Концептуализација стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу

DOI: 10.2298/GEI1101007P UDK: 393.9:316.75(497.11)"1897" ; 271.222(497.11)-67:323.1"1897" ID: 187217164

Сажетак

У раду се разматра концептуализација етничког/националног идентитета Срба у Темишвару и Банату на колективном и на индивидуалном нивоу, као и у историјском дискурсу. Осим тога, анализирају се и различите стратегије које су појединци и заједница предузимали у његовом формирању, реализацији и очувању током вишевековног живота на мултиетничком простору Баната.


Кључне речи: етнички идентитет, национални идентитет, мањине, Срби, Банат, Темишвар

Reference

Ђорђевић, Ј. 1940. „Доситеј као социолог“, Летопис матице српске 354. св 3–
4, 314 –320. Нови Сад: Матица Српска.
Ивић, Алекса. 1940. „Досељавање Срба у Угарску, Хрватску и Славонију“,
Летопис Матице српске 354. св. 3–4, 185–190. Нови Сад: Матица
Српска.
Јовановић, Ђорђе. 1949. Хуманизам и родољубље Доситејево. Београд:
Просвета.
Костић, Мита. 1952. Доситеј Обрадовић у историјској перспективи XVIII и XIX
века. Београд: САНУ, Посебна издања књ. CXC, Историјски институт
књ. 2.
Милин, Миодраг. 1990. „О темишварском сабору (1790) из историјске
перспективе: трајање, прожимање, обнова.“ У: Сеобе Срба некад и сад,
уредник Владимир Гречић, 251–268. Београд: Институт за међународну
политику и привреду и Матица Срба и исељеника Србије.
Милин, Миодраг. 1995. Вековима заједно. Темишвар: Демократски савез Срба
и Карашевака у Румунији.
Popovici, Virgil. 1933. Ortodoxismul şi biserica naţtionalű românească din
Timişoara. Timişoara.
Поповић, Душан Ј. 1955. Срби у Банату до краја осамнаестог века −
историја насеља и становништва, Београд: САНУ, Посебна издања
књ. CCXXXII, Етнографски институт књ. 6.
Павловић, Мирјана. 1991. Појмовно-методолошки оквир проучавања
етничког идентитета Срба у Батањи. Гласник Етнографског
института САНУ XL, 131–145. Београд: Етнографски институт
САНУ.
Павловић, Мирјана. 2006. „Институције српске мањине у Темишвару“,
Probleme de Filologie Slavǎ XIV: 309–318. Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de limbi şi
literaturi slave.
Прелић, Младена. 2008. (Н)и овде (н)и тамо: Етнички идентитет Срба у
Мађарској на крају XX века. Београд: Етнографски институт САНУ,
Посебна издања књ. 64.
Форишковић, Александар. 1994. „Политички, правни и друштвени односи код
Срба у Хабсбуршкој монархији“ у Историја српског народа IV-1,
233–305. Београд: Српска књижевна задруга.
Црњански, Милош. 1990. „Темишвар“. У: Велика сеоба 1690–1990, приредио
Љубисав Андрић, 454–460. Београд: БИГЗ.
Церовић, Љубивоје. 1992. Срби у Румунији од раног средњег века до
данашњег времена. Београд: Мисао.
Објављено
05.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mirjаnа Pavlović. Концептуализација стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 1, p. 29-38, 39-48, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/447>.
Датум приступа: 16 aug. 2022
Број часописа
Секција
Научни радови