Period krize i odnosi među srodnicima — u oblasti Vranja

UDC 392.31(497.11)“19”

Сажетак

Ovaj rad predstavlja pokušaj da se sa etnološkog aspekta sagleda uticaj socio-ekonomske krize u Srbiji na srodničke odnose. Rad je koncipiran tako da se proučavanju srodničkih odnosa pristupilo sa aspekta porodice i pojedinca. Istra`živanje, čiji su rezultati izneti ovom prilikom, je prostorno locirano na područje grada Vranja i njegovu neposrednu okolinu, a u hronološkom smislu obuhvata period od kraja 80-ih do kraja 90-ih godina XX veka. Pokazalo se da socio-ekonomska kriza u Srbiji predstavlja faktor koji dvojako utiče na promene u srodničkim odnosima. Sa jedne strane doprinosi jačanju srodnilkih veza i odnosa, a sa druge ote`žava srodnička dru`ženja i utiče na slabiji intenzitet interakcije.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jadranka Đorđević. Period krize i odnosi među srodnicima — u oblasti Vranja. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 83-90, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/736>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови