Ревитализација етничког идентитета Немаца у Сремским Карловцима

УДК: 316.7:39(=112.2)(497.113)(091) 323.15(=112.2)(497.113)(091) 061.2(=112.2)(497.113)(091)

Сажетак

У склопу обимног истраживања етничког идентитета Немаца у Војводини, вршеног у периоду од 2003. до 2007. године, имао сам прилику да боравим у Сремским Карловцима, међу тамошњим Немцима окупљеним око Немачког удружења за добросуседске односе ‘Karlowitz’. Бавећи се проблематиком оживљавања етничког идентитета припадника немачке националне мањине у том питомом сремском месту, богате историје и културног наслеђа, настојао сам да утврдим улогу које је поменуто удружење одиграло у трансформацији њихове идентитетске стратегије током последњих година. У исто време, желео сам да извршим анализу модалитета које немачка заједница користи у циљу ревитализације, односно (ре)конструкције сопственог етничког и културног идентитета у тој локалној средини.


Кључне речи: Немци, Војводина, Karlowitz, Сремски Карловци, етнички идентитет, етничка мимикрија, скривене мањине

Објављено
08.09.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandar Krel. Ревитализација етничког идентитета Немаца у Сремским Карловцима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 57, n. 1, p. 71-92, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/520>.
Датум приступа: 17 apr. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови