Знање, дискурс и методолошки заокрет у Социјалној конструкцији реалности Питера Бергера и Томаса Лукмана

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901077R УДК 316.74:001 Оригинални научни рад

  • Dušan Ristić Одсек за социологију, Филозофски факултет – Универзитет у Новом Саду
    risticd@ff.uns.ac.rs

Сажетак

Циљ рада је идентификација значаја књиге Социјална конструкција реалности, аутора Питера Бергера и Томаса Лукмана, у контексту савремених истраживања социологије знања и социолошке анализе дискурса. У раду је диференцирано подручје утицаја књиге и самог термина „социјална конструкција“. Претпоставка у овом раду је да – поред тога што представља незаобилазно наслеђе за савремена социолошка истраживања – књига ова два аутора садржи и важан заокрет у домену методологије. Тај заокрет значи да су Бергер и Лукман социолошко истраживање преусмерили ка језику и значењу као кључним оруђима објективације друштвене реалности, а самим тим отворили и другачији приступ за истраживање односа знања и друштвене реалности. То су били важни истраживачки импулси који су за консеквенцу имали отварање простора за нова и другачија социолошка истраживања. У раду је такође представљен један од најразвијенијих савремених истраживачких програма у социологији знања и социолошкој анализи дискурса – тзв. СКАД, који је развијен под утицајима, између осталих, идеја и наслеђа Питера Бергера и Томаса Лукмана и њихове Социјалне конструкције реалности.
Кључне речи: социологија знања, социолошка анализа дискурса, друштвена конструкција, Питер Бергер, Томас Лукман

Reference

Abbott, Andrew. 2001. The Chaos of Disciplines. Chicago: Chicago University Press.
Ber, Vivijen. 2001. Uvod u socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter Book World.
Berger, Peter L. 2011. Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World without Becoming a Bore. Amherst, NY: Prometheus Books.
Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1991. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin Books.
Berger, Peter L. i Thomas Luckmann. 1992. Socijalna konstrukcija zbilje. Zagreb: Naprijed.
Bloor, David. 1991. Knowledge and Social Imagery. Chicago: Chicago University Press.
Bourdieu, Pierre. 1992. Što znači govoriti – ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb: Naprijed.
Burr, Vivien. 1995. An Introduction to Social Constructionism. London and New York: Routledge.
Chouliaraki, Lilie and Norman Fairclough. 2001. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Dreher, Jochen and Hector Vera. 2016. “The Social Construction of Reality, A Four-Headed, Two-Fingered Book: An Interview with Thomas Luckmann.” Cultural Sociology 10 (1): 30–36.
Foucault, Michel. 1994. Théories et institutions pénales. In Dits et écrits II, 1970– 1975, eds. Daniel Defert and François Ewald, 389–393. Paris: Gallimard.
Fuko, Mišel. 1998. Arheologija znanja. Beograd: Plato.
Fuko, Mišel. 2005. „Poredak govora.“ U Mišel Fuko 1926–1984–2004, ur. Pavle Milenković i Dušan Marinković, 37–58. Novi Sad: VSA.
Gergen, Kenneth J. 1985. “The Social Constructionist Movement in Modern Psychology.” American Psychologist 40 (3): 266–275.
Hacking, Ian. 1999. The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University Press.
Harris, Scott R. 2010. What is Constructionism? Navigating Its Use in Sociology. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Heking, Ijan. 2012. Društvena konstrukcija – ali čega? Novi Sad: Mediterran Publishing.
Hjelm, Titus. 2014. Social Constructionisms. Approaches to The Study of the Human Worlds. New York: Palgrave Macmillan.
Holstein, James A. and Jaber F Gubrium. 2008. “The Constructionist Mosaic.” In Handbook of Constructionist Research, eds. James A. Holstein and Jaber F. Gubrium, 3–10. New York and London: Guilford Press.
Keller, Reiner. 2012. “Entering Discourses: A New Agenda for Qualitative Research and Sociology of Knowledge.” Qualitative Sociology Review 8/2: 4675.
Keller, Reiner. 2013a. Doing Discourse Research: An Introduction for Social Scientists. London: Sage Publications.
Keller, Reiner. 2013b. ”Zur Praxis der Wissenssoziologischen Diskursanalyse.“ In Methodologie und Praxis der Wissenssoziologischen Diskursanalyse, hrsg.
Reiner Keller und Inga Truschkat, 27–68. Wiesbaden: Springer.
Keller, Reiner & Inga Truschkat, hrsg. 2013. Methodologie und Praxis der Wissenssoziologischen Diskursanalyse. Wiesbaden: Springer.
Knoblauch, Hubert. 1995. Kommunikationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte. Berlin and New York: De Gruyter.
Knoblauch, Hubert. 2013. ”Communicative Constructivism and Mediatization.“ Communication Theory 23: 297–315.
Knoblauch, Hubert and René Wilke. 2016. “The common denominator: The Reception and Impact of Berger and Luckmann’s The Social Construction of Reality.“ Human Studies 39: 51–69.
Lock, Andy and Tom Strong. 2010. Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.
Luckmann, Thomas. 1999. „Wirklichkeiten: Individuelle Konstitution und gesellschaftliche Konstruktion.“ In Hermeneutische Wissenssoziologie, eds. Ronald Hitzler, Jo Reichertz & Norbert Schröer, 17–28. Konstanz: UVK.
Lynch, Michael. 1998. “Towards a Constructivist Genealogy of Social Constructivism.” In The Politics of Constructionism, eds. Irving Velody & Robin Williams,
13–32. London: Sage.
Marinković, Dušan. 2003. „Sociologija i konstruktivistička perspektiva: sociološka teorija i konstruktivistička metateorija.“ Zbornik Matice srpske za društvene nauke 114/115: 109–124.
Maturana, Humberto R. and Francisco J. Varela. 1980. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dordrecht, Holland and Boston, USA: D. Reidel Publishing Company.
McCarthy, Doyle E. 1996. Knowledge as Culture. New York: Routledge.
Pfadenhauer, Michaela and Peter L. Berger. 2013. The New Sociology of Knowledge. New Brunswick: Transaction.
Pfadenhauer, Michaela and Hubert Knoblauch, eds. 2018. Social Constructivism as Paradigm? The Legacy of The Social Construction of Reality. London and New York: Routledge.
Ristić, Dušan. 2018. Granice diskursa. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Ristić, Dušan and Dušan Marinković. 2016. “The Disciplinary Society and the Birth of Sociology: A Foucauldian Perspective.“ Družboslovne razprave XXXII, 83: 29–43.
Rorti, Ričard. 1990. Filozofija i ogledalo prirode. Sarajevo: Veselin Masleša.
Ruiz Ruiz, Jorge. 2009. “Sociological Discourse Analysis: Methods and Logic [71 paragraphs].” Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative
Social Research 10(2), Art. 26. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902263 Pristupljeno 30.11.2018.
Schnettler, Bernt. 2006. Thomas Luckmann. Konstanz: UVK.
Shotter, John & Kenneth Gergen. 1989. Texts of Identity. London: Sage.
Sica, Alan. 2016. “Social Construction as Fantasy: Reconsidering Peter Berger and Thomas Luckmann’s The Social Construction of Reality after 50 Years.” Cultural Sociology 10 (1): 37–52.
Stojnov, Dušan. 2001. „Konstruktivistički pogled na svet: Predstavljanje jedne paradigme.” Psihologija 34 (1,2): 9–48.
Van Leeuwen, Theo. 2008. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. New York: Oxford University Press.
Zhao, Shanyang. 2006. “The Internet and the Transformation of the Reality of Everyday Life: Toward a New Analytic Stance in Sociology.” Sociological Inquiry
76 (4): 458–474.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
RISTIĆ, Dušan. Знање, дискурс и методолошки заокрет у Социјалној конструкцији реалности Питера Бергера и Томаса Лукмана. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 77-90, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/794>.
Датум приступа: 20 apr. 2024