Аутобус ни не треба гурати. Анализа Бергер- Лукманове философије без философије

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901063K УДК 316.2 Оригинални научни рад

Сажетак

У овом чланку преиспитује се темељна теоријска одлука Бергера и Лукмана да питање социјалног конструкционизма држе и развијају с оне стране философије. Иманентном текстуалном анализом, унутар релевантног епистемолошког окружења, показује се да је њихова поставка богата и философским претпоставкама и консеквенцијама, а најпроблематичније је укидање смисаоне самосталности интенционалне предметности. И искључење философије и нерефлектовано „бављење“ њоме Бергер-Лукманов социјални конструкционизам излажу озбиљним, у овом раду изнесеним приговорима.
Кључне речи: Социјални конструкционизам, Бергер-Лукман, интерпретационизам, епистемологија, реализам

Reference

Berger, Peter & Luckmann, Thomas. 1967. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, London: Penguin Books.
Huserl, Edmund. 1967. Filosofija kao stroga nauka. Beograd: Kultura.
Gadamer, Hans-Georg. 1990. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr (Siebeck).
Gadamer, Hans-Georg. 1993. Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen. Tübingen: Mohr (Siebeck).
Jäger, Mechtold. 2001. „Was ist Begründung? Schwierigkeiten durch den Primat Pragmatik vor Semantik am Beispiel des Erlanger/Konstanzer Konstruktivismus.“ Journal for General Philosophy of Science 32/1: 167–192.
Kremer, Hans. 2010. Kritika hermeneutike. Filosofija intrpretacije i realizam. Novi Sad: Akademska knjiga.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
KOPRIVICA, Časlav. Аутобус ни не треба гурати. Анализа Бергер- Лукманове философије без философије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 63-76, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/793>.
Датум приступа: 20 apr. 2024