Дискурзивно обликовање „других“: српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту

DOI: 10.2298/GEI1102079Z UDK: 316.72(=163.41)(497.115-12)"2003/2006"; 39(=163.41)(497.115-12)"2003/2006" ID: 187972364

Сажетак

У општим потезима изложена су теоријско-методолошка полазишта и резултати мултилокалног теренског истраживања српске заједнице југоисточног Косова. Рад представља скраћену верзију знатно обимније студије односа етничког и других облика колективног идентитета српске заједнице југоисточног Косова у послератном контексту.


Кључне речи: Срби, Косово, теренско истраживање, послератни контекст, дискурс, идентитет, идентификација, етнички идентитет, протекторат

Reference

Duijzings, Gеr. 2000. Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London:
Hurst & Company.
Eriksen, Thomas Hylland. [1993] 2002. Ethnicity and Nationalism. London: Pluto
Press.
Златановић, Сања. 2004. ‘Шопови’ у Косовском Поморављу. У: Скривене
мањине на Балкану, ур. Биљана Сикимић, 83–93. Београд:
Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 82.
Златановић, Сања. 2007. Преговарање о идентитету: Роми који то и јесу и
нису. У: Положај националних мањина у Србији, ур. Војислав
Становчић, 639–647. Београд: Одељење друштвених наука САНУ, књ.
30, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и
људских права САНУ.
Zlatanović, Sanja. 2008. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern
Kosovo. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2:
133–147. (Belgrade)
Zlatanović, Sanja. 2008a. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u
posleratnom diskursu. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji,
ur. Saša Nedeljković, 109–126. Kruševac: Baštinik.
Златановић, Сања. 2008. Летница: слика превазилажења религијских граница
и њени остаци. У: Слике културе некад и сад, ур. Зорица Дивац, 179–
191. Београд: Зборник Етнографског института САНУ 24.
Ивић, Павле. [1956] 1985. Дијалектологија српскохрватског језика: увод у
штокавско наречје. Нови Сад: Матица српска.
Marcus, George E. 1995. Ethnography in/on the World System: The Emergence of
Multi-Sited Ethnography, Annual Reviw of Anthropology 24: 95–117.
Младеновић, Радивоје 2004. Словенска лингвистичка припадност,
конфесионална припадност и етнички трансфер у светлу скривених
мањина на југозападу Косова и Метохије. У: Скривене мањине на
Балкану, ур. Биљана Сикимић, 245–258. Београд: Балканолошки
институт САНУ, Посебна издања 82.
Nedeljković, Saša. 2008. Problemi primene antropologije: antropološko
istraživanje savremene kulture na KiM. U: Savremena kultura Srba na
Kosovu i Metohiji, ur. Saša Nedeljković, 19–73. Kruševac: Baštinik.
Прелић, Младена. 2003. Етнички идентитет: проблеми теоријског
одређења. У: Традиционално и савремено у култури Срба, ур. Драгана
Радојичић, 275–285. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна
издања 49.
Prelić, Mladena. 2009. Istraživanje etničkih manjina: lična iskustva i dileme.
Antropologija 9, 41–54. (Beograd)
Sikimić, Biljana. 2004. Etnolingvistička istraživanja skrivenih manjina –
mogućnosti i ograničenja: Čerkezi na Kosovu. U: Skrivene manjine na
Balkanu. ur. Biljana Sikimić, 259–281. Beograd: Balkanološki institut
SANU, Posebna izdanja 82.
Sikimić, Biljana. 2005. Metafora praznog prostora: Čerkezi na Kosovu. Slavia
Meridionalis 5: 165–180. (Warszawa)
Sikimić, Biljana. 2008: The Prilužje Enclave: A Construction og Local Identity.
Two Homelands: Migration Studies 27, 45–66. (Ljubljana)
Sluka, Jeffrey A. 1995. Reflections on Managing Danger in Fieldwork: Dangerous
Anthropology in Belfast. In: Fieldwork under Fire: Contemporary Studies
of Violence and Survival, edited by Carolyn Nordstrom, Antonius C. G. M.
Robben, 276–294. Berkeley-Los Angeles-London: University of California
Press.
Todorova, Marija. 2010. Dizanje prošlosti u vazduh: ogledi o Balkanu i Istočnoj
Evropi. Beograd: Biblioteka XX vek.
Hannerz, Ulf. 2003. Several Sites in One. In: Globalisation: Studies in Anthropology,
edited by Thomas Hylland Eriksen, 18–38. London-Sterling, Virginia:
Pluto Press.
Herzfeld, Michael. 1997. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State.
New York: Routledge.
Čapo Žmegač, Jasna. 2002. Srijemski Hrvati: etnološka studija migracije,
identifikacije i interakcije. Zagreb: Durieux.
Čapo Žmegač, Jasna. 2006. Еtnolog i njegove publike: o restituciji etnografskih
istraživanja. U: Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih
terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić,
Goran Pavel Šantek, 213–235. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku,
Naklada Jasenski i Turk.
Dženkins, Ričard. [1997] 2001. Etnicitet u novom ključu: argumenti i ispitivanja.
Beograd: Biblioteka XX vek.
Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sanja Zlatanović. Дискурзивно обликовање „других“: српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 77-87, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/433>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови