Тестаментално наслеђивање – само правна осмоза?

DOI:10.2298/GEI1102007D UDK: 392.37(497.11); 347.65:39(497.11) ID: 187970316

Сажетак

Завештање представља пример утицаја законских прописа на комплекс обичајног права. Такав правац утицаја није неуобичајан, али је свакако ређи у односу на утицај обичајног на грађанско право, поготово ако посматрамо њихову интеракцију код наслеђивања. Стога настојим да објасни овај пример правне осмозе, и то на нивоу праксе. Међутим, то није једини циљ овог рада. Наиме, пракса показује да код тестаменталног наслеђивања долази и до утицаја обичајног права на легислатуру. Подстакнута поменутим сазнањима, проблематизујем питање природе односа обичајног и грађанског права, са намером да укажем на неке од проблема који се јављају код наслеђивања, како на нивоу појединца тако и на нивоу друштва.


Кључне речи: тестамент/завешта ње, наслеђивање, обичајно право, грађанско право, правна осмоза, патријархалан

Reference

Антић, Оливер. 2001. „Начела и основне карактеристике наследног права у
СРЈ.“ Анали правног факултета 1–4, 470–491.
http://www.ius.bg.ac.yu/Anali/A2001-1-4/pdf.
Arhiva za pravne i društvene nauke. 1955. Zakon o nasleđivanju – sa objašnjenjima
i napomenama. Beograd.
Барјактаровић, Мирко. 1958. „Подјела заједничке земље и кућевне својине.“
Гласник Етнографског музеја у Београду XXI, 267–273.
Beljanski, Slobodan. 1999. Pravo i iluzija, Ogledi iz pravne filozofije i
antropologije. Beograd: Bibiloteka XX vek.
Bogišić, Valtazar. 1874. Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena,
Gragja u odgovorima iz različnih krajeva slovenskoga juga. Zagreb:
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Vilfan, Sergij. 1996. Pravna zgodovina Slovencev, Srednjeveško pravo po splošnih
panogah. Ljubljanа: Slovenska matica v Ljubljani.
Гавриловић, Љиљана. 1989. „Обичајноправно регулисање породичних
односа.“ Гласник Етнографског музеја у Београду 52–53, 43–71.
Gavrilović, Ljiljana. 2010. „Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo)
terminološka dilema.“ Етноантрополошки проблеми, н.с. год. 5, св. 2,
41–53.
Ђорђевић Црнобрња, Јадранка. 2009. „Наследно-својински односи у Врању и
околини у другој половини двадсетог века“, докторска дисертација,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет у Београду,
Библиотетка Одељења за етнологију и антропологију.
Недељковић, Бранислав. 1940. „Првенство мушких сродника над женским у
српском наследном праву – агнатски карактер српске породице.“
Правна мисао, Часопис за право и социологију No IX–X (септембар –
октобар), 430–451.
Pavković F, Nikola. 1972. Pravo preče kupovine u običajnom pravu Srba i Hrvata:
studija iz pravne etnologije. Beograd: Institut za uporedno pravo.
Pavković, Nikola. 1982. „Etnološka koncepcija nasleđivanja.“ Etnološke sveske IV,
25–39.
Павковић, Никола. 1983. „Традицијско право и савремена сеоска породица.“
Гласник Eтнографског института Српске академије наука и
уметности књ. XXXII, 41–46.
Pavković, Nikola. 2003. „Porodica i seoska zajednica u Šumadiji.“ Zbornik Matice
srpske za društvene nauke br. 114–115, 223–254.
Пантелић, Никола. 1991. „Наслеђе и савременост, Друштвени живот у селима
чачанског и горњемилановачког краја.“ Посебна издања
Етнографског института Српске академије наука и уметности 35,
28–100.
Службени гласник РС, 1988. бр. 22/80, 11/88. Закон о браку и породичним
односима. Београд.
Службени гласник РС, 1994. бр. 22/93, 35/94. Закон о браку и породичним
односима. Београд.
Тодоровић, Владимир, и Кулић, Роса. 1996. Наследно право и ванпарнични
поступак у пракси, Закон о наслеђивању са објашњењима. Београд:
Службени Гласник са п.о.
Објављено
20.07.2028.
Како цитирати
(SERBIA), Jаdrаnkа Đorđević Crnobrnjа. Тестаментално наслеђивање – само правна осмоза?. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 7-17, july 2028. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/429>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови