Дијаспора и дијаспорична свест: анализа усменог дискурса Срба из Чипа у Мађарској

УДК: 81:39 ; 398.1(=163.41)(439) DOI:10.2298/GEI1002144I

Сажетак

У раду се анализира појам дијаспоре и указује се на два основна концепта – конвенционални и постмодерни. Разматрају се конструкти дијаспоре у јавном дискурсу Србије. Излажу се одлике заједнице Срба из Чипа, која своје порекло изводи од историјске миграције у Угарску из XV века. У анализи усменог дискурса, који је забележен током антрополингвистичких теренских истраживања, указује се на различите идеолошке концепте на којима се заснива дијаспорична свест чипских Срба.


Кључне речи: антрополошка лингвистика, теренска истраживања, Срби у Чипу (Мађарска), дискурс, дијаспора, идеологија

Reference

Ang, Ien. 2005. Diaspora. In: Bennett, T., et al. (eds.) New Keywords : A Revised Vocabulary
of Culture and Society. Blackwell Publishing, 82–84.
Apor, B. 2004. The Expulsion of the German Speaking Population from Hungary. In: Prauser,
S., Rees, A. (eds.) The Expulsion of the Appendix German’ Communities from
Eastern Europe at the End of the Second World War. Working Paper HEC No. 2004/1.
European University Institute, 33–45. Available at: www.iue.it/PUB/HEC04-01.pdf.
Bahtin, Mihail. 1989. O romanu. Beograd: Nolit.
Bakhtin Mikhail. 1981. The Dialogic imagination : Four Esseys. Holquist, M. (ed.). University
of Texas Press.
Baumann, Martin. 2001. ...that word ‘Diaspora’. Irish Diaspora Studies. Debates. Available
at: http://www.irishdiaspora.net.
Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
Brah, Avtar. 1996. Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. Routledge.
Cohen, Robin. 1997. Global Diasporas : An introduction, University of Washington Press.
Đorđević, Dimitrije. 1989. Migrations during the 1912–1913 Balkan Wars and World War
One. In: Ninić, I. (ed.) Migrations in Balkan History. Belgrade: Serbian Academy of
Sciences and Arts, 115–129.
Galasińska, Aleksandra, Galasiński, Dariusz. 2003. Discursive strategies for coping with
sensitive topics of the Other. Journal of Ethnic and Migration Studies 29 (5): 849–863.
Ilić, Marija. 2008. Oral History: From Autobiographical to “Collective“ Narrative – Serb
Oral Discourse on the Expulsion of Germans from Hungary. In: Dahmen, W., Himstedt-Vaid,
P., Ressel, G. (eds.) Grenzüberschreitungen. Traditionen und Identitäten in
Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert. Wiesbaden: Harrassowitz, 189–203.
Ilić, Marija. 2010. “Those were all Serbian villages by the Danube”: The Concept of Space
in Collective Narratives of the Serbs in Hungary. In: Cristian, Voss (ed.) Ottoman and
Habsburg Legacies in the Balkans: Language and religion to the North and to the
South of the Danube. Verlag Otto Sagner, 265–289.
Kalra, Virinder, Kaur, Raminder, Hutnyk John. 2005. Diaspora and Hybridity. Sage Publications.

Milroy, Lesley. 1987. Language and Social Networks. Basil Blackwell.
Nepszámlálás 2001. http://www.nepszamlalas.hu/index.html.
Pesty, Frigyes. [1864] 1984. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából Pest-Pilis-Solt vármegye
és kiegészítések. Szentendre.
Petrović, Tanja. 2006. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v
procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC.
Safran, William. 1991. Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return.
Diaspora 1 (1): 83–99.
Vertovec, Steven. 1999. Three Meanings of “Diaspora” Exemplified by South Asian Religions.
Diaspora 6 (3): 277–300.
Wodak, Ruth, Resigl, Martin. 2009. The discourse historical approach (DHA). In: Wodak,
R., Meyer, M. (eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. Sage Publication Ltd.,
87–121.
Белова, Олга, В. 2005. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции.
Москва: Институт славяноведения РАН.
Гавриловић, Љиљана. 2007. Матица: између мита и стварности. У: Становчић, Војислав
(ур.) Положај националних мањина у Србији, Зборник радова са научног
скупа одржаног 24–26. новембра 2005. Београд: Српска академија наука и уметности,
361–362.
Ивић, Павле. [1956] 1985. Дијалектологија српскохрватског језика. Увод у штокавско
наречје. Нови Сад: Матица српска, 68–88.
Закон 2009 – Закон о дијаспори и Србима у региону; Службени гласник Републике Србије
бр. 88/2009; Доступно на: http://www.mzd.gov.rs/download/dokumenti/
Zakon_o_dijaspori.pdf.
Косовац, Мата. 1910. Српска православна Митрополија карловачка, по подацима од
1905. год. Српска манастирска штампарија у Карловицма.
Маловић, Гојко 2001. Оптирање и исељавање Срба из села Ловре (Мађарска) у Војводину
1921–1924. Зборник Матице српске за историју 63–64: 111–155. – 2006. Оптирање
Срба у Мађарској : 1920–1931. Докторска дисертација. Београд.
Матична књига 1896-. Матица венчаних. Протокол венчаних цркве храма св. великомученика
Стевана Дечанског у Чипу, 1896-.
Николић, Мирослав. 1993. Неке особине говора у Чипу код Будимпеште. Јужнословенски
филолог 49: 137–153.
Плотникова, Анна, А. [1996] 2009. Материалы для этнолингвистического изучения
балканославянского ареала. Москва: Институт славяноведения РАН. (Упитник је
штампан у руском оригиналу и српском преводу, који следи иза њега: Materijali
za etnolingvističko proučavanje balkansko-slovenskog areala.)
Прелић, Младена. 1995. Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века. Будимпешта:
Српски демократски савез.
– 1999. Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини. Етнографија Срба у
Мађарској 2: 106–113.
– 2008. „(Н)и овде (н)и тамо“ : концептуализација и симболизација етничког идентитета
Срба у Мађарској на крају XX века. Београд: Етнографски институт САНУ.
Степановић, Предраг. 1994. Говори Срба и Хрвата у Мађарској : Штокавско наречје.
Горњи Милановац, Београд, Нови Сад: Дечје новине, Вукова задужбина, Матица
српска.
Чобан, Бојана. 1981. Српске основне школе у Мађарској између два рата. Из наше прошлости
III. „Студије из повијести школства Хрвата, Срба и Словенаца у Мађарској“.
Будимпешта, 21–42.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marija Ilić. Дијаспора и дијаспорична свест: анализа усменог дискурса Срба из Чипа у Мађарској. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 147-162, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/472>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови