Традиција поново. Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт

УДК: 398.3(=163.41)

Сажетак

Проучавање традиционалне народне духовне културе (у директној релацији са савременим процесима) представља у данашњим околностима један од приоритетних етнолошких задатака, с обзиром на непосредно суочавање науке са њеним нестајањем, наглим редуковањем или трансформацијом у нове облике. Услед тога, неопходно је приступање темељним теренским истраживањима и одговарајућим синтезама, како би се овај процес до краја разумео и како би се сагледале његове последице, које могу бити од пресудног значаја за фунционисање целокупног културног контекста српског етноса. На овом месту укратко представљамо базични нацрт једног стратегијског концепта савремених проучавања овог типа, замишљен као системски уоквирена целина. Наведени концепт био је и путоказ за ауторова истраживања спровођена у претходном периоду, истовремено представљајући и основну смерницу за наредне научне активности.


Кључне речи: традиционална народна духовна култура, српски етнос, трансформације, савремене околности, теренска истраживања и синтезе, базични стратегијски концепт, системски оквир.


 

Reference

Антонић 2007: Слободан Антонић, Расцепи у Србији и устаљење демократије, Социолошки
преглед, год. XXXXI, бр. 1, 2007.
Антонић 2008: С. Антонић, Културни рат у Србији, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
Бабић/Тодоровић/Срећковић 2005: Г. Бабић, И. Тодоровић, С. Срећковић, Предлог обнове
Тичјег Поља као прилог ревитализацији планинских предела Србије, Симпозијум
„Сеоски дани Сретена Вукосављевића“ XXI, Пријепоље, 2005.
Bandić 1997: Dušan Bandić, Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, XX vek, Beograd, 1997.
Бандић 2003: Д. Бандић, Верски идентитет савремених Срба, Посебна издања Етнографског
института САНУ 49, Београд, 2003.
Бандић 2004: Д. Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд, 2004.
Берђајев 2001: Николај Берђајев, Смисао историје, Дерета, Београд, 2001.
Благојевић 2005а: Гордана Благојевић, О лаографији и антропологији у Грчкој, Зборник
ЕИ САНУ 21, Београд, 2005.
Благојевић 2005б: Г. Благојевић, Срби у Калифорнији, Посебна издања ЕИ САНУ 54, Београд,
2005.
Бојанин 2008а: Станоје Бојанин, Крст у сеоском атару: сакрална топографија и њена
друштвена функција у парохији средњовековне Србије, Историјски часопис, књ. LVI
(2008), Београд, 2008.
Бојанин 2008б: С. Бојанин, Курбан пре курбана: Крвна жртва на преосманском Балкану,
Посебна издања Балканолошког института 108, Београд, 2008.
Велимировић 2001: Николај Велимировић, Српски народ као Теодул, у: Српски завет на
размеђи векова, Светигора, Цетиње, 2001.
Глобализација: Глобализација, Нова српска политичка мисао, vol. VII, no. 3–4. (б. г.)
Драгојловић 2008: Драгољуб Драгојловић, Паганизам и хришћанство у Срба, Службвени
гласник, Политика, Београд, 2008.
Elijade 1970: Mirča Elijade, Mit i zbilja, Matica hrvatska, Zagreb, 1970.
Елијаде 1999: М. Елијаде, Слике и симболи, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Сремски Карловци, Нови Сад, 1999.
Енциклопедија 2008: Енциклопедија српског народа, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
Зиновјев 1999: Александар Зиновјев, Велика прекретница, Наш дом, Београд, 1999.
Ивановић-Баришић 2007: Милина Ивановић-Баришић, Календарски празници и обичаји
у подавалским селима, Посебна издања ЕИ САНУ 59, Београд, 2007.
Јунг 1996: Карл Густав Јунг, Човек и његови симболи, Народна књига, Алфа, Београд,
1996.
Крестић 1998: Василије Крестић, Духовни проблеми српског народа, Српски духовни простор,
Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови књ. 1, Одељење
друштвених наука књ. 1, Бања Лука, Српско Сарајево, 1998.
Kuvačić 1977: Ivan Kuvačić, Pogovor, u: C. Levi-Strauss, Strukturalna antropologija, Stvarnost,
Zagreb, 1977.
Kun 1974: Tomas S. Kun, Struktura naučnih revolucija, Nolit, Beograd, 1974.
Levi-Strauss 1977: Claude Levi-Strauss, Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1977.
Лома 2002: Александар Лома, Пракосово, Посебна издања Балканолошког института САНУ
78, Београд, 2002.
Наумовић 2008: Слободан Наумовић, традиција, у: Енциклопедија српског народа, Завод
за уџбенике, Београд, 2008.
Павићевић 2005: Александра Павићевић, Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије,
Зборник ЕИ САНУ 21, Београд, 2005.
Павићевић 2009: А. Павићевић, Да ли су антрополози дужни да буду (не)религиозни (или
Прилог проучавању „антрополошког материјала“), Теме 4/2009, Ниш, 2009.
Пипер 2004: Предраг Пипер, Српски између великих и малих језика, Београдска књига,
Београд, 2004.
Предавања 2008: Предавања одржана у оквиру Трибине Етнографског института САНУ,
2008. године, Гласник ЕИ САНУ LVI (2), Београд, 2008.
Prop 1990: Vladimir Prop, Historijski korijeni bajke, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
Radić 1995: Radmila Radić, Verom protiv vere – država i verske zajednice u Srbiji 1945–1953,
Inis, Beograd, 1995.
Радић 2002: Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945–1970 I, Институт за новију
историју Србије, Београд, 2002.
Радојичић 2007: Драгана Радојичић, Научноистраживачка делатност Етнографског института
Српске академије наука и уметности, Гласник ЕИ САНУ LV (2), Београд,
2007.
Радосављевић 2004: Недељко Радосављевић, Религиозност српског друштва крајем XVIII
и почетком XIX века, Братство VIII, Београд, 2004.
Radulović 2007: Lidija Radulović, Koncepti Dušana Bandića: narodna religija i narodno pravoslavlje
u kontekstu istraživanja religije u domaćoj etnologiji XX veka, Antropologija savremenosti
– Zbornik radova, Srpski genealoški centar, Beograd, 2007.
Тодоровић 1999: Ивица Тодоровић, Идејни систем „Срби, народ најстарији“, Гласник ЕИ
САНУ XLVIII, Београд, 1999.
Тодоровић 2000: Ивица Тодоровић, Бог у предањима и веровањима становништва сврљишког
краја, Етно-културолошки зборник VI, Сврљиг, 2000.
Тодоровић 2002/2003: И. Тодоровић, Прилог проучавању народне медицине у области
Тамнаве, Гласник ЕИ САНУ L–LI, Београд, 2002/2003.
Тодоровић 2004а: И. Тодоровић, Прилог реконструкцији базичног митолошког кода српске
народне религије – Митска бића Тамнаве, Гласник ЕИ САНУ LII, Београд, 2004.
Тодоровић 2004б: И. Тодоровић, Прилог реконструкцији базичног митолошког кода српске
народне религије – Митска бића Тамнаве, Гласник ЕИ САНУ LII, Београд, 2004.
Тодоровић 2004в: И. Тодоровић, Феноменологија воде – општи митско-обредни контекст,
Бдење 7, Сврљиг, 2004.
Тодоровић 2005а: И. Тодоровић, Ритуал ума – значење и структура литијског опхода,
Посебна издања ЕИ САНУ 53, Београд, 2005.
Тодоровић 2005б: И. Тодоровић, Митска истина Срба, Звоник, Београд, 2005.
Тодоровић 2005в: И. Тодоровић, Приоритети савремене етнолошко-антрополопшке науке
у Србији, Зборник ЕИ САНУ 21, Београд, 2005.
Тодоровић 2006а: И. Тодоровић, Савремена проучавања традиционалне духовне културе
Србије, Округли сто Актуелни пројекти ЕИ САНУ (2006–2010), Етнографски институт
САНУ, Београд, 2006.
Тодоровић 2006б: И. Тодоровић, Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског
опхода, Гласник ЕИ САНУ LIV, Београд, 2006.
Тодоровић 2006в: И. Тодоровић, Митско злато, Братство X, Београд, 2006.
Тодоровић 2007а: И. Тодоровић, Слично и супротно – прилог проучавању комуникацијске
структуре магијског мишљења у народној медицини, Етно-културолошки зборник
XI, Сврљиг, 2006/2007.
Тодоровић 2007б: И. Тодоровић, Резултати истраживања обреда литија – допунски
осврт, Зборник радова ЕИ САНУ 23, Београд, 2007.
Тодоровић 2007в: И. Тодоровић, Иницијацијска структура и значење српске бајке – етнолошки
контекст, Probleme di filologie slavă/Проблеми словенске филологије XV,
Universitatea de vest din Timişoara, Timişoara, 2007.
Тодоровић 2007г: И. Тодоровић, Народна медицина некада и данас, Зборник радова „Историја
медицине, фармације и народне медицине“, Институт за савремену историју –
посебна издања, Београд – Зајечар, 2007.
Тодоровић 2007д: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег
Полимља, Милешевски записи 7, Пријепоље, 2007.
Тодорович 2008а: И. Тодорович, Пространство и время мужчины в историко-антропологическом
контексте, Наша повседневная жизнь, Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Москва, 2008.
Тодоровић 2008б: Ивица Тодоровић, О јединственом систему елемената културе, Зборник
ЕИ САНУ 24, Београд, 2008.
Тодоровић 2008в: Ивица Тодоровић, Проблематика реконструкције јединствене системске
основе културних феномена, Зборник ЕИ САНУ 25, Београд, 2008.
Тодоровић 2008г: Ивица Тодоровић, Етнолошко-антрополошки поглед на Лепенски Вир,
Етно-културолошки зборник XII, Сврљиг, 2008.
Тодоровић 2008д: Ивица Тодоровић, О општем геополитичиком контексту и етничком
идентитету – на примеру Горњег Полимља, Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“
XXIII, Пријепоље, 2008.
Тодоровић 2008ђ: Ивица Тодоровић, Резултати савремених истраживања народне религије
Срба – општи пресек, Гласник ЕИ САНУ LVI (1), Београд, 2007.
Тодоровић 2009а: Ивица Тодоровић, Митске представе и идентитет у Горњем Полимљу
и околним областима, Милешевски записи 8, Пријепоље, 2009.
Тодоровић 2009б: Ивица Тодоровић, Света структура, Посебна издања Етнографског
института САНУ 71, Београд, 2009.
Тодоровић 2009в: Ивица Тодоровић, Прилог проучавању универзалних образаца у културним
феноменима – на примеру српске грађе, Гласник ЕИ САНУ LVII, Београд, 2009.
Тодоровић 2009г: Ивица Тодоровић, Резултати нових етнолошких истраживања српског
југа, Лесковачки зборник 49, Институт за савремену историју/Београд и Народни музеј/Лесковац,
Лесковац, 2009.
Тодоровић 2009д: Ивица Тодоровић, Митска Топлица, Митолошки зборник 20, Рача,
2009.
Тодоровић 2009ђ: Ивица Тодоровић, Прво и последње – прилог етнолошком проучавању
пророчанских и есхатолошких представа са нагласком на подручју источне Србије
и суседних области, Етно-културолошки зборник XIII, Сврљиг, 2009.
Тодоровић 2010: Ивица Тодоровић, Матерњи језик сакралне географије Срба – митска
симболика Косова у контексту одређења српског идентитета и пројекције историјске
судбине, Тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“,
Косовска Митровица, 2010 (у штампи).
Традиционално и савремено 2003: тематски зборник „Традиционално и савремено у култури
Срба“, Посебна издања ЕИ САНУ 49, Београд, 2003.
Фајерабенд 1994: Паул Фајерабенд, Наука као уметност, Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, Матица српска, Нови Сад, 1994.
Шијаковић 2002: Богољуб Шијаковић, О науци и религији у савременом свијету живота,
тематски зборник „Наука – Религија – Друштво“, Богословски факултет СПЦ, Министарство
вера Владе РС, Београд, 2002.
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivica Todorović. Традиција поново. Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 201-215, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/493>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови