Лепа Брена: Реполитизација музичких успомена на Југославију

DOI: 10.2298/GEI1201021H UDK: 784:316.75(4-12)"200"; 784:929 Lepa Brena ID: 190801164

  • Ana Hofman (Slovenia) Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Center for Interdisciplinary Research
    ahofman@zrc-sazu.si

Сажетак

Чланак се осврће на политички релевантне аспекте сећања на социјализам у пост-Југословенском контексту кроз приступ који не подразумева анализу самог процеса и предмета сећања, већ указује на могуће последице тих сећања и њихов потенцијал у политичкој легитимизацији (или де-легитимизацији). На примеру „повратничке турнеје“ Лепе Брене и њених концерата у току 2009. године, испитује активну политичку употребу југословенске музичке прошлости. Бренина јавна личност и њене стратегије (само)репрезентације посматране су кроз призму тзв. индивидуалног историјског наратива који омогућава поглед у облик, изражавање и спутавање емоција повезаних са југословенском популарном музиком и њихових социјалних, културних и политичких последица у пост-југословенским друштвима. Рад се посебно осврће на жанр новокомпоноване народне музике (перцепциране као производа „југословенског орјента“) и њених потенцијала у интерпретацији југословенске прошлости. Циљ је да се покаже како је у случају Лепе Брене, ова музика добила додатни потенцијал, али и да се укаже на једностраност посматрања овог жанра и његових представника као хомогене категорије и истакне важност изнијансиранијих разматрања различитости између самих извођача и њихове музике.


Кључне речи: Лепа Брена, Југославија, политизација прошлости, новокомпонована народна музика

Reference

Baker, Catherine. 2010. Sounds of the Borderland: Popular Music, War and Nationalism
in Croatia since 1991. Surrey: Ashgate.
Bowman, Paul. 2008. Deconstructing Popular Culture. New York: Palgrave Macmillan.
Buchanan, Donna. 2007. “‘Oh, those Turks!’: Music, Politics, and Interculturality
in the Balkans and Beyond.” In Balkan Popular Culture and the Ottoman
Ecumene: Music, Image, and Regional Political Discourse (Europea: Ethnomusicologies
and Modernities, No. 6). Donna Buchanan (ed.), Lanham,
Maryland, Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press Inc., 3–54.
Dragičević-Šešić, Milena. 1988. Neofolk kultura: publika i njene zvezde. Sremski
Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Gergen, Keneth J. and Mary M. Gergen. 1997. “Narratives of the Self.” In: Memory,
Identity,Community: The Idea of the Narrative in the Human Sciences.
Lewis P. Hinchman i Sandra K. Hinchman (ur.), New York: SUNY Press,
161–184.
Gordy, Eric. 1999. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction
of Alternatives. University Park, PA: Pennsylvania State University.
Hofman, Ana. 2011. “Druga Tita rodila je vila: kako se pevalo (o) Titu.” In: Tito –
viđenja i tumačenja, Olga Manojlović-Pintar (ed.), Beograd: Institut za noviju
istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije, 615–623.
Jansen, Stef. 2005. Antinacionalizam: etnografija otpora u Zagrebu i Beogradu.
Beograd: Biblioteka XX vek.
Kellner, Douglas. 1995. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between
the Modern and the Postmodern. London, New York: Routledge.
Kurtović, Larisa. 2011. “Yugonostalgia on Wheels: Commemorating Marshal Tito
across Post-Yugoslav Borders: Two ethnographic tales from post-war Bosnia-
Herzegovina.” Newsletter of the Institute of Slavic, East European, and
Eurasian Studies, 28 (1).
http://berkeley.academia.edu/LarisaKurtovic/Papers/577774/Yugonostalgia
_on_Wheels_Commemorating_Marshal_Tito_across_Post-
Yugoslav_Borders.
Mijatović, Brana. 2003. Music and Politics in Serbia (1989-2000). PhD dissertation.
Los Angeles: University of California Los Angeles.
Mitrović, Marijana. 2011. “‘Nepodnošljiva lakoća’ (subverzije) nacionalizma: estradna
tela u postsocijalističkoj Srbiji,” Glasnik Etnografskog institutа
SANU, 59(2), 125–148.
Petrović, Tanja. The past that binds us: remembering socialist Yugoslavia in the
post-Yugoslav worlds.” Paper presented at the University of Alberta, Faculty of Arts Boardroom, Humanities Centre, Edmonton, 1-2 October
2010.
Pettan, Svanibor (ed.). 1998. Music, Politics, and War: Views from Croatia. Zagreb:
Institute of Ethnology and Folklore Research.
Pogačar, Martin. 2006. “Yunivezum – cinematično ozvezdje,” Časopis za kritiko
znanosti vol. 224, 17–29.
Šabec, Ksenija. 2006. “Od Lepe Brene do Golega otoka: nostalgično breme jugoslovanske
izkušnje,” Časopis za kritiko znanosti, vol. 224, 56 –70.
Vidić Rasmussen, Ljerka. 2002. Newly Composed Folk Music of Yugoslavia. New
York and London: Routledge.
Volčič, Zala. 2007. “Yugo-nostalgia: Cultural Memory and Media in the former
Yugoslavia.” Critical Studies of Mass Communication, 24(1), 21–38.
Websites:
- http://arhiva.gorila.hr/go/rasplakana-brena-odusevila-arenu-branitelji-sramota-jeda-
je-pjevala-na-sv-antu_slobodnadalmacija_hr (accessed 24. 1. 2010.)
- http://www.delo.si/clanek/77509 (accessed 1. 24. 2010.)
- http://www.jutarnji.hr/ (accessed 1. 24. 2010.)
- http://www.oslobodjenje.ba/ (accessed 1. 24. 2010.)
- http://www.lepa-brena.net/ (accessed 4. 30. 2011.)
Објављено
20.07.2022.
Како цитирати
(SLOVENIA), Ana Hofman. Лепа Брена: Реполитизација музичких успомена на Југославију. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 21-32, july 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/418>.
Датум приступа: 30 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови