Недеља – празник или радни дан

DOI: 10.2298/GEI1301161I УДК: 394.268 398.332

Сажетак

У раду се кроз разматрање недеље прати однос друштва и појединца према недељи као специфичном дану у седмичном временском циклусу. Недељни дан представља временску спону („прелазно време“) између две седмице – одлазеће и долазеће. Кроз осврт на недељу у садашњим условима и упоређивањем са ранијим подацима предочавају се промене у друштвеном вредновању недељне стварности. 


Кључне речи: недеља, празнични дан, радни дан, традиционална култура, савремена култура, Србија

Reference

Аlbahari, David. Nedelja. (Политика, 5. јул 2010)
http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Nedelja.lt.html (посета 29. јун 2012.).
Апокрифи: Апокрифи старозаветни према српским преписима, приредио и на
савремени језик пренео Т. Јовановић, Стара српска књижевност у 24
књиге, књ. 23/I, Просвета-СКЗ, Београд 2005.
Бојанин, Станоје. 2005. Забаве и светковине у средњовековној Србији (од краја XII
до краја XV века). Београд: Историјски институт – Службени гласник.
Бојанин, Станоје. 2011. „Недеља као нерадан дан у средњовековној Србији“,
Споменица академика Симе Ћирковића, Зборник радова, бр. 25. Београд:
Историјски институт.
Грбић, Саватије. 1909. Српски народни обичаји из среза Бољевачког. Српски
Етнографски зборник. Живот и обичаји народни, књ. 2. Београд.
Ђорђевић, Драгутин М. 1958. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави,
Српски Етнографски зборник. Живот и обичаји народни, књ. 70. Београд:
Српска академија наука.
Караџић, Вук Ст. 1935. Српски ријечник. Четврто државно издање. Београд:
Штампарија Краљевине Југославије.
Костић, Дајана. 2009. Мој Срем: обичаји, песме и игре. Стара Пазова: Савез
аматера.
LSK: 2008. Leksikon savremene kulture. Priredio: Ralf Šnel. Beograd: Plato Books.
Мирковић, Лазар. 1961. Хеортологија или историјски развитак и богослужење
празника Православне источне цркве. Београд.
Недељковић, Миле. 1990. Годишњи обичаји у Срба. Београд: „Вук Караџић“.
Павловић, Јеремија М. 1921. Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници у
Шумадији, Српски Етнографски зборник. Живот и обичаји народни, књ.
22. Београд: Српска краљевска академија.
Петровић, Ат. 1907. Народни живот и обичаји у Скопској Црној Гори. Српски
Етнографски зборник. Живот и обичаји народни, књ. 7. Београд.
Петровић, Петар Ж. 1948. Живот и обичаји народни у Гружи. Српски
Етнографски зборник. Живот и обичаји народни, књ. 26. Београд: Српска
академија наука.
RKT: 1985. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.
РСАНУ: 1989. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига XIV.
Београд: Српска академија наука и уметности – Институт за
српскохрватски језик.
РСЈ: 2007. Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска.
Филиповић, Миленко С. 1972. Таковци – етнолошка посматрања. Српски
Етнографски зборник. Расправе и грађа, књ. 7. Београд: Српска академија
наука и уметности.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Milina Ivanović Barišić. Недеља – празник или радни дан. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 161-171, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/387>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Varia