Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P

  • Jana Pospíšilová (Czech Republic) Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно
    jana.pospisilova@iach.cz

Сажетак

Предмет проучавања овог рада јесте кратак преглед развоја етнолошког истраживања града Брна, које је саставни део чешке (односно – некадашње чехословачке) урбане етнологије, иновација које су биле уведене у нашу дисциплину, као и других дисциплина и пројеката који су допринели комплекснијем приступу истраживања Брна и његових становника. Рад се усредсређује и на питања везана за методе истраживања, методолошке инспирације и сарадњу са другим дисциплинама у оквиру различитих пројеката. У чешкој етнологији се зачеци истраживања града везују за 50-те године XX века.


Кључне речи: урбана етнологија, Чешка, град Брно, центар града, народна култура, интеретнички односи.

Reference

Altman Karel, Krčemné Brno, Brno: Doplněk, 1993.
Beňušková Zuzana – Peter Salner (ed.), Stabilität und Wandel in der Großstadt, Bratislava:
Ústav etnológie SAV, 1995.
Ferencová Michaela – Nosková Jana et al.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace
a historické zlomy v 19.–21. Století, Brno: EÚ AV ČR a SAV, 2009.
Fischer Gero – Pospíšilová Jana, Multikulturalität und Multiethnizität in Brünn zu Beginn
des 21. Jahrhunderts. Tendenzen und Fragen. Volkskunde in Sachsen 17(2005): 189 –
2005.
Fojtík Karel, Příspěvek k poznání způsobu života dělnické třídy v Brně v druhé polovině 18.
století a první polovině 19. století, Český lid 40 (1953): 58-65, 224-226.
Fojtík Karel, Tři typy dělnických obydlí v Brně (Od nejstarší kolonie k nouzovým sídlištím),
Brno v minulosti a dnes 1 (1959): 23-40.
Fojtík Karel, Etnografické aspekty formování brněnských předměstí. Český lid 34 (1974):
17-32.
Luther Daniel (ed.), Ethnokulturelle Prozesse in Großstädten Mitteleuropas, Bratislava:
Ústav etnológie SAV, 1992.
Müller Dora, Aus der Tätigkeit des deutschen Kulturverbandes Region Brünn, in Leute in
der Großstadt, ed. Jana Pospíšilová–Karel Altman (Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku
ČSAV, 1992) 21-25.
Navrátilová Alexandra, Etnografický výzkum Brna a předměstí (Vymezení cílů a základní
východiska), Český lid 75 (1988): 67-72.
Navrátilová Alexandra, Hochzetszeremonie im ethnisch gemischten Milieu von Brünn und
seine Umgebung, in Leute in der Großstadt, ed. Jana Pospíšilová–Karel Altman (Brno:
Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1992) 71-77.
Niedermüller Peter, Mestská kultúra – ľudová kultúra, Slovenský národopis 35 (1987): 467-
479.
Nosková Jana, Výzkum kolektivní paměti města Brna, in Od lidové písně k evropské etnologii,
ed. Jana Pospíšilová – Jana Nosková (Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006) 287-
294.
Nosková Jana – Kubíčková Jana, Oslavy císařského jubilea v prosinci 1908 v Brně, in Brno
v minulosti a dnes 21 (2008): 553-586.
Nosková Jana, Der Brünner štatl. Ein Lebensstil im Spiegel von Interviews, in Von der
„europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen
im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, ed. Thomas Bohn (München–Oldenbourg,
Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 29, 2009) 273-292.
Pospíšilová Jana – Altman Karel, Leute in der Großstadt, Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku
AV ČR, 1992.
Pospíšilová Jana - Antonín Vaishar – Annett Steinfrührer, Město Brno z pohledu etnologie,
geografie a sociologie, Národopisný věstník 68 (2009): 45-57.
Pospíšilová Jana – Kosíková Jiřina, A chleba maminka před namazamykala. O životě v nouzové
kolonii Na Novém hřbitově, inA vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75.
narozeninám, ed. Jana Čermáková et al. (Brno: Statutární město Brno–Archiv města
Brna: 2010) 482-499.
Skalníková Olga – Fojtík Karel, K teorii etnografie současnosti, raha: Academia, 1971.
Sociologický výzkum Brna, Sociologická revue 15 (1949): 33-67.
Salner Peter, Taká bola Bratislava, Bratislava: Veda, 1991.
Skalníková Olga, Etnografické výzkumy velkoměsta Československu, Slovenský národopis
35 (1987): 403-411.
Sirovátka Oldřich, Antagonizmy a soudržnost ve městě, lovenský národopis, 40 (1992): 27-
32.
Sirovátka Oldřich, Nationalbeziehungen in Brünn aus tschechische Perspektive, In Leute ind
der Großstadt, ed. Jana Pospíšilová – Karel Altman (Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku
ČSAV, 1992) 13-19
Sirovátka Oldřich et al. Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně
a okolí, Brno: Doplněk, 1993.
Sirovátka Oldřich et al. Povaha a kořeny lidové kultury na Brněnsku, in Město pod Špilberkem.
O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí,“ ed. Oldřich Sirovátka et
al. (Brno: Doplněk, 1993) 8-19.
Steinführer Annett, Öffentlichkeit, Privatheit und städtische Integration. Tschechische Erinnerungen
an das Leben in Brünn vor 1939, in Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa
1900–1939. Beiträge zur Entstehung moderner Urbanität zwischen Berlin, Charkiv,
Tallinn und Triest, ed. Andreas R. Hofmann– Anna Veronika Wendland (Stuttgart:
Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 14, 2002) 111-131.
Steinführer Annett, Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a
současný pohled na Brno, Sociologický časopis 39 (2003): 169-192.
Steinführer Annett–Pospíšilová Jana–Grohmannová Jana, Nenápadné proměny vnitřního
města v postsocialistickém období. Sociologický a etnologický výzkum v Brně, in Město:
proměnlivá ne/samozřejmost, ed. Slavomíra Ferenčuhová et al. (Brno: Pavel Mervart/Masarykova
univerzita, 2009) 129-152.
Šrámková Marta, Tschechisch-deutscher Aspekt der Brünner Sagen, in Leute in der
Großstadt, ed. Jana Pospíšilová–Karel Altman (Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku
ČSAV, 1992) 139-144.
Toncrová Marta (ed.), Národopisné studie o Brně, Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku
ČSAV, 1990.
Toncrová Marta, Zpěvník lidových písní z Brna, Brno: Doplněk, 1995.
Vaishar Antonín et al., Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy, Studia Geographica
100, Brno–Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2009.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(CZECH REPUBLIC), Jana Pospíšilová. Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 83-90, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/465>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови