Теренско истраживање фолклора – перпетуирајући процес

УДК: 398:303.442.3 DOI:10.2298/GEI1002040P

  • Sonja Petrović (Serbia) Филолошки факултет у Београду
    sonjapetrovic@sbb.rs

Сажетак

У раду се најпре даје сажет преглед теренског рада у области фолклора од 15. века до данас, са становишта књижевноисторијских и фолклорних студија и с освртом на методологију и питања професионализације и институционализације теренског рада. Други део овог прилога извештава о обуци студената српске књижевности и језика за теренско истраживање фолклора и постигнутим резултатима у склопу овог изборног предмета који се предаје на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У завршном делу рада изнете су тешкоће и предлози везани за чување, систематизацију, индексирање и дигитализацију фолклорне теренске грађе, предлози за обједињавање фолклорног теренског материјала и стварање базе података.


Кључне речи: теренско истраживање фолклора, сакупљање грађе, интердисциплинарне студије фолклора, студентска обука, база података

Reference

Антонијевић, Драгана 2005. Антропологија фолклора – перспективе истраживања. У:
Етнологија и антропологија : стање и перспективе. Зборник радова Етнографског
института САНУ. Ур. Д. Радојичић и Љ. Гавриловић. Београд: Етнографски
институт САНУ, 245-252.
Гвозденовић, Жана (ур.) 2006. Неговање и заштита нематеријалне баштине у Србији.
Зборник радова. Едиција материјала са стручних скупова МДС-а; св. бр. 2. Београд:
Музејско друштво Србије.
Ђорђевић, Тихомир 1900. Српски фолклор. Караџић, год. 2, бр. 2 и 3.
Златановић, Сања 2010. Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима.
Гласник Етнографског института САНУ 58 (1), Београд 2010, 129-139.
Ивановић, Зорица 2005. Терен антропологије и теренско истраживање пре и после
критике репрезентације. У: Етнологија и антропологија : стање и перспективе.
Зборник радова Етнографског института САНУ. Ур. Д. Радојичић и Љ. Гавриловић.
Београд: Етнографски институт САНУ, 123-142.
Jackson, Bruce. Fieldwork. In: Green, Thomas A. (ed.) 1997. Folklore: an encyclopedia of
beliefs, customs, tales, music, and art. ABC-CLIO, 302-307.
Милошевић-Ђорђевић, Нада 2008. Српски фолклор на размеђи два миленијума. Осврт
на историју истраживања, у: Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два
миленијума : зборник радова са међународног научног симпозијума одржаног 2-6.
октобра 2006. године. Ур. Љ. Раденковић. Београд: Балканолошки институт САНУ,
89-110.
Naumović, Slobodan 2008. Brief Encounters, Dangerous Liaisons and Never-ending Stories:
The Politics of Serbian Ethnology and Anthropology in the Interesting Times of Yugoslav
Socialism. In: Mihailescu, Vintila, Ilia Iliev, Slobodan Naumovic (eds.) Studying
Peoples in the People's Democracies II. Socialist Era Anthropology in South-East
Europe. Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Bd. 17, 211-260.
Pešić, Radmila i Milošević-Đorđević, Nada 1984. Narodna književnost. Beograd: Vuk Karadžić.

Раденковић, Љубинко (ур.) 2008. Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два
миленијума : зборник радова са међународног научног симпозијума одржаног 2-6.
октобра 2006. године. Београд: Балканолошки институт САНУ.
Сикимић, Биљана 2004. Актуелна теренска истраживања дијаспоре: Срби у Мађарској.
Теме, 28/2, 847-858.
Сикимић, Биљана 2005. Изазов теренског рада – Етнолингвистика или антрополошка
лингвистика? У: Етнологија и антропологија : стање и перспективе. Зборник
радова Етнографског института САНУ. Ур. Д. Радојичић и Љ. Гавриловић. Београд:
Етнографски институт САНУ, 235-244.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sonja Petrović. Теренско истраживање фолклора – перпетуирајући процес. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 43-58, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/462>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови