Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе

УДК: 398:004.738.5

Сажетак

Овим радом ћу настојати да покажем на који се начин Интернет може користити као извор података у истраживачке сврхе, као и то да се у неким случајевима тим путем може пружити лакши, али и ефикаснији начин долажења до квалитетне грађе. Намера ми је да истакнем значај Интернета за презентацију или пак преношење различитих фолклорних жанрова, захваљујући чему више није изричито неопходан боравак на просторно спецификованом локалитету (терену) и рад са испитаницима да би се овај материјал сакупио.


Кључне речи: Интернет, теренски рад, фолклор, сакупљање грађе.

Reference

Антонијевић, Драгана. 2006. Антрополошки приступ модерним облицима фолклорне комуникације: графити и формулативне SMS и имејл поруке, у: Зорица Дивац (ур.), Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Етнографски институт САНУ, 279–294.
Baym, Nancy K. 2004. Izvedbe humora u računalno posredovanoj komunikaciji, u: Iva Pleše,
Reana Senjković (ur.), Etnografije interneta, Institut za etnologi ju i folkloristiku, Zagreb,
Гавриловић, Љиљана. 2004. Етнографија виртуелне реалности, Гласник Етнографског
института САНУ, књ. LII, Београд, 9–16.
Голубовић, Загорка. 1994. Антропологија и етнологија – једна или две научне дисциплине, Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLI II, Београд, 225–228.
Голубовић, Загорка. 2005. Интердисциплинарни приступ и однос антропологије и етнологије, у: Љиљана Гавриловић (ур.), Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд, 67–75.
Donath, Judith S. 2004. Ident tet i prijevare u virtualnoj zajednici, u: Iva Pleše, Reana Senjković (ur.), Etnografije interneta, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 125–159.
Erdei, Ildiko. 2007. Dimenzije ekonomije: prilog promišljanju privatizacije kao socio-kulturne
transformacije, u: Vladimir Ribić (ur.), Antropologi ja postsocijalizma, Srpski genealoški
centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Beograd, 77–126.
Escobar, Arturo. 1994. Welcome to Cyberia, Current Anthropology, Vol. 35, No 3, 211–231.
Kleut, Marija. 1993. Beleženje i pričanje viceva, Folklor u Vojvodini, Sveska 7, Novi Sad, 121–
127.
Kovačević, Ivan. 1982. Strategije etnološkog istraživanja, Etnološke sveske IV, Beograd, 7–24.
Ковачевић, Иван. 2005. Из етнологије у антропологију (Српска етнологија у последње три деценије 1975–2005), у: Љиљана Гавриловић (ур.), Етнологија и антропологија:
стање и перспективе, Зборник Етнографског институ та САНУ 21, Београд, 11–19.
Ковачевић, Иван. 2006. Легенда о поштару – лопову и бизнисмену, Антропологија, св. 1,
9–18.
Kovačević, Ivan. 2007. Urbane Legende: američ ki i/ili globalni folklor, Etnoantropološki problemi – temat: Savremene urbane legende, sv. 2, 11–23.
Ковачевић, Иван. 2008. Наука о народу и антропологија Човека, Гласник Етнографског
института САНУ 56 (1), Београд, 245–252.
Ljuboja, Gordana. 2001. Etnički humor XX veka u humorističkoj štampi Srbije, Etnografski
muzej, Beograd
Marcus, George, Michael Ficher. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental
Moment in the Human Sciences, Uni versity of Chicago Press, Chicago
Roff, S. Shoiock. 2005. The Return of Armchair Scholar, Journal of Scholarly Publishing:
49–57.
Rečnik knji ževnih termina, 1985. Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Nolit, Beograd
Titon, Jeff Todd. 1995. Text, Journal of Amer can Folklore, Vol. 108, No. 430, 432–448.
Trifunović, Vesna. 2009. Likovi domaćih viceva: socijalni tipovi lude u savremenim vicevima,
Srpski genealoški centar, knj. 43, Beograd
Harris, Trudier. 1995. Genre, Journal of American Folklore, Vol. 108, No. 430, 509–527.
Hine, Christine. 2004. Virtualni predmeti etnografi je, u: Iva Pleše, Reana Senjković (ur.), Etnografi je interneta, Insti tut za etnologiju i folkloristi ku, Zagreb, 27–54.
Wittel, Andreas. 2004. Etnografija u pokretu: od terena do mreže i interneta, u: Iva Pleše, Reana Senjković (ur.), Etnografije interneta, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 17–25.
Објављено
20.08.2017.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović. Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 157-168, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/490>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови