Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас

УДК: 392.7(=14:=163.41)”19” ; 061.235(495:497.11)”19”

Сажетак

У раду се посматра однос хуманитарних акција и етничке дистанце на примеру Грка и Срба данас. Поставља се питање мотива пружања хуманитарне помоћи и улоге етничке дистанце у начину њеног извођења, као и ширих друштвених последица. За пример су узете активности двеју организација – Црвеног крста и Грчког каравана помоћи. Током ратова на територији Југославије деведесетих година 20. века, Црвени крст Србије био је укључен у акцију која је имала за циљ да омогући наставак школовања деци из ратом захваћених подручја. У пружању помоћи су учествовале и многе друге организације. Овде се посматра и рад Грчког каравана помоћи као институције која има специфичан метод пружања помоћи. Осим ублажавања ратних траума код деце, даривање и гостопримство су – захваљујући масовности и дугогодишњем континуитету – допринели продубљивању етничке блискости. Последица тога је, између осталог, ширење грчког језика и културе. Гостопримство и пријатељство су се наставили и по завршетку рата, и трају континуирано до данас.


Кључне речи: етничка дистанца, хуманитарне акције, Црвени крст, Грчки караван помоћи, гостопримство, даривање

Reference

Blagojević G., Greek and Serbian people through the functioning of Greek-Serbian Friendship
societies from the 1990s., „Siris“ Περιοδική Έκδοση του Σύνδεσμου Φιλόλογων Νόμου
Σερρών, τόμος 7, Σέρρες, 2007.
Влаховић П., Обичаји, веровања и празноверице народа Југославије, Београд, 1972.
Јелић И., Трагови гостинске обљубе код нашег народа, Београд, 1931.
Кулишић Ш., Петровић, П. Ж., Пантелић, Н., Српски митолошки речник, Етнографски институт
САНУ, Београд, 1998.
Martin R. C. (ed.), Encyclopedia of Islam and the Muslim World, MacMillan Reference USA,
2004.
Mos M., Sociologija i antropologija (2), Biblioteka XX vek, Beograd, 1998.
Peppiatt, D., Mitchell, J. & Holzmann, P., Cash transfers in emergencies: evaluating benefits
and assessing risks, Humanitarian Practice network, June 2001, 2001.
Petrović, E., Etnički identitet kao element teorije o etnosu, Etnoantropološki problemi, sv. 3, Beograd,
1988.
Shibutani T., Kwan K., Ethnic Stratification: A Comparative approach, New York, 1965.
Терзић С., Срби и Грци, поводом 125 година од отварања Генералног конзулата Краљевне
Грчке у Београду, Гласник Друштва српско-грчког пријатељства, бр. 4, Београд,
1994.
Тодоровић И., О општем геополитичком контексту и етничком идентитету, Симпозијум
„Сеоски дани Сретена Вукосављевића“, XXIII, Пријепоље 2008.
Трифуноски Ј. Ф., Народни живот и обичаји у селима Грделичке клисуре, Лесковачки
зборник XVII, Лесковац, 1977.
Тројановић С., Српски народ, Босанска вила, Сарајево, 1908.
Westermarck E., The Origin and Development of Moral Ideas, London, 1912.
Hailey, Ј., Ladybirds, missionaries and NGOs. Voluntary organizations and co-operatives in
50 years of development: a historical perspective on future challenges, Public Administration
and Development 19, 1999.
Шапоњић-Ашанин С., Гостопримство у чачанском и драгачевском крају, Зборник радова
народног музеја XXXIII, Чачак, 2003.
http://www.phrases.org.uk
http://en.wikipedia. org/wiki/Charity_(practice)
http://en.wikipedia. org/wiki/Gift.
http://www.redcross. org. rs/saradnja3.php
http://www.rts. rs/page/stories/sr/story/11/Region/42307/Napad+na+policij sku+stanicu+u+Ati -
ni. html.
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Gordana Blagojević. Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 101-111, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/486>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови