Друштвена конструкција стварности и конструкционизам: неспоразум који то (можда) није

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1901015S УДК 316.2 Оригинални научни рад

  • Ivana Spasić Одељење за социологију, Филозофски факултет – Универзитет у Београду
    ispasic@f.bg.ac.rs

Сажетак

Рад је посвећен интерпретативним споровима око наслеђа Друштвене конструкције стварности. С једне стране, књига се уобичајено сматра једним од главних исходишта конструкционизма. С друге, сами Бергер и Лукман су се томе жестоко противили, тврдећи да конструкционизам, као интелектуални покрет, има другачије теоријске изворе и интенције, те да је неприхватљиво идеолошки обојен. У раду се закључује да је њихов став само делимично тачан, јер између њиховог дела и каснијег конструкционизма ипак постоје значајне линије континуитета, које се у завршним одељцима идентификују и кратко анализирају.
Кључне речи: друштвена конструкција стварности, конструкционизам, Питер Бергер, Томас Лукман

Reference

Abbott Andrew. 2000. Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago Press.
Ber, Vivijen. 2001 [1995]. Uvod u socijalni konstrukcionizam. Prevela Slobodanka Glišić. Beograd: Zepter Book World.
Berger, Peter. 1963. Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. New York: Doubleday.
Berger, Peter. 1992a. “Sociology: A Disinvitation?” Society 30 (1): 12–18.
Berger, Peter. 1992b. “Reflections on the 25th Anniversary of the Social Construction of Reality.” Perspectives 15 (2): 1–4.
Berger, Peter. 2011. Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World Without Becoming a Bore. New York: Prometheus Books.
Berger, Peter. 2016. “An Interview with Peter L. Berger: Chamber Music at a Rock Concert, interviewed by Hector Vera.” Cultural Sociology 10 (1): 21– 29.
Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1987 [1966]. Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin.
Best, Joel. 2008. “Historical Development and Defining Issues of Constructionist Inquiry.” U Handbook of Constructionist Research, prir. James A. Holstein
i Jaber F. Gubrium, 41–64. New York and London: The Guilford Press.
Dirkem, Emil. 1982 [1912]. Elementarni oblici religijskog života. Preveo Aljoša Mimica. Beograd: Prosveta.
Eberle, Thomas. 1992. “Social Construction in Context.” Perspectives 15 (2): 7–8.
Endreß, Martin. 2016. “On the Very Idea of Social Construction: Deconstructing Searle’s and Hacking’s Critical Reflections.” Human Studies 39 (1):127–146.
Gubrium., Jaber & James Holstein. 2008. “The Constructionist Mosaic.” U Handbook of Constructionist Research, prir. James A. Holstein i Jaber F. Gubrium, 3–10. New York and London: The Guilford Press.
Heking, Ijan. 2012 [1999]. Društvena konstrukcija, ali čega?. Novi Sad: Mediterran.
Harris, Scott. 2008. “Constructionism in Sociology.” U Handbook of Constructionist Research, prir. James A. Holstein i Jaber F. Gubrium, 231–247. New York and London: The Guilford Press.
Holstein, James A. & Jaber F. Gubrium, prir. 2008. Handbook of Constructionist Research. New York and London: The Guilford Press.
Knoblauch, Hubert & René Wilke. 2016. “The Common Denominator: The Reception and Impact of Berger and Luckmann’s The Social Construction of Reality.” Human Studies 39 (1): 51–69.
Latour, Bruno & Steve Woolgar. 1979. Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills: Sage.
Latour, Bruno & Steve Woolgar. 1986. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton U. Press.
Latur, Bruno & Nikolas Gejn. 2010. „Društveno kao asocijacija.“ Treći program 146: 87–100.
Lemert, Charles. 1992. “What’s Real After All These Years?” Perspectives 15 (2): 10–11.
Luckmann Thomas 1992. “Social Construction and After.” Perspectives 15 (2): 4–5.
Luckmann, Thomas. 2016. “The Social Construction of Reality, A Four-Headed, Two-Fingered Book: An Interview with Thomas Luckmann”, interviewed by Jochen Dreher and Hector Vera. Cultural Sociology 10 (1): 30–36.
Lynch, Michael. 1998. “Towards a Constructivist Genealogy of Social Constructivism.” U The Politics of Constructionism, prir. Irving Velody i Robin Williams, 13–32. London: Sage.
Maines, David. 2000. “The Social Construction of Meaning.“ Contemporary Sociology 29 (4): 577–584.
Marinković, Dušan. 2006. Konstrukcija društvene realnosti u sociologiji. Novi Sad: Prometej.
Rogers, Mary F. 1992. “Weather Vanes, Tokens and Texts.“ Perspectives 15 (2): 6.
Searle, John. 1995. The Construction of Social Reality. New York: The Free Press.
Shakespeare, Tom. 1998. “Social Constructionism as a Political Strategy.” U The Politics of Constructionism, prir. Irving Velody i Robin Williams, 168–181. London: Sage.
Spasić, Ivana. 1996. „Vidovi konstrukcionizma: neke konvergencije u savremenoj sociološkoj teoriji.“ Sociologija 38 (1): 30–46.
Stojnov, Dušan. 2003. Psihologija ličnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju. Beograd: Zepter Book World.
Šic, Alfred [Schütz, Alfred]. 1998 [1962]. „O višestrukim stvarnostima.” U Interpretativna sociologija, prir. Ivana Spasić, 87–108. Beograd: ZUNS.
Vandenberghe, Frédéric. 2018. “Under the Sacred Canopy: Peter Berger (1929–2017).” European Journal of Social Theory 21 (3): 407–415.
Vera, Hector. 2016. “Rebuilding a Classic: The Social Construction of Reality at 50.” Cultural Sociology 10 (1): 3–20.
Velody, Irving & Robin Williams, prir. 1998. The Politics of Constructionism. London: Sage.
Velody, Irving & Robin Williams. 1998. “Introduction.” U The Politics of Constructionism, prir. Irving Velody i Robin Williams, 1–12. London: Sage.
Weinberg, Darin. 2014. Contemporary Social Constructionism: Key Themes. Philadelphia, PA: Temple University Press.
Објављено
29.05.2019.
Како цитирати
SPASIĆ, Ivana. Друштвена конструкција стварности и конструкционизам: неспоразум који то (можда) није. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 15-31, may 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/790>.
Датум приступа: 20 apr. 2024