Питер Л. Бергер: у потрази за смислом и значењем религије

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901135R УДК 316.74:2 Прегледни рад

  • Lidija Radulović Одељење за етнологију и антропологију, Филозoфски факултет – Универзитет у Београду
    lradulov@f.bg.ac.rs

Сажетак

Амерички социолог аустријског порекла, Питер Л. Бергер, један је од најзначајнијих социолога религије у 20. и 21. веку. У овом раду излажем, по мом мишљењу и избору, најзначајнија истраживачка питања којима се Бергер бавио у оквиру социјалне конструкције реалности, религије, секуларизације, десекуларизације и религијског плурализма. Настојала сам да нагласим, између осталог, оно што је заједничко Бергеровом социолошком приступу религији и антрополошким истраживањима. Основна идеја, истакнута у наслову рада, потрага за смислом и значењем религије, разматра се на примеру сличности и разлика између Клифорда Герца и Бергера. Категорија „значења“ послужила је као кључ за разумевање културе, па и религије као културног система који преноси значење.
Кључне речи: Питер Л. Бергер, религија, секуларизација, десекуларизација, религијски плурализам

Reference

Berger, Peter, L. 1967. The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion.Garden City. New York: Doubleday and Company.
Berger, Peter, L. 1973. The Social Reality of Religion. Harmondsworth: Penguin.
Berger, Peter, L. 2004. Questions of Faith. A Skeptical Affirmation of Cristianity. Oxford: Blackwell Publishing.
Berger, Peter, L. 2005. “Orthodoxy and Global Pluralism.“ Demokratizatsiya 13 (3): 437–447.
Berger, Peter, L. 2012. “Further Thoughts on Religion and Modernity.“ Society 49: 313316. DOI: 10.1007/s12115-012-9551-y Berger, Peter, L. 2013. “Reflections on the Twenty-Fifth Anniversary of The Social Construction of Reality.“ In The New Sociology of Knowledge, The Life and Work of Peter L. Berger, ed. Michaela Pfadenhauer, with selected essays by Peter L. Berger, 11-15. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
Berger, Peter, L. 2014. The Many Altars of Modernity. Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age. Boston - Berlin: de Gruyter.
Berger, Peter, L. & Thomas Luckmann. 1992. Socijalna kosntrukcija zbilje: rasprava o sociologiji znanja. Zagreb: Naprijed.
Berger, Piter L. 2010. „Pravoslavlje i globalni pluralizam.“ U Mogućnosti i dometi socijalnog učenja pravoslavne crkve, prir. Dragoljub B. Đorđević i Miloš Jovanović, 347–358. Beograd: Konrad Adenauer, Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije.
Berger, Piter, L. 2008. „Desekularizacija sveta: opšti pregled.“ U Desekularizacija sveta: oživljavanje religije i svetska politika, prir. Piter L. Berger, 11–30. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bruce, Steve. 2011. Secularization. In Defence of an Unfashionable Theory. Oxford: Oxford University Press.
Dobbelaere, Karel. 2002. Secularization: An Analysis at Three Levels. Bruxelles: P.I.E. – Peter Lang.
Finke, Roger, Rodni Stark. 1988. “Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American Cities, 1906.“ American Sociological Review 53 (1): 41–49.
Gerc, Kliford. 1998. Tumačenje kulture I, Beograd: Čigoja štampa; Biblioteka XX vek.
Hamilton, Malkom. 2003. Sociologija religije: teorijski i uporedni pristup. Beograd: Clio.
Karpov, Vyacheslav. 2010. “Desecularizatiom: A Conceptual Framework.“ Jouranal of Church and State 52 (2): 231–270.
Lukman, Tomas. 1994. „Sekularizacija – moderan mit.“ U Povratak svetog, Zbornik tekstova, prir. Dragoljub B. Đorđević, Niš: Gradina.
Mathewes, C. T. 2006. “An Interview with Peter Berger.“ The Hedgehog Review 8 (1&2): 152–161. https://iascculture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12PBerger.pdf, pristupljeno u novembru 2018.godine.
Pfadenhauer, Michaela. 2013. The New Sociology of Knowledge, The Life and Work of Peter L. Berger. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
Pollack, Detlef. 2014. “Response by Detlef Pollack: Toward a New Paradigm for the Sociology of Religion?“ In The Many Altars of Modernity. Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age, ed. Berger, Peter, L., 111–122. Boston Berlin: de Gruyter.
Segal, Robert, A. 1990. “Clifford Geertz and Peter Berger on religion: The Differing and Changing views.“ Anthropology and Humanism Quarterly 15(1): 210.
Stark, Rodny. 2006. „Economics of Religion.“ In The Blackwell Companion to the Study of Religion, ed. Robert Segal, 47–67. Oxford: Blackwell Publishing.
Vera, Hector . 2015. “Interview with Peter L. Berger: Chamber Music at a Rock Concert“. Cultural Sociology 19. DOI: 10.1177/1749975515616825
Wuthnow, Robert, James Davison Hunter, Albert Bergesen, Edit Kurzweil, 2010. Cultural Analisis, The Work od Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jürgen Habermas. London and New York: Routledge and Kegan Paul.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
RADULOVIĆ, Lidija. Питер Л. Бергер: у потрази за смислом и значењем религије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 135-151, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/798>.
Датум приступа: 20 apr. 2024