Смрт у медијима

УДК: 393:316.72(497.11)”1960/2007”; 393:070(497.11)”1960/2007”

Сажетак

Утицај медија на свакодневни живот савременог друштва више је него позната чињеница. Медији су ти који значајно учествују у конструисању, али и сублимисању јавног мњења, постајући тако врста интерактивног „прозора“ друштвене комуникације и продукције доминантних културних образаца. Због тога они представљају моћно средство политичке пропаганде и манипулације. Но уколико се, бар за тренутак, употреба медија у политичке сврхе остави по страни, видећемо да се њихова свеприсутност у свакодневном животу одражава и у сфери базичних друштвених институција, мишљења и понашања, те да они у одређеној мери представљају замену за различите механизме (ритуалне) катарзе, које је поседовало традиционално друштво. Овај рад је посвећен проучавању феномена смрти, односно слике смрти коју креирају медији, и то првенствено штампани. Извршен је покушај анализе и давања одговора на питања: чије и које смрти „заслужују“ медијску пажњу, на који начин их медији презентују, како медији третирају „обичне“ смрти, а у којим ситуацијама и, опет, на који начин, врше хероизацију појединих покојника и њихових последњих животних тренутака? Да ли и како медији „дозирају“ количину подношљивог присуства смрти у јавном говору, на који начин се идеолошке матрице рефлектују кроз ову слику, и да ли проток времена и развој медија доносе неке промене по овом питању? Анализа се односи на медијски простор Србије, а акценат је стављен на издања дневног листа Политика од 1963 до 2000. године, као и на издања неколико других дневних новина и листова који су излазили након 2000. године.


Кључне речи: смрт, медији, обични људи и хероји, идеологија, страх и катарза.

Reference

Arijes, Filip. 1989. Eseji o istoriji smrti na zapadu. Od srednjeg veka do naših dana. Beograd.
Vensan, Luj-Toma. 1980. Antropologija smrti I-II. Beograd: Prosveta.
Verdery, Katherine. 1999. Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change.
New York: Columbia University Press.
Горер, Џефри.1998. Порнографија смрти. Градац 124/125. 28–31.
Драгићевић-Шешић, Милена. 2007. Приватни живот у времену телевизије. У: Приватни
живот код Срба у 20. веку, ур. Милан Ристић, 733–770. Београд: Клио.
Đorđević, Jelena.2009. Postkultura. Beograd: Clio.
Laš, Kristofer. 1986. Narcistička kultura. Američki život u doba smanjenih očekivanja. Zagreb.
Милошевић, Божидар. 1979. Плач Луке Вулетића. Политика 17. април.
Павићевић, Александра. 2009а. Дани жалости и време успомена. Смрт, сахрана и сећање/памћење
јавних личности у Србији у време социјализма и после њега. Гласник Етнографског
института LVII(1). 223–238.
Pavićević, Aleksandra. 2009b. Welcoming the Dead People. Exhumation and Reburial of Famous
Deceased in Serbia. U: Dying and Death in 18th–21st century Europe. Marius Rotar,
Victor Tudor Rosu, Helen Frisby (eds). 307–326. Romania: Alba Iulia.
Пушоњић, Бошко. 1979. Нема више Црмнице. Политика 18. април.
Radić, Radmila. 2002. Crkva i srpsko pitanje. U: Srpska strana rata, ur. Nebojša Popov, 30 1–
339. Beograd: Samizdat Free B92.
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Смрт у медијима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 39-55, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/482>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови