonstrukcija?“. Zlatna greda, časopis za književnost,
umetnost i mišljenje 37( IV): 52.
Derrida, Jacques. 1978. Writing and difference. Chicago: University of Chicago
Press.
Derrida, Jacques.1982. Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago
Press.
Davidson, Martin. 1992. The Consumerist Manifesto: Advertising in Postmodern
Times. London: Routledge.
Đorđević, Jelena. 2009. Postkultura. Beograd: Klio.
Fuko, Mišel. 2007. Poredak diskursa. Loznica: Karpos.
Fuko, Mišel. 2012. Moć/Znanje Odabrani spisi i razgovori 1972–1977. Novi Sad:
Mediterrean publishing.
Firat, Fuat. 1991. "The consumer in postmodernity". In Advances in Consumer
Research, XVII, (eds.) Rebecca H. Holman and Michael R. Solomon, 70–
76. Provo, UT: Association for Consumer Research.
Firat, Fuat, Sherry, John and Venkatesh, Alladi. "Postmodernism, marketing and the
consumer." International Journal of Research in Marketing 11 (1994):
311–316.
Firat, Fuat, and Shultz, Clifford. 1997. "From segmentation to fragmentation –
Markets and marketing strategy in the postmodern era." European Journal
of Marketing 6, no. 3/4: 183–207.
Firat, Fuat, Nikhilesh Dholakia and Аlladi Venkatesh.1995. "Marketing in a
postmodern world." European Journal of Marketing 29(1): 40–56.
Fırat, Fuat, and Dholakia, Nikhilesh. 2006."Theoretical and philosophical
implications of postmodern debates: some challenges to modern
marketing." Marketing Theory 6(2): 123–162.
Floch, Jean-Marie. 1990. Sémiotique, marketing et communication: sous les signes,
les stratégies. Paris: Presses universitaires de France.
Juvan, Marko. 2013. Intertekstualnost. Novi Sad: Akademska knjiga.
Kristeva, Julia. 1980. Desire in language: A semiotic approach to literature and art.
Columbia University Press.
Kristeva, Julija. 1967. "Bahtin, le mot, le dialogue et le roman". Critique 23: 438–
465.
Kristeva, Julija, 1971. „Problemi strukturiranja teksta“. Delo, XVII (1): 25.
Liotar, Žan - Fransoa. 1988. Postmoderno stanje. Ruma: Bratstvo jedinstvo.
Liotar, Žan - Fransoa. 2008. „Postmoderno stanje“. U Studije kulutre-zbornik, prir.
Jelena Đorđević, 453–468. Beograd: Službeni glasnik.
Nava, Mica and Nava, Orson. 1990. "Discriminating or duped? Young people as
consumers of advertising art". Magazine od Cultural Studies, 1(March):
15–21.
O’Donohoe, Stephan. 1997. "Raiding the postmodern pantry". European Journal of
Marketing, 31(3/4): 234–253.
Ritzer, George and Nathan Jurgenson. 2010. "Production, Consumption,
Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer’."
Journal of Consumer Culture. 10(1): 13–36.
Radenković Šošić, Bojana. 2013. „Internet oglašavanje na italijanskom jeziku:
postmodernistički postulati u jeziku oglašavanja". Anali Filološkog
fakulteta 25(1): 281–300.
Radenković Šošić, Bojana. 2012. „Retoričke figure u jeziku reklamnih poruka“.
Glasnik Etnografskog instituta SANU 60(2): 73–88.
Radenković Šošić, Bojana. 2015. „Postmodernističko oglašavanje“.
Etnoantropološkiproblemi, 10(1): 135–149.
Radenković Šošić, Bojana. 2016. „Jezička svojstva italijanskog postmodernističkog
oglašavanja na internetu“, Doktorska dis., Filološki fakultet Univerziteta u
Beogradu.
Serianni, Luca. 1989. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria.
Suoni, forme, costrutti, in collaborazione con Alberto Castelvecchi. Torino:
Utet.
Servizi web marketing. 2012. "Siti Italiani piu visitati" http://www.servizi-webmarketing.
it/web-market/siti-italiani-piu-visitati/tutti.html. Приступљено
30. октобра 2012.
Xin, Bin. 2000. Intertextuality from a critical perspective. Suzhou: Suzhou
University Press.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 03. 2017.
Објављено
31.08.2017.
Како цитирати
RADENKOVIĆ ŠOŠIĆ (SERBIA), Bojana. ‘Рекламно’ измештање реалности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 191-205, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/80>.
Датум приступа: 20 apr. 2024