Однос националног, регионалног и глобалног – Црна Гора у 21. вијеку

DOI: 10.2298/GEI1301133V УДК: 316.722(497.16)"20"

  • Lidija Vujačić (Montenegro) Филозофски факултет, Никшић Универзитет Црне Горе
    lidija@t-com.me

Сажетак

Културне и демографске промјене које ће се у Црној Гори дешавати у наредним деценијама биће, осим под утицајем унутрашњих фактора, и под снажним дејством спољашњих чинилаца. У првом реду, њих ће условити регионалне, односно европске (културне) интеграције, као и процес (културне) глобализације. Миграторна кретања, повезана са нагло растућом покретљивошћу људи преко државних граница, такође ће утицати на савремене акултурацијске процесе у Црној Гори. Међутим, о поменутим, често и контрадикторним појавама које би могле (пре)обликовати Црну Гору у наредним деценијама, тј. дестабилизовати је у референтним тачкама садашњег културног идентитета, можемо говорити само на нивоу оквирних тенденција.


Кључне ријечи: регион(ализација), европски идентитет, глобализација, брендирање нације.

Reference

Anderson, Benedikt. 1991. Nacija: zamišljena zajednica. Beograd: Plato.
Anholt, Simon. 2003. Brand new justice: The upsideof global branding. Oxford:
Butterworth/Heinemann.
Apaduraj, Ardžun. 2011. Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek.
Aronczyk, Melissa. 2008. „Living the Brand: Nationality, Globality and the Identity
Strategies of Nation Branding Consultants.“ International Journal of
Communication 1 /2: 41−65.
Aronczyk, Melissa. 2009. „Research in the Brief – How to do Things with brands: Use
of National Identity.“ Canadian Journal of Communication 34/2: 291−296.
Бакић, Радован, Драгица Мијановић и Мирослав Додеровић. 2010. „Демографска
кретања.“ У Популациони аспекти, Црна Гора у 21. стољећу - у ери
компетитивности, бр.73/6, 27-168. Подгорица: Црногорска академија
наука и умјетности.
Bek, Ulrik. 2001. Što je globalizacija? Zagreb: Vizura.
Berger, Peter. L. 2002. „Introduction: The Cultural Dynamics of Globalization.“ In
Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World.
Oxford: Oxford Press.
Breton, Robert. 1994. „Identification in Transnational Political Communities.“ U
Rethinking Federalism, 40-58. Vancouver: UBC Press.
Volcic, Zala and Mark Andrejevic. 2011. „Nation Branding in the era of commercial
Nationalism.“ International Journal of Communication 5/1: 598−618.
Вујачић, Лидија. 2009. „Карневалске светковине (феште) у функцији
(ре)дефинисања имиџа Црне Горе.“ У Изазови савременог црногорског
идентитета, ур. С. Недељковић, 189-213. Крушевац: Баштиник.
Vujačić, Lidija. 2013. „Madonna, Glamour and Politics - Nation branding and pop
concerts in the promotion of Montenegro as an elite tourist destination.“ History
& Anthropology 24/1: 153−165.
Демографски трендови у Црној Гори од средине 20. вијека и перспективе
до2050. године. 2008. Подгорица: Завод за статистику Црне Горе.
Dinnie, Keith. 2008. „Nation Branding an Russia: Prospects and pitfalls.“ Russian
Journal of Communication 1/2: 199−201.
Đordano, Kristijan. 2001. Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd: Biblioteka XX
vek.
Đorđević, Jelena. 2009. Postkultura. Beograd: Klio.
Jansen, Sue Curry. 2008. „Designer nations: Neo-liberal nation branding – Brand
Estionia.“ Social Identities 14 /1: 121−142.
Келнер, Даглас. 2004. Медијска култура – Студије културе, идентитет и
политика између модернизма и постмодернизма. Београд: Клио.
Коковић, Драган и Лазар Жолт. 2003. „Чиниоци неговања националног и
културног идентитета у Војводини.“ Социолошки преглед 37/1-2.
Lečner, Frenk i Džon Boli. 2006. Kultura sveta. Beograd: Klio.
Moren. Edgar. 1989. Kako misliti Evropu. Sarajevo: Svjetlost.
Morley, David i Kevin Robins. 2003. „Pod budnim okom Zapada – mediji, imperija i
Drugost.“ Razlike/Difference 3-4.
Sassen, Saskia. 2006. Territory, Authority, Rights: from medieval to global assemblages.
Princeton: Princeton University Press.
Стојковић, Бранимир. 2008. Европски културни идентитет. Београд: Службени
гласник.
Todorova, Marija. 2004. Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek.
Tomlinson, John. 1999. Globalization and Culture. Chicago: University of Chicago
Press.
Flasher,Spencer, Michael Hal, Jeremy Hildreth and Mia Sorgi. 2003. A brand for the
Nation of Latvia, Oxford: Said Business School.
Frisby, David 1985.. Fragments of Modernity. Camebridge: Polity Press.
Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and The Last Man. New York: Free Press.
Црна Гора у бројкама 2011. 2011. Подгорица: Завод за статистику.
Čolović, Ivan. 2000. Bordel ratnika. Beograd: Biblioteka XX vek.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(MONTENEGRO), Lidija Vujačić. Однос националног, регионалног и глобалног – Црна Гора у 21. вијеку. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 133-146, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/385>.
Датум приступа: 16 oct. 2021
Секција
Varia