Односи, дискурси и субјективитети: После Друштвене конструкције стварности

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901091B УДК 316.7 Прегледни чланак

Сажетак

Социологија знања, те интерпретативна парадигма у социологији, као што је наглашено у Бергеровој и Лукмановој књизи Друштвена конструкција стварности, често је погрешно схваћена као когнитивистички приступ који есенцијализује субјекте као снажне изворе значења. Насупрот томе, у овом чланку се предлаже да је такав интерпретативистички приступ заснован у перспективи децентрираног субјекта и да у обзир узима материјалност процеса стварања значења. Стога се у овом чланку наглашавају три измене Бергерове и Лукманове интерпретативне социологије: прво, теоријски прелаз од интеракционистичке ка релационој перспективи; друго, спецификација симболичких поредака као универзумâ дискурса и, треће, концептуализација идентитета као трајног процеса самопозиционирања. Овај чланак има за циљ да укаже како ове промене проширују перспективу Друштвене конструкције путем разјашњавања методолошког полазишта, те обогати емпиријска истраживања у пољу студија дискурса и субјективације, као и она у класичним истраживачким областима интерпретативне социологије које се усмеравају на интеракције у домену света–живота.


Кључне речи: Друштвена конструкција, социологија знања, интерпретативна парадигма, социолошка анализа дискурса (СКАД), интерпретативна субјективативна анализа, дискурс, субјектификација

Reference

Adams St. Pierre, Elizabeth. 2014. “A Brief and Personal History of Post Qualitative Research.” Journal for Curriculum Theorizing 30 (2): 2-19.
Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press
Berger, Peter L. 2011. Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World without Becoming a Bore. Amherst: Prometheus Books.
Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1991[1966]. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. London & New York: Penguin Books.
Blumer, Herbert. 1954. “What is Wrong with Social Theory?” American Sociological Review 18: 3-10.
Boltanski, Luc and Eve Chiapello. 2005. The New Spirit of Capitalism. London and New York, Verso.
Boltanski, Luc. 2011. On critique: A sociology of emancipation. Cambridge, UK: Polity Press.
Bosančić, Saša. 2016. “Zur Untersuchung von Subjektivierungsweisen aus wissenssoziologisch-diskursanalytischer Perspektive. Methodologische Überlegungen.“
In Perspektiven wissenssoziologischer Diskursforschung, eds. S. Bosančić and R. Keller, 95-119. Wiesbaden: Springer VS.
Bosančić, Saša. 2017. “Selbst-Positionierung zwischen Reflexivität, Eigen-Sinn und Transformation – die Forschungsperspektive der Interpretativen Subjektivierungsanalyse.“ In Geschlossene Gesellschaften. Verhandlungen des 38. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2016, ed. Stephan
Lessenich. http://publikationen.soziologie.de/index.php/kongressband_2016
Bosančić, Saša. 2018a. “Die Forschungsperspektive der Interpretativen Subjektivierungsanalyse.“ In: Subjekt und Subjektivierung, eds. Alexander Geimer,
Steffen Amling & Saša Bosančić, 43-64. Wiesbaden: Springer VS.
Bosančić, Saša. 2018b. “Self-positioning of semi-skilled workers. Analysing subjectification processes with SKAD.” In The Sociology of Knowledge Approach
to Discourse. Investigating the Politics of Knowledge and Meaning making, eds. Reiner Keller, Ann-Kathrin Hornidge & Wolf J. Schünemann, 186-201. London & New York: Routledge.
Burr, Vivien. 2003. Social Constructionism. London & New York: Routledge.
Foucault, Michel. 1990a [1978]. The History of Sexuality Volume I. New York, Vintage Books.
Foucault, Michel. 1990b [1980]. The Use of Plesure. The Volume 2 of The History of Sexuality. New York, Vintage Books.
Foucault, Michel. 1995 [1975]. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. New York, Vintage Books.
Gamson, William A. 1988. “The 1987 Distinguished Lecture: A Constructionist Approach to Mass Media and Public Opinion.” Symbolic Interaction 2: 161-174.
Gergen, Kenneth J. 1985. “The Social Constructionist Movement in Modern Psychology.” American Psychologist 40: 266-275.
Goffman, Erving. 1961. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Graden City & New York: Anchor Books.
Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York et al.: Harper Colophon Books.
Goffman, Erving. 1986 [1963]. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Touchstone.
Goffman, Erving. 2013 [1961]. Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction. Mansfield Centre: Martino Publishing.
Gusfield, Joseph. 1981. The Culture of Public Problems. Chicago: Chicago University Press.
Hacking, Ian. 1999. The Social Construction of what? Cambridge: Havard University Press.
Harré, Rom. 1986. “An Outline of a Social Constructionist Viewpoint.” In The Social Construction of Emotions, ed. Rom Harré, 2-15. Oxford: Blackwell.
Keller, Reiner, Hubert Knoblauch & Jo Reichertz. 2013. Kommunikativer Konstruktivismus. Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen Ansatz. Wiesbaden: Springer VS.
Keller, Reiner. 2018. “The Sociology of Knowledge Approach to Discourse: an Introduction.” In The Sociology of Knowledge Approach to Discourse. Investigation
the Politics of Knowledge and Meaning-Making, eds. Reiner Keller, Ann-Kathrina Hornidge & Wolf J. Schünemann, 48-72. London & New York: Routeledge.
Keller, Reiner. 2019. The Sociology of Knowledge Approach to Discourse. Grounds for a Research Agenda. New York: Springer.
Knoblauch, Hubert. 2017. Die Kommunikative Konstruktion der Wirklichkeit. Wiesbaden: Springer VS.
Knoblauch, Hubert. 2019. “From the social to the communicative construction of reality.” In Social Constructivism as a Paradigm? The Legacy of the Social
Construction of Reality, eds. Michaela Pfadenhauer and Hubert Knoblauch, 275-291. London & New York, Routledge.
Latour, B. 2004. “Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern.” Critical Inquiry 30: 225-248.
Latour, Bruno. 2010. On the Modern Cult of the Factish Gods. Durham/London: Duke University Press.
Luckmann, Thomas. 1999. “Wirklichkeiten: individuelle Konstitution und gesellschaftliche Konstruktion.“ In Hermeneutische Wissenssoziologie: Standpunkte
zu einer Theorie der Interpretation, eds. Ronald Hitzler et al. Konstanz:UVK.
Mead, George Herbert. 1963 [1934]. Mind, Self, Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: Chicago University Press.
Pfadenhauer, Michaela and Hubert Knoblauch, eds. 2019. Social Constructivism as a Paradigm? The Legacy of the Social Construction of Reality. London &
New York: Routledge.
Reichertz, Jo. 2013. “Hermeneutic Sociology of Knowledge.” Arbor 189 (761), a036. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3004
Rose, Nikolas. 1999. Governing the Soul. The Shaping of the Private Self. London & New York: Routledge.
Schütz, Alfred and Thomas Luckmann. 1973. Structures of the Life-World, Volume I. Evanstone: Northwestern University Press.
Schütz, Alfred. 1973 [1945]. “On Multiple Realities.” In Collected Papers I, The Problems of Social Reality, eds. M. A. Natanson and H.L. van Breda, 207- 259. Den Haag: Nijhoff.
Strauss, Anselm L. 1959. Mirrors and Masks: The Search for Identity. Glencoe: The Free Press of Glencoe.
Thomas, William I. 1978 [1923]. The Definition of the Situation. In Social Deviance, eds. R. Farrel and V. Swiggert, 54-57. Philadelphia: Lippincott.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
BOSANČIĆ, Saša. Односи, дискурси и субјективитети: После Друштвене конструкције стварности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 91-104, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/795>.
Датум приступа: 20 apr. 2024