Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима

УДК: 303.442.23:39

Сажетак

Истраживач и саговорник (казивач, информатор, информант) су кључне речи теренског дискурса, а њихова интеракција – кључни проблем теренске праксе етнолога и антрополога. Рад има за циљ да размотри улоге истраживача и саговорника, као и карактеристике односа који се између њих успоставља у истраживачком процесу. Однос истраживача и његових саговорника на терену веома је осетљив, оптерећен бројним проблемима трансфера (преноса) и контра трансфера (против преноса).


Кључне речи: теренско истраживање, учесничко посматрање, посматрање с учествовањем, истраживач, саговорник, информатор, трансфер, контра трансфер.

Reference

Ивановић 2005: Зорица Ивановић, Терен антропологије и теренско истраживање пре и после критике репрзентаци је, у: Љиљана Гавриловић (ур.), Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Етнографски институт САНУ, Зборник радова 21, Београд, 123–141.
Илић 2006: Марија Илић, Социјални простор у фолклорним анегдотама – наративи Саве Сокића из Медине, Етнографија Срба у Мађарској 5, Будимпешта, 77–100.
Миленковић 2006: Милош Миленковић, „Идеални етнограф“, Гласник Етнографског института САНУ LIV, Београд, 161–172.
Павковић 2009: Никола Ф. Павковић, Банатско село: друштвене и културне промене: Гај и Дубовац, Матица српска, Нови Сад.
Петровић 2010: Соња Петровић, Теренско истраживање фолклора – перпетуирајући процес, Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Зборник радова Етнографског института САНУ, Београд (у штампи).
Сикимић 2004: Биљана Сикимић, Актуелна теренска ис траживања дијаспоре: Срби у Мађарској, Теме 2 / април–јун, Ниш, 847–858.
Сикимић 2008: Биљана Сикимић, Етнолингвистички теренски рад: концептуализација ризика, у: Зорица Дивац (ур.), Слике културе некад и сад, Етнографски институт САНУ, Зборник радова 24, Београд, 81–93.
Сикимић 2009: Биљана Сикимић, Вампировић у Новом Брду: политика транскрипције и
интерперформативност, у: Мирјана Детелић (ур.), Моћ књижевности. In memoriam
Ана Радин, Балканолошки инст тут САНУ, Посебна издања 110, Београд, 171–200.
Ћирковић 2009: Светлана Ћирковић, Стратегије у структурицању усменог наратива: загробни живот у религијском контексту, у: Мирјана Детелић (ур.), Моћ књижевности. In memoriam Ана Радин, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 110, Београд, 201–225.
Agar 1980: Michael Agar, The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography,
Academic Press, New York.
Cohen 2000: Jeffrey H. Cohen, Problems in the Field: Participant Observation and the Assumption
of Neutrality, Field Methods Vol. 12/4, 316–333.
Clifford & Markus 1986: James Clifford, George E. Markus (eds.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley.
Čapo Žmegač, Gulin Zrnić, Pavel Šantek 2006: Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić,
Goran Pavel Šantek (ur.), Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb.
Čapo Žmegač 2006: Jasna Čapo Žmegač, Еtnolog i njegove publike: o rest tuciji etnografskih
istraživanja. U: Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek (ur.), Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Inst tut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 213–235.
Frojd 1984: Sigmund Frojd, Uvod u psihoanalizu. Odabrana dela Sigmunda Frojda, knj. II,Matica Srpska, Novi Sad.
Јаckson 1997: Jean Јаckson, Fieldwork, In: Thomas Barfield (ed.), The Dictionary of Anthropology, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 188–190.
Kecmanović et al. 1989: Dušan Kecmanović, Psihijatrija, Medicinska knjiga, Beograd & Zagreb;
Svjetlost, Sara jevo, tom II.
Nedeljković 2008: Saša Nedeljković, Problemi primene antropologi je: antropološko istraživanje savremene kulture na KiM, u: Saša Nedeljković (ur.), Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, Baštinik, Kruševac, 19–73.
Petrović 2009: Tanja Petrović, Srbi u Beloj Krajini: jezička ideologija u procesu zamene jezika, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 109, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti založba zrc, Beograd.
Prelić 2009: Mladena Prelić, Istraživanje etničkih manjina: lična iskustva i dileme, Antropologija 9, Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta Uni verziteta u Beogradu, 41–54.
Sorescu Marinković 2006: Annemarie Sorescu Marinković, The Vlachs of North-Eastern Serbia:
Fieldwork and Field Methods Today, Simposia – Journal for Studies in Ethnology and
Anthropology, Regional Museum of Oltenia, Craiova, 125–142.
Zlatanović 2006: Sanja Zlatanović, Djorgovci: An ambivalent identity, Romani Studies 5, Vol. 16/2, Liverpool University Press, 133–151.
Објављено
20.08.2017.
Како цитирати
(SERBIA), Sanja Zlatanović. Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 129-139, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/488>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови