Етнолошка теренска истраживања Догона као предмет преиспитивања

УДК: 39(=432)(662) ; 39 Гриол М. ; 39:001.8 ; 39 Ван Бек В. DOI:10.2298/GEI1002056K

  • Senka Kovač (Serbia) Филозофски факултет, Београд
    skovac@f.bg.ac.rs

Сажетак

У раду је преиспитано теренско истраживање Марсела Гриола код Догона у првој половини двадесетог века. Указано је на значај поновљених истраживања Догона и академских расправа које су тим поводом вођене. Ван Бекова поновљена студија из 1991. године покренула је нови полемички талас који је укључио и старе Гриолове критичарe, сараднике и рођаке. Поред тога, начињен је покушај да се извесне методолошке поуке за будућа истраживања Догона.


Кључне речи: теренско истраживање, Марсел Гриол, Догони, Волтер Ван Бек, поновљена истраживања, критика

Reference

Clifford, James. 1983. „Power and Dialogue in Ethnography, Marcel Griaul`s Initiation“. In
George W. Stocking (еd.), Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork,
History of Anthropology 1:121-156, The University of Wisconsin Press.
Doquet, Anne. 1999. Les masques dogon. Ethnologie savante, ethnologie autochtone, Paris.
Doquet, Anne. 2002. Se Montrer Dogon, Les mises en scène de l' identité ethnique, Ethnologies
comparées, 5. Доступно на: http://recherche.univ montp3.fr/mambo/cerce/r5/a.d.
htm.
Griaule, Marcel.1938a (1983). Masques Dogons. Paris: Muséum national d`histoire naturelle,
Institut d`ethnologie, Musée de l`Homme.
Griaule, Marcel.1938b. Jeux Dogons. Paris:Institut d`Ethnologie.
Griaule, Marcel. 1948. (1987) Dieu d`eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Paris:Fayard.
Griaule, Marcel. 1957. Méthode de l`ethnographie.Paris: publication de la Faculté des lettres
de Paris, Presses universitaires de France.
Griaule, Marcel et Germaine Dieterlen. 1965. Renard pâle, Le mythe cosmogonique: La
création du monde. 1 1.Paris: Travaux et Mémoires de l`Institut d`Ethnologie.
Ивановић, Зорица. 2005. „Терен антропологије и теренско истраживање пре и после
критикe репрезентације“, у: Етнологија и антропологија: стање и перспективе.
Зборник ЕИ САНУ, 21:123-140, Београд.
Kovač, Senka i Milenković, Miloš. 2006. Ponovljene studije u antropologiji: van Bek vs.
Griol. Antropologija 2:89-109.
Ковач, Сенка. 2007. Марсел Гриол и научна преиспитивања на крају двадесетог века.
Београд: Музеј афричке уметности у Београду.
Luis, Oskar. 1972. „Proveravanje i eksperimentisanje u radu na terenu“, Antropologija danas,
Beograd: Vuk Karadžić.
Миленковић, Милош. 2003. Проблем етнографски стварног: Полемика о Самои у
кризи етнографског реализма. Београд: Српски генеалошки центар.
Milenković, Miloš. 2007a. Istorija postmoderne antropologije: posle postmodernizma. Beograd:
Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta,
Etnološka biblioteka 27.
Milenković, Miloš .2007b. Istorija postmoderne antropologije: teorija etnografije. Beograd:
Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta,
Etnološka biblioteka 24.
N` Diaye, Francine. 1972. Contribution à l`étude de l`architecture du pays dogon, Objets
et Mondes, XII 3:269-286.
Sherman, Daniel J. 2004. Peoples Ethnographic: Objects, Museums, and the Colonial Inheritance
of French Ethnology. French Historical Studies 27 3: 669-703.
Van Beek, Walter E. A.1991. Dogon Restudied:A Field Evaluation of the Work of Marcel
Griaule. Current Anthropology 32 (2):139-167.
Van Beek, Walter E. A.1992. On Myth as Science Fiction. Current Anthropology, 33 2:
214-216.
Van Beek, Walter E. A. 2003.The African Tourist Encounter: Effects of Tourism in Two
West-African Societies, Africa: Journal of the International African Institute. 73 2:
251-289.
Van Beek, Walter E. A. 2004.Haunting Griaule: Experiences from the Restudy of the Dogon,
History in Africa. 31: 43-68.
Објављено
20.08.2010.
Како цитирати
(SERBIA), Senka Kovač. Етнолошка теренска истраживања Догона као предмет преиспитивања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 59-71, aug. 2010. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/463>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови