Интердисциплинарна истраживања – антропологија у сарадњи са другим наукама

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1802239T УДК 39:572.028 239

Сажетак

У савременом добу интердисциплинарност је веома утицајан тренд
производње знања у сферама науке и образовања. Ово је сасвим разумљиво с
обзиром на уврежено схватање да интеграција знања и начина размишљања
различитих дисциплина води ка свеобухватнијем разумевању одређеног
проблема или интелектуалног питања које не би било могуће искључивим
ослањањем на једну дисциплину (Repko 2011). Сам појам је постао толико
популаран да се њиме често реферише и на друге видове дисциплинарног
синкретизма, као што су мултидисциплинарност и трансдисциплинарност, а
упркос њиховим међусобним разликама, које се претежно огледају у ступњу
повезаности и превазилажењу граница појединачних академских дисциплина.
Уз уважавање постојећих дистинкција између поменутих оријентација, у овом
темату је такође усвојен појам интедисциплинарност како би се објединили
радови који се, у строгом смислу речи, можда пре могу сврстати у неки од
друга два наведена облика научне сарадње. Но, прагматични разлози често
превладају, па је тако и у овом случају одлучено да темат носи кратак и
препознатљив назив под којим ће бити представљени различити начини
сарађивања антропологије претежно са другим друштвено-хуманистичким
наукама.

Reference

Литература
Baer, R. D. 1998. Cooking and coping among the Cacti: Diet, nutrition and
available income in northwestern Mexico. Amsterdam: Gordon and
Breach.
Elliott, Denielle. Timothy K. Thomas. 2017. „Lost in translation? On collaboration
between anthropology and epidemiology“. Medicine Anthropology Theory
4 (2): 1–17.
Frodeman, Robert, Carl Mitcham. 2007. „New Directions in Interdisciplinarity:
Broad, Deep, and Critical“. Bulletin of Science, Technology & Society 27
(6): 506–514.
Frodeman, Robert. 2010. „Introduction“. In The Oxford Handbook of
Interdisciplinarity, eds. Robert Frodeman et al., XXIX–XXXIX. New
York: Oxford University Press Inc.
Messer, E. 1997. „Intra-household allocation of food and health care: current
findings and understandings – introduction“. Social Science & Medicine
44: 1675–1684.
Repko, Allen F. 2011. Interdisciplinary Research: Process and Theory. SAGE
Publications.
Roos, Gun. 2004. „Nutrition and Health“. Encyclopedia of Medical Anthropology:
Health and Illness in the World’s Cultures. Carol R. Ember and Melvin
Ember (eds). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Viseu, Ana. 2015. „Integration of social science into research is crucial“. Nature.
Vol. 525. doi:10.1038/525291a (pristupljeno 11. 05. 2018)
Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 03. 05. 2018.
Објављено
30.09.2018.
Како цитирати
TRIFUNOVIĆ (SERBIA), Vesna. Интердисциплинарна истраживања – антропологија у сарадњи са другим наукама. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 239-244, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/576>.
Датум приступа: 02 oct. 2023