Антропологија државе: допринос студија бивше Југославије

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1701007S УДК: 572.027(497) 7

  • Marina Simić (Serbia) Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
    marina.simic@fpn.bg.ac.rs
  • Miloš Ničić (Serbia) Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
    milos.nicic@fpn.bg.ac.rs

Сажетак

Док су неке друге дисциплине пролазиле кроз културни обрт,
антропологија је осамдесетих година прошлог века доживела „политички
преокрет“ (Spencer 2007, уп. Vincent 1990), не само у смислу оживљавања
политичке антропологије као гране антропологије, већ и у смислу
антрополошког интересовања за политичко – и као израз сопствене позиције
(истраживача и/или дисциплине) и као поље истраживања1. С тим у вези,
јавило се интересовање и за антрополошко проучавање државе, која је дуго
била ван главног фокуса дисциплине. Разлог за то је једноставан –
антропологија се као дисциплина формирала у проучавањима „друштава без
државе“, иако су неки од очева оснивача као примарну тему својих
истраживања имали управо „државу“ или разумевање њеног настанка и
развоја (на пр. Луис Хенри Морган). Ово оживљавање интересовања за
„државу“ као феномен и предмет анализе довело је до интересовања за
разумевање различитих облика моћи и владања као културно и историјски
специфичних.

Reference

Bourdieu, Peirre 2014. On the state: Lectures at the Collège de France, 1989–1992.
Cambridge: Polity Press.
Burdije, Pjer. 1999. Nacrt za jednu teoriju prakse: tri studije o kabilskoj etnologiji.
Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Daas, Veena and Deborah Poole. 2004. “State and Its Margins: Comparative Ethnographies”.
In Anthropology in the Margins of the State, ed. Veena Das
and Deborah Poole, 3–34. New Delhi: Oxford University Press.
Erdei, Ildiko. 2007. “Dimenzije ekonomije: prilog promišljanju privatizacije kao
socio-kulturne transformacije”. U Antropologija postoscijalizma, ur. Vladimir
Ribić, 76–127. Beograd: Srpski geneološki centar.
Gavrlilović, Ljiljana. 2013. Pazarsko-sjenički kvartet. Novi Pazar: Muzej „Ras“
Novi Pazar
Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on
Politics. London and Sterling, Virginia: Pluto Press.
Jenks, Richard. 1992. Pierre Bourdieu. London and New York: Routledge.
Naumović, Slobodan. 2013. Fields of Paradox: Three Case Studies on the Europeanisation
of Agriculture in Serbia. Beograd: Srpski geneološki centar.
Pavković, Nikola F. 2014. Studije i ogledi iz pravne etnologije. Beograd: Srpski
Genealoški centar.
Ribić, Vladimir. 2011. Politička antropologija i moderni svetski sistem. Beograd:
Srpski genealoški centar.
Sharma, Aradhana and Akhil Gupta. 2006. “Introduction: Rethinking Theories of
the State in an Age of Globalization”. In Anthropology of the State: a
Reader, eds. Aradhana Sharma an Akhil Gupta, 1-41. Malden, MA:
Blackwell Publishing Ltd.
Spencer, Johnathan. 2007. Anthropology, Politics, and the State Democracy and
Violence in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
Trouillot, Michel-Rolph, 2001. “The Anthropology of the State in the Age of Globalization:
Close Encounters of the Deceptive Kind“. Current Anthropology
42(1): 125–137.
Vincent, Joan. 1990. Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and Trends.
Tucsan: University of Arizona Press.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 03. 2017.
Објављено
20.08.2031.
Како цитирати
SIMIĆ (SERBIA), Marina; NIČIĆ (SERBIA), Miloš. Антропологија државе: допринос студија бивше Југославије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 7-13, aug. 2031. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/68>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Тема броја