На крају и на почетку – Карневал - музеологија у транзицији

DOI: 10.2298/GEI1301173S УДК: 316.722:069(497.11)"201/..." 069:06.078(497.11)"201/..." 069.5:394.25(497.11)"2011"

Сажетак

Транзициони процеси у „постоктобарској“ Србији неминовно су се одражавали и одражавају на музејску делатност каквом се бави Етнографски музеј у Београду. Двојност прокламованог и достигнутог у процесу промена од традиционалне ка новој музеологији, једноставно је пратити на основу очигледног, тј. у оквиру музеолошких концептуализација и експографски уобличених значења изложбених пројеката, што надаље указује на постојање жељеног и реалног у садашњој, те будућој мисији и визији Етнографског музеја. Суочавањем неколико савремених изложбених пројеката, као и аналитичким разматрањем прикључивања тих пројеката ширим музеолошким процесима у друштвено-културном окружењу, могуће је указати на константно супротстављене тежње у обликовању образаца српске музеологије.


Кључне речи: музеологија, Етнографски музеј, нематеријално културно наслеђе, експографија, нова музеологија

Reference

Душковић В. (2010), Мамааа, купи ми ..., каталог изложбе, Етнографски музеј у
Београду, Београд.
Гавриловић Љ. (2007), Култура у излогу: ка новој музеологији, Етнографски
институт САНУ, Посебна издања књ. 60, Београд.
Гавриловић Љ., Стојановић М. (2008), Музеји у Србији : започето путовање,
Музејско друштво Србије, Београд.
Jelinčić D. A. (2006), Turizam VS identitet, Etnološka istraživanja, Etnografski muzej
Zagreb, Zagreb, 161-207.
Лукић Крстановић М. (2010), Спектакли ХХ. века – музика и моћ, Етнографски
институт САНУ, Посебна издања књ. 72, Београд
Марјановић В. (2011), На крају и на почетку – карневал, Етнографски музеј у
Београду, Београд.
Матић М. (2006), Комуникацијска манипулација етнолошком изложбом, Гласник
Етнографског музеја 70, Етнографски музеј у Београду, Београд, 61-70.
Матић М., Стојановић М. (2009), Центар за пројекте и развој у Етнографском
музеју у Београду, Гл. Етнографског музеја 73, Београд, 311-320.
Менковић М. (2009), Зубун - колекција Етнографског музеја у Београду из XIX и
прве половине XX века, каталог изложбе, Етнографски музеј у Београду.
Simić M. (2006), Displaying Nationality as Traditional Culture in the Belgrade
Ethnographic Museum: Exploration of a Museum Modernity Practice, Гласник
Етнографског института САНУ LIV, Етнографски институт САНУ,
Београд, 305-318.
Simić M. (2006), „Capturing the Past“: An An Anthropological Approach to the
Modernist Practices of the History Production in the Ethnographic Museums,
Гласник Етнографског музеја 70, Етнографски музеј у Београду, Београд,
25-41.
Стојановић М., Матић М. (2010), Пластичне деведесете, каталог изложбе,
Етнографски музеј у Београду.
Šola T. (2002), Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti, Clio, Beograd.

Извори
www.etnografskimuzej.rs
www.nocmuzeja.rs
www.unesco.org
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marko Stojanović. На крају и на почетку – Карневал - музеологија у транзицији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 173-185, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/388>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Varia