Fieldwork Dillemas: Problems of Location, Insiderhood, - and Implicit Discourses

UDC: 316.7:303 ; 316.334.56:316.72(497.113)"2005/2006" DOI:10.2298/GEI1002026S

Сажетак

Проблематизујући идеју антрополошког терена насталу на старој модернистичкој идеји путовања, многи антрополози су деведестих година прошлог века писали против „хијерархије места терена“ (Gupta and Ferguson 1997b) залажући се за деконструкцију дихотомије традиционалне антропологије засноване на опозицији између позиција инсадјера-„домаћег“ и аутсајдера-странаца, пре свега кроз деконструкције концепта културе као холистичке и јасно омеђене целине – као ствари. Међутим, ова деконстуркција често није била довољна за укидање „хијерарихије места“, која још увек представља имплицитни дискурс који оперише и у академској антрополошкој пракси, и на „теренима“ којима се антрополози баве, чинећи тако проблем места (локације) и лоцирања подједнако важним и за антропологе и за њихове информанте.


У овом раду желела сам да истражим неке од проблема такозване „нативне антропологије“ и антропологије уопште кроз анализу двоструке позиције нативних антрополога, као инсајдера и аутсајдера. Фокусирајући се тако на једну врсту антропологије код куће, покушала сам да одговорим на неколико питања: која врста антропологије је антропологија код куће, какви антрополози су нативни антрополози и какви могу бити субјекти истраживања настали у нативној антрополошкој пракси. Базирајући се на теренском проучавању пост-социјалистичке транзиције и космополитизма у Новом Саду 2005. и 2006. године, у овом раду сам анализирала неке од проблема лоцирања и комплексних процеса позиционирања и подругојачења (othering) кроз које су моји информанти разумели своје „место у свету“ и друштвено-политичке промене које су се око њих дешавале и у којима сам и сама морала да учествујем захваљујући својој двострукој позицији. Процеси позиционирања кроз које се ове праксе реализују важне су за проучавање друштвених процеса идентификације и конструкције места (location-building) као једне од кључних тема антропологије уопште, као и за контрукцију места и терена саме антропологије. 


Кључне речи: хијерархија локалитета, антрополошки локалитети, други и различити

Reference

Amit, V. Ed. 2000. Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary
World. London and New York: Routledge.
Appadurai, A. 1995. Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology,
in: Recapturing Anthropology: Working in Present. Ed. by Richard G. Fox, pp.
191-210. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press.
Appadurai, A. 2000. Modernity at Large Cultural Dimension of Globalization. Minneapolis/London:
Univ. of Minnesota Press.
Bakalaki, A. 1997. Students, Natives, Colleagues Encounters in Academia and in the Field.
Cultural Anthropology 12(4): 502-526.
Bakalaki, A. 2003. Locked into Security, Keyed into Modernity: The Selection of Burglaries
as Source of Risk in Greece. Ethnos 68(2): 209-229.
Bakić-Hayeden, M. and R. M. Hayden. 1992. Orientalist Variations on the Theme “Balkans”:
Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics. Slavic Review 51(1):
1-15.
Bakić–Hayden, M. 1995. Nesting Orientalism: the Case of former Yugoslavia. Slavic Review
54(4): 917-931.
Boym, S. 1994. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass.
and London: Harvard Univ. Press.
Carrier, J. G. 1995b. Ed. Occidentalism: Images of the West. Oxford: Oxford UP. Cambridge,
Mass. & London, England: Harvard UP.
Clifford, J. 1997. Spatial Practices: Fieldwork, Travel, and the Disciplining of Anthropology,
in: Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Ed.
by A. Gupta and J. Ferguson, pp. 185-222. Berkeley: Univ. of California Press.
De Soto, H. G. 2000. Crossing Western Boundaries: How East Berlin Women Observed
Women Researcher from the West after Socialism, 1991-1992, in: Fieldwork Dilemmas:
Anthropologists in Post-socialist States. Ed. H.G.de Soto and N. Dudwick, pp.
73-99. Wisconsin, Med.: The Univ. of Wisconsin Press.
Ferguson, J. 1999. Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the
Zambian Copperbelt. Berkeley: Univ. of California Press.
Fernandez, J. W. 1986. Persuasions and Performances: The Play of Tropes in Culture. Bloomington:
Indian UP.
Goffman, E. 1968. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Penguin
Books.
Grünenberg, K. 2006. Is Home where the Heart is, or where I Hang my Hat? – Constructing

