Обликовање бола: тужбалица Еурипидове, Какојанисове и Кишове Електре

DOI: 10.2298/GEI1202139S УДК: 393.7(497) ; 821.14'02.09-21 ; 821.163.41.09-21 ID: 193783052

Сажетак

Овај рад је наставак опширнијег истраживања, чији је први дио представљен радом Обликовање бола: античка грчка тужбалица и њен терaпеутски аспект. У фокусу поменутог рада је стваралачко-терапеутски аспекат тужбалице. Вербализован, испољен, бол подијељен са другима – постаје подношљивије бреме и за жену која тужи и за ожалошћени скуп. У вези са овим исцјелитељским бива још један конструктивни, стваралачки аспект тужења: жена која тужи, то чини јер мора да испољи бол, да олакша себи и другима, но док тужи – она нешто ствара. Дубоко укоријењена у посмртни ритуал, жалосна запијевка поштује одређена обредна правила, а ипак је и спонтани израз бола. Мјесто тужбалице у грчком обреду је, као и увијек кад се ради о грчкој култури, непресушна тема. Нарочито је занимљиво питање тужбалице у грчкој трагедији; трагедија је, иако припада литерарној традицији, вјеродостојан извор за античку грчку обредну праксу, те је и тужбалица унутар ње – ритуална, а не само уско књижевна. Исцјелитељски потенцијал тужбалице у фокусу је и овог рада који прати "обликовање бола" кроз неколико студија случаја. Инспирисана тужбалицама црногорских жена, оних које сам чула и прочитала, изнова читам Еурипидову Електру и Електру Данила Киша (у којој се огледају и Еурипидова драма и црногорски фолклор), гледам Електру, филм Михалиса Какојаниса. Електрин бол због губитка, који кроз очај води у бијес и осветољубивост, налазимо записан и екранизован: он је запретен у умјетничком дјелу, али одише фолклорним и ритуалним одликама. Из те перспективе изнова читам једну од најљепших српских јуначких пјесама, Смрт мајке Југовића, која нам говори о мајци која није тужила.


Кључне ријечи: античка грчка тужбалица, жена, стваралачкотерапеутски аспект, посмртни обред, античка трагедија, Еурипидова Електра, Електра Михалиса Какојаниса, Електра Данила Киша, Смрт мајке Југовића

Reference

Ђурић, Војислав 1940: Тужбалица у светској књижевности, Београд.
Зечевић, Слободан 1982: Култ мртвих код Срба, Српска етномитологија.
Београд: Службени гласник, 2008, 381–397.
Караџић, С. Вук 1966: Српски рјечник. (Репринт Беч, 1818), Београд, 834.
Караџић, С. Вук 1957: Живот и обичаји народа српског. Београд, 144–197.
Љубиша, М. Стефан 1988: Приповијести црногорске и приморске. Београд,
174–185.
Ненадовић, Прота Љуба 1997: О Црногорцима, Подгорица, 117–132.
РКТ 1985: Речник књижевних термина. Уредили Зденко Шкреб и Драгиша
Живковић. Београд: Нолит, под: тужбалица, нарикача.
Џаковић, Вукоман 1970. Црногорске народне тужбалице. Титоград :
Графички завод 1970.
Шаулић, Новица 1929: Српске народне тужбалице. Београд: Графички
институт "Народна мисао".
Βικιπαίδεια, η ελεύθερη ενκικλοπαίδεια: Μιχάλης Κακογιάννης.
http://el.wikipedia.org/wiki/Μιχάλης_Κακογιάννης, преузето 01. 12. 2011.
Alexiou, Margaret 2002: The Ritual Lament in Greek Tradition.
Rowman&Littlefield, Oxford.
Burkert, Walter 2007: Homo Necans: interpretacije starogrčkih žrtvenih obreda i
mitova. Preveli Nataša Filipašić i Ninoslav Zubović. Zagreb: Naklada
BREZA, 67–76. (Walter Burkert, Homo Necans. Interpretationen altgriechischer
Opferriten und Mythen, Berlin/New York 1997.)
Danforth, M. Loring 1982: The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton
University Press.
Đurić, Miloš 1918: Smrt majke Jugovića: književno-filozofska studija. Zagreb:
Izdanja Grica.
Frejdenberg, M. Olga 1987: Mit i antička književnost. Prevela Radmila Mečanin.
Beograd: Prosveta. (Фрейденберг Олга, Миф и литература древности,
Москва 1978)
Holst-Warhaft, Gail 1995: Dangerous Voices: Women’s Lament and greek
Literature. T J Press Ltd, Patsdow, Cornwall.
Karadžić S. Vuk 1969: Srpske narodne pjesmе knj. I, u kojoj su različne ženske
pjesme. Beograd: Nolit, 1969 (Фототипско издање: Беч, 1841).
Lašek, A. 2005. Istorijsko, poetsko i mitsko u pesmi 'Smrt majke Jugovića''. Zbornik
Matice srpske za slavistiku (67), Novi Sad: Matica, 51-64.
Lesky, Albin, Die Griechische Tragödie, Stuttgart: Kröner, 1958.
Loraux, Nicole 1998: Mothers in Morning. Translated in English by Elizabeth
Trapnell Rawlings, Cornell University Press.
Stevanović, Lада 2009: Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in
the Greek Funeral Rites. Belgrade: Institute of Ethnography SASA.
Објављено
14.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Đurđina Šijaković. Обликовање бола: тужбалица Еурипидове, Какојанисове и Кишове Електре. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 139-154, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/403>.
Датум приступа: 17 apr. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови