Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве

DOI: 10.2298/GEI1302067Z УДК: 316.728:39 (497.115) 323.1 (=163.41) (497.115) : 316.72

Сажетак

Рад се заснива на теренском истраживању обављаном међу припадницима српске заједнице у Гњилану. У послератном контексту, радикално промењеном етничком и социјалном пејзажу, дискурс припадника мале урбане енклаве о себи и о другом формира калеидоскоп сликâ рефлексивне носталгије.


Кључне речи: дискурс, носталгија, енклава, идентитет, етницитет, попис становништва, православна црква, послератни контекст, протекторат, Срби, Албанци, Гњилане, Косовско Поморавље, Косово.

Reference

Извори:

Popis. 1954. Stanovništvo po narodnosti. Konačni rezultati popisa stanovništva od 15.
marta 1948. godine, knj. IX. Beograd: FNRJ, Savezni zavod za statistiku.
Popis. 1959. Narodnost i maternji jezik. Popis stanovništva 1953, knj. VIII. Podaci za
srezove prema upravnoj podeli u 1953. godini. Beograd: FNRJ, Savezni zavod
za statistiku.
Popis. 1991. Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije. Popis stanovništva
prema nacionalnom sastavu i tipu naselja u 1981. godini. Podaci po naseljima
i opštinama knj. I. Beograd: Savezni zavod za statistiku, Savremena
administracija.
Popis. 1994. Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije. Popis stanovništva,
domaćinstava i stanova u 1961. godini. Podaci po naseljima i opštinama, knj.
III. Beograd: Savezni zavod za statistiku.
Popis. 1994a. Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije. Popis stanovništva,
domaćinstava i stanova u 1971. godini. Podaci po naseljima i opštinama, knj.
II. Beograd: Savezni zavod za statistiku.
Попис. 1993. Становништво. Национална припадност, подаци по насељима и
општинама 1. Попис становништва, домаћинстава, станова и
пољопривредних газдинстава у 1991. години. Београд: Савезна република
Југославија, Савезни завод за статистику.
OEBS. 2004. Кosovo: kako viđeno, tako rečeno. Analiza OEBS Verifikacione misije
Kosovo, Stanje ljudskih prava: oktobar 1998 – jun 1999. godine. Beograd:
Fond za humanitarno pravo.
OEBS II. 2004. Кosovo: kako viđeno, tako rečeno, II deo. Izveštaj Misije OEBS-a na
Kosovu, Stanje ljudskih prava: jun 1999 – oktobar 1999. godine. Beograd:
Fond za humanitarno pravo.

Литература:

Arel, Dominique & Kertzer David I. 2001. From Census and Identity: The Politics of
Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. Cambridge University
Press.
Boym, Svetlana. 2001. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.
Velikonja, Mitja. 2010. Titostalgija. Beograd: Biblioteka XX vek.
Duijzings, Gеr. 2000. Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London: Hurst
& Company.
Задужбине Косова. 1987. Задужбине Косова: споменици и знамења српског
народа. Призрен: Епархија Рашко-призренска, Београд: Богословски
факултет.
Златановић, Сања. 2004. У потрази за изгубљеним контекстом: лазарице у
Призрену. У: Избегличко Косово, Лицеум 8, ур. Биљана Сикимић, 11–18.
Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања
САНУ.
Златановић, Сања. 2005. Свакодневица у енклави. Гласник Етнографског
института САНУ LIII: 83–92. (Београд)
Zlatanović, Sanja. 2006. Djorgovci: An ambivalent identity. Romani Studies 5,
Vol.16/2: 133–151. Liverpool University Press.
Златановић, Сања. 2011. Дискурзивно обликовање „других“: српска заједница
југоисточног Косова у послератном контексту. Гласник Етнографског
института САНУ LIX/2: 79–99. (Београд)
Zlatanović, Sanja. 2011а. Family in the Post-War Context: The Serbian Community
of Southeast Kosovo. In: Southeast European (Post)Modernities, edited by
Klaus Roth and Jutta Lauth Bacas, Ethnologia Balkanica 15: 227–250. Berlin:
LIT Verlag.
Златановић, Сања. 2012. Однос етничког и других облика колективног
идентитета: теренска истраживања српске заједнице на југоистоку
Косова. Београд: Филозофски факултет (докторска дисертација).
Ilić, Marija. 2010. Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu. Етнолошкоантрополошке
свеске 15 (н. с.) 4: 65–75. (Београд)
Marcus, George E. 1995. Ethnography in/on the World System: The Emergence of
Multi-Sited Ethnography. Annual Reviw of Anthropology 24: 95–117.
Nedeljković, Saša. 2008. Problemi primene antropologije: antropološko istraživanje
savremene kulture na KiM. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji,
ur. Saša Nedeljković, 19–73. Kruševac: Baštinik.
Петровић, Снежана. 2012. Турцизми у српском призренском говору: на
материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемеркића. Београд:
Институт за српски језик САНУ, Монографије 16.
Прелић, Младена. 2008. (Н)и овде, (н)и тамо: етнички идентитет Срба у
Мађарској на крају XX века. Београд: Етнографски институт САНУ,
Посебна издања 64.
Радовић, Срђан. 2009. Неформални уџбеници историје и географије: савремене
политике простора у изградњи националног идентитета. Antropologija 9:
105–116. (Beograd)
Сикимић, Биљана. 2005. Живот у енклави, Лицеум 9, ур. Биљана Сикимић.
Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања
САНУ.
Стоиљковић, Ратко. 2009. Кад је Гњилане горело (мартовско насиље 2004.
године). Гњилане: Српски културни клуб Сербика, Омладински
литерарни клуб.
Schwandner – Sievers, Stephanie. 2010. Invisible – Inaudible: Albanian Memories of
Socialism after the War in Kosovo. In: Post-Communist Nostalgia, edited by
Maria Todorova and Zsuzsa Gille, 96–112. New York: Berghahn Books.
Урошевић, Атанасије. 1931. Гњилане. Гласник српског географског друштва,
св. XVII, 38–51. (Београд)
Hercfeld, Majkl. [1997] 2004. Kulturna intimnost: Socijalna poetika u nacionalnoj
državi. Beograd: Biblioteka XX vek.
Објављено
29.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sanja Zlatanović. Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 67-82, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/356>.
Датум приступа: 17 apr. 2024