Senses of Belonging among Bosnian Refugees in Denmark. Københavns Universitet: Sociologisk
Institut.
Gupta, A. and J. Ferguson Ed. 1997a. Anthropological Locations: Boundaries and Grounds
of a Field Science. Berkeley: Univ. of California Press.
Gupta, A. and J. Ferguson 1997b. “The Filed” as Site, Method, and Location in Anthropology,
in: Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Ed.
By A. Gupta and J. Ferguson, pp.1-46. Berkeley: Univ. of California Press.
Hajer, M. 1995. The Politics of Ecological Discourse. Cambridge: Clarendon Press.
Hastrup, K. 1987. Fieldwork among friends: Ethnographic Exchange within the Northern
Civilization, in: Anthropology at Home. Ed. by A. Jackson, pp. 94-108. London and
New York: Tavistock Publications.
Herzfeld, M. 1986. Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece.
New York: Pella.
Herzfeld, M. 1997. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York and
London: Routledge.
Ivanović, Z. 2005. Teren antropologije i terensko istraživanje pre i posle kritike reprezentacije.

Etnologija i antropologija: stanje i perspective. Zbornik Etnografskog Insituta SANU: 123-
141.
Jansen, S. 2005. Antinacionalizam: Etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu. Beograd: Biblioteka
XX vek.
Jansen, S. 2006. The (Dis)comfort of Conformism: Post-war Nationalism and Coping with
Powerlessness in Croatian Villages, in: Warfare and Society: Archaeological and Social
Anthropological Perspectives. Ed. by O. T. Thrane H. and H. Vandkilde, pp. 433-446.
Aarhus: Aarhus UP.
Kaufmann, J. and A. P. Rabodoarimiadana, 2003. Making Kin of Historians and Anthropologists:
Fictive Kinship in Fieldwork Methodology. History of Africa 30: 179-194.
Lottter, S. 2004. Studying-up Those who Fell Down: Elite Transformation in Nepal. Anthropology
Matters Journal 2004 6 (2): without page numbers available at:
http://www.anthropologymatters.com/journal/2004-2/lotter_2004_studyingup.htm
Marcus, G. E. 2007. Ethnography two decades after writing culture: from the experimental
to the baroque. Anthropological Quarterly (Fall): 1127- 1145.
Marcus, E. 1993. Elites: Ethnographic Issues. Albuquerque: Univ. of New Mexico Press.
Messerschmidt, D. 1981. On Anthropology at “Home”, in: Anthropologists at Home in
North America: Methods and Issues in the Study of One’s Own Society. Ed. by D. Messerschmidt,
pp. 1-14. Cambridge: Cambridge University Press.
Radović, S. 2007. Evropa kao politički simbol u izgradnji identetita postsocijalističkog društva.
Antropologija 4: 48-60.
Radović, S. 2009. Slike Evrope: Istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na početku XXI veka.
Beograd: Etnografski institute SANU.
Yurchak, A. 2006. Everything was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation.
Princeton and Oxford: Princeton UP.
Živković, M. 2000. Telling Stories of Serbia: Native and Other Dillemas at the Edge of Haos,
in: Fieldwork Dilemmas: Anthropologists in Post-socialist States. Ed. H.G.de Soto
and N. Dudwick, pp. 73-99. Wisconsin, Med.: The Univ. of Wisconsin Press.
Živković, M. 2001. Stories Serbs Tell Themselves (and others) About Themselves: Discourses
on Identity and Destiny in Serbia since the Mid 1980s. Unpublished PhD dissertaion.
University of Chicago.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marina Simić. Fieldwork Dillemas: Problems of Location, Insiderhood, - and Implicit Discourses. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 29-42, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/461>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